Senin, 13 Juni 2016

Geguritan Durma

Om awighnamastu

Pupuh Sinom

1. Sinom kata purwakanda, kandayang mabasa Bali, bala wong Singapanjaron, Kén Rajapahala aranéki, wadwa saking Wanokêling, anom rupané abagus, kawisayané maboros, tka ring alas tan polih, dadya lêsu, apti angulati toya.
2. Jumujug maring pasraman, sang atapa tan kapanggih, araryan soring tigaron, hana pancoran mahêning, apagêr sarwa sari, Kén Rajaphala andulu, wong istri ayu anom, widyadari pitung siki, turun adyus, angumbang anéng têlaga.
3. Anêcêp kêmbang kumuda, tan wruhing bancana prapti, pun Rajaphala anonton, alingan witning kétaki, nangun upaya sandi, angrêmpak lampah tan asru, kulambinira sang anom, iku paksané ngulati, tur tinuju, kiniliting duwan dawa.
4. Sampun kêni ingalapan, sinimpên tan angêwruhin, atangi lumampah alon, angidung mapi tan uning, kagyat tang widyadari, angrungu swaraning kidung, tumingali wong katon, aglis sira mét kulambi, tur rinangsuk, mêr sira ring awang-awang.
5. Kari kang tunggal tuminggal, kawacané ndatan kari, kasih-asih ngucap alon, “ Duh laki raré apêkik, ingsun atanya kaki, yan sira olih anuduk, kulambin ingsun adol, sun wéhin panuku kaki, sajinipun, widi maka panukunia.”
6. Kén Rajaphala angucap, “Yan mangkana ujaréki, hana pamidin ingsun kawot, yan sira tumulus asih, sumitra ring wong miskin”, sang inujaran amuwus, “Paran pamidiné kawot, pawarah ingsun dén jati, masa purun, ingsun miwal wuwus sira.
7. Yadyan kasukan kinarsan, sarwa mulé wintên manik”, Rajaphala ngucap alon, “Dudu mirah wintên manik, anak lanang sawiji, wicaksana kawyanulus, wirya manggih kaprabon, kinasihan déning bumi, turing bagus, budi darma sidi ngucap.”
8. Wong kéndran mangké kawêngan, angrungu ujar pangwidi, tumuli angucap alon,“Kaki sira wong apêkik, tan sinipi amidi, mon sira sampun salulut, manggih raraséng paturon, akalihan lawan rabi, iku mêtu, istriné sira aputra”.
9. Sumahur Kén Rajaphala, “Manira durung arabi, yan tan sira sih sang anom, amuponin wong kasési”, sang inujaran nawurin, “Duh laki taruna bagus, tan miwal ingsun sapakon, sira agawé suwami, anging ingsun, sihing putra lanang tunggal”.
10. Tan sipi tustané sira, Kén Rajaphala arabi, istri luwih ayu anom, saking kéndran surapsari, arane Kén Sulasih, ndatan hana ngapti mantuk, harséng alas karonron, anyajah ngulati rasmin, sarwi aburu, umidêr têngahing alas.

11. Pirang dina laminira, ring alas asilih-asih, Kén Sulasih sampun mobot, amuwusa lawan swami, “Paran luhungé kaki, sira tan apti umantuk, sakéng alas maboros, êndi kang phala pinanggih, ndatan kétung, anaké ring garba wasa”.
12. Kén Rajaphala kémêngan, anahur ya ngasih-asih, “Duh mas mirah sun sang anom, ampura kawula singgih, kapari hnêng sira adi, mangké agé sandang mantuk, datênging Singapanjaron”, tan kocapan glising margi, sampun rawuh, ring umahé Rajaphala.
13. Sampun tutug wulanania, raré ring wêtêng umijil, hana prabawané kawot, rêmrêm snaning hyang rawi, aduluran riris alit, téja guling lan kukuwung, swaraning grêh mandra alon, sumyok udan puspa mar mrik, lawan jênu, umwang sabda ring akasa.
14. Om kara mantra aganta, ganti panjaya marêngi, gana sawéda karayon, raré anaké Sulasih, sida wirya pinanggih, wicaksana wruhing tutur, amukti sukaning wong, kinasihan sarwa bumi, wrêdi tuwuh, yasané pun Rajaphala.
15. Akwéh wong pada kawêngan, tumoning prabawa lêwih, lanang wadon pada bêngong, hana ngucap hanéng hati, “Paran cihnaning bumi, yén hala kalawan hayu”, rowangé angucap alon, “Iki cirining amanggih, kang rahayu, katuturané ring kuna”.
16. Anging si Rajaphala, tan sipi sukaning hati, dénira wawu angêton, anaké laki apêkik, kadi mas wus sinangling, téjané ngranayang luhung, akéh kadangnia agawok, asing têka maningalin, kapilulut, buka tong lalis matinggal.
17. Tangéh yan kataakna, kadang warga lanang istri, praptania pada angêton, raré anak Kén Sulasih, kocap mangké né ring wêngi, raré sandinging aturu, Rajaphala kagyat tumon, anaké duhuré ngêndih, sinang murub, kaya gêni ngarab-arab.
18. Kén Rajaphala angucap, “Iku paran katon ngêndih”, Kén Sulasih muwus alon, “Laki aja walang hati, masa tan amanggih lêwih, anaké wêkasing luhur, iku kang ciriné katon, manik arané mangêndih, hanéng luhur, ring wunwunan anakira”.
19. Tan sinipi sukanira, Kén Rajaphala miragi, wuwusé sira sang anom, pirang wulan dénia asih, akurên lawan rabi, anaké wêkasing luhur, wayahé pitung wêton, warnané sayan ngédanin, émbêh bagus, bang bangning angga gumiwang.
20. Pangadêgé langsing lanjar, sing solah masawang asin, pantês pangucapé alon, yan kênyêm manudut hati, lukning bahu ngédanin, wulangun kadi taraju, tan pasah punang anonton, mêtu roma têb awilis, sasumêkul, lalatané rinangkêban.
21. Wahu malajah manginang, untuné kari aputih, agading lati sumorot, lwir asirat madu gêndis, wulat galak amanis, alisé tajêp aluhung, asin umunggu ing pangkon, Kén Sulasih muwus aris, ”Lakiningsun, ing kéné sira kariha.
22. Mangké sun mantuking Kéndran, wus lami sira kinanti, sampun sira gêng wirangrong, éling ubayané nguni, duké sira pinanggih, nguni ring alas dén ingsun, hana pamidiné kawot, putrané laki sawiji, émbêh bagus, wicaksana mukti wirya.
23. Iki laki anakira, êmbanên kari iriki”, Rajaphala ngucap alon, “Paran têmah ingsun iki, yan sira amêlas asih, putrané tininggal mantuk, tanurung manggih wirangrong, anaké ya kari alit, durung wêruh, ring rarasing karêsikan.
24. Punapa wêlasing putra, yan sira tininggal mulih, apan ingsun liwat nirdon, kurang daya tan pakérti, dadi janma numitis, nisphaléng karma pinangguh, nuwukin dêmên maboros, tan wruh angulati bukti, masa urung, putrané pêjah sangsara”.
25. Kén Sulasih rêngu angucap, “Kalingané kita laki, tan sipi dénia ngrêréngo, tansah ubayané nguni, tan sinipi angréwêdin, lampahé ingsun umantuk, durmita twi linakon”, si Rajaphala anangis, tur sinambut, Kén Sulasih ginamêlan.
26. Kang putra amêkul pada, tan wruh sangkaning anangis, tumuli sira angrémpong, asambatan amlad hati, “Punapa ibu aji, tan tolih anakiréku”, waspa tumibéng pangkon, klabing latia angdé ragi, tan kahitung, sawuwusé anakira.
27. Angalap atêping umah, anuli déra kusonin, mawêtu api angorob, Kén Rajaphala kagingsir, kagyat tumoning api, Kén Sulasih wus liniput, hilang tan hana katon, hana sabda mêtwing api, ”Anak ingsun, laki ngarané Ki DURMA”.

Pupuh Durma.

1. Durmanggala twasé si Rajaphala, ndatan panganti hurip, osêking adnyana, tumênga maring tawang, malêbêk angêmbênging aksi, mangun bramantian, tan éling anakniéki.
2. Paksanika kna sih swami ring kuna, parêng tumuting mati, angunus tang kadga, angayat ing sasalang, kagyat anaké anangis, amêkul bapa, sambatnia amêlad hati.
3. “Aja bapa dén agé anêbêk prana, rumuhun aku paténin, dalaning tan mulat, bapa angêmasin taka, bapa wêkas ingsun yéki, kari tininggal, suka yan parêng mati”.
4. Mar mawêlas Kén Rajaphala miyarsa, sambatning anakniéki, akuséng pada, sayan karaséng cita, kadi tinalianing hurip, asihing anak, linêswa kadganiéki.
5. Sinambut atmaja tur tinangisan, mar umaraséng hati, lwir cantaka knan, ngaringêtang nantaka, tinulunging botoh sawiji, winalisana, suku lêlêping rawi.
6. Sayan waras arasa-rasaning anak, anut patiténg widi, tataning swabawa, sang hilang sasumlap, ring wulat anrusing hati, anudut cita, hana anaknia mrêti.
7. Tuhu trêsnéng atmaja usadéng duhka, Durma kétu sang Srênggi, tiksnéng adnyana, siniram déning warsa, mangkana duhkiténg hati, éling ring anak, ya ta banyunia mili.
8. Apadma dilahning api sang Srêngga, têkéng awu kahili, wus purna malilang, nirmala têkéng cita, tan kawêran hima putih, kênyaring wulan, mangkana lêgéng budi.
9. Pirang dina dénira nahên sungkawa, éling pawkasing swami, yan anakira, katkan mukti yasa, sayan manohara budi, angrasa-rasa, mujar ring anakniéki.
10. “Cai Durma pianak bapa paling wayah, tumbuh mênadi kasési, katinggalan biyang, jumah cai apang mêlah, bapa luwas nangun kérti, ka gunung alas, hidêpan bapa mati.
11. Ada gêlah cai hênu têkén bapa, hanging pada mabêdik, carik miwah karang, to uningin apang mêlah, magawé antêng-antêngin, da mangawé hutang, patilêsang awak miskin.
12. Pêlajahin cai maningkahang awak, mamunyi pêlajahin, ngadu sasêbêngan, sêmu wulaté nyênyêrang, kêmikan bibihé manis, anggon mangalap, trêsnan anaké ring cai.
13. Da mamotoh mamadat mangutang-ngutang, makadi daya lêngit, solah apang mêlah, mabanjar mapisaga, êda mangulah piranti, astiti ring hyang, bakti mangayah ring gusti.
14. Yan manyakap gawén pisaga di banjar, êda mamêsu mulihin, magawé sêkênang, masawitra apang mêlah, êda manuhunin rusit, asih mabraya, ênto anggon lima batis.
15. Singnya ada anak makuma pitrêsna, suka olas ring cai, ênto êda mangêngsapang, têkéning pisukan anak, rasa-rasayang di hati, apang pasaja, patité anggon nasarin.
16. Da mamokak mêrêkak makuma bisa, twi cai sadia ririh, tau têkén daya, wicaksana tur pêradnyan, suka bungah nandang lêwih, kanggoang banjar, braya mitra gusti asih.
17. Êda pati kêndêl bonggan nyungjung awak, liyu hênu buin rasanin, liyat cara mbéda, munyiné anggon dosa, bungahé makada iri, hidêp idusta, ngupaya ngapét silib.
18. Apang bisa cai maningkahang awak, guminé jani sêrêbi, da ngugu pisuna, musuh makuma rowang, rowang dadi musuh sêngit, idusta corah, tan surud mangarusit.
19. Ngalih phala mamipitang ngawé sléka, kidarma anggon bukti, cai apang tangar, ka bancingah milidan, antêng-antêngin manangkil, matawangang awak, ring anak sabéng gusti.
20. Di bancingah dayan dayanin mabikas, masolah apang pangid, sêngka di bancingah, abêt êda sigug ngandang, cidra-cidra apang pasti, né nyandang tulad, ênto cai manuwutin.
21. Êda rêngas cai masolah maliyat, êda pati waswasin, liyat anggon dosa, kadung kasula lédap, apan liyu mangédanin, druwén sang nata, têmbé cai mamanggihin.
22. Yan sang nata sêdêk malinggih di jaba, punggawa liyu manangkil, ditu cai sêngka, mawulat mapabêtan, huli joh malu waswasin, tongosé mêlah, pacang têgaké manangkil.
23. Singnya ada kagét anak disinggihan, to né tatasang cai, êda ngulonin manêgak, halêpang ngadu sêmita, mêsuang munyi pêlajahin, êda nyalah basa, tatasang apang jati.
24. Yadian ada anak mapanganggo bungah, êda ndén mangadén gusti, takonang pêdasang, apang da cai mangamang, yadin ada nganggo gêsit, ênto da manyoba, sing nya wong ménak singgih.
25. Lamun ada pangrawos ida sang nata, padingêhang apang pasti, da mangêlén wulat, ingêrang apang saja, êda pati liyat-liyatin, êda manulis tanah, kojarania salah tampi.
26. Singnya kagét ada rawos papingitan, bakat piyarsa cai, to da mangoncarang, simpên anggon kêmitan, di hatin cainé puji, êda mamasahang, sêdêng tohin ban hurip.
27. Yaning ada budin cainé prapanca, ênto musuhin cai, êda bahanga molah, idêpé sadu darma, ênto anggén manalinin, saktin indriya, pêndêm cai di hati.
28. Apang mêlah mabikas musuh di manah, tatasang bêsik-bêsik, wêtuning tan hénak, êda manyalah para, yan pêlih twara musuhin, tan wurung rusak, rajah tamahé amukti.
29. Dadi murka wulahé mangamang-amang, rowangé dadi gêting, tungkas mapangrasa, munyiné tka galak, kéto cai sangkan kêtil, mangamongin manah, tong bakat ban midénin.
30. Sangkan arang anaké tau ring daya, dêmêné bas tuwukin, ênto makada lipya, têkéning sambada mêlah, ané nyandang patuwutin, twara idêpang, nédarma kadén awil.
31. Kénto suba cai ada bandingannya, kêtil sukané alih, yadin cai ngêlah, saluwiring ngéndah pélag, lamun iwang ban ngamongin, ya dadi têlah, hilang mangalahin cai.
32. Anging cai jani sêkênang malajah, sastrané da mangêjohin, andéyang mémé bapa, takonin tutur satwa, kandan awaké numadi, manggih sangsara, to né tatasang cai.
33. Apang pasaja da mawa gêdé awak, mêlah-jêléné ring cai, sêkênang ring ulah, ênto né patawangang, awak cainé né jani, kalahin bapa, luwas manangun kérti.
34. Sangkan bapa buwat pangkah masambada, trêsna bapané ring cai, kéwala ban pêta, cai jani kanggonnya, mangda rasayang di hati, né bocok kutang, né hayu ênto puponin.
35. Bêlog bapané anggon cai rarama, tuwa tumulih cêrik, bocok makaruna, anê tong tawang orahang, suka cai mamidénin, gêng sinampura, tiwas bapané ngrasanin.
36. Bilih ada sadyan bapané mapyanak, dumadak cai ririh, ingêt têkén awak, astapayang bapa tuwa, antuk sila darma budi, mwang kawiwékan, wruha ring sastra aji.
37. Ênto né apé-apén bapa uling lawas, mapyanaké ring cai, apang cai sadya, rahayu dirga yusa, badah turing ngidêp munyi, pinaka laba, bapa luwas nangun kérti.
38. Ambul to cai ban bapa mapangrasa, jani bapa mapamit, tumuli lumampah, I Durma raris nyêmbah, ngêmbêng yéh mata manangis, ingêt têkén awak, mangrasanin tutur jati.
39. Sampun lêpas lampahé prapta ring alas, alungguh soring waringin, manginkinang raga, masila ngrana sika, mamusti maharêp kangin, mapati raga, angrêgêp yoga sidi.
40. Sida japa mantra samian kawdar, Siwa loka ingésti, anunggalang manah, pirang warsa laminia, atapa tan hana mati, Ki Durma kocapan, kari ing umah kasih-asih.
41. Kangên polahira sang kalih atinggal, tan kasahan ring hati, linila tan lila, lipurang tan lipura, linali-lali tan lali, lali di mata, ingêté mêtwéng hati.
42. Hati marma jani ngrasa têkén lara, idêp mataki-taki, manginkinang awak, astiti bakti ring hyang, angidêp sambada nguni, warahing bapa, tan hilang hanéng hati.
43. Mapisaga mabanjar dahat pitrêsna, mabraya lintang asih, masawitra samah, bisa mangalap pitrêsna, liyu anak pada asih, dêmên mangajak,goba ada turing ririh.
44. Pêncad sébêt ngarap gaé turing bisa, asta kosala tuwi, twara bisa ngêmar, malajah mangalih daya, sastrané jua sahi gulik, minaka siwa, bakal takonin sahi.
45. Anggon suluh rajah tamahé di manah, asing hala musuhin, ênto né gupitayang, ingêrang di pêdêman, pulêsé anggén nyirinin, suba kacingak, minakadi matangi.
46. Sampun lama antuké mangidêp warah, suba kasadyan jani, antêng ka bêncingah, nangkil ring ida sang nata, jumênêng ring Wanokêling, liyu kawula, wong lén têka maniwi.
47. Suba tama di bêncingah liyu manawang, punggawa tanda mantri, sang nata nyayangang, Ki Durma cucud darma, wicaksana wruhing aji, kébêking daya, tuwuhé kari alit.
48. Bawu pantês dén ipuné anungkêlang, raga lêmpung angédanin, pangadêgé jangjang, pamulunia asêmu bang, paliyat galak amanis, romané samah, sumêkul atap awilis.
49. Kawêkasan I Durma késah ring umah, mara ring wana giri, angulati bapa, tan kocapan hanéng awan, hana caritanan malih, tonyaning alas, raksasa tigang siki.
50. Pada galak kosa ngusak-usak tapa, ya lêwihing sura sakti, aran Kala Drêmba, ariné Kala Murka, kang wuruju istri jalir, wisayania nyamah, aran Si Durgadéning.
51. Prasama sumêngkahéng alas kutila, satruning buron sami, miwah para tapa, gawé midêr ring alas, anyajah ngulati bukti, kang istri jaat, lunga angalih laki.
52. Dadya pangguh Ki Durma têngahing alas, raré anom apêkik, budi kêna ragan, tumuli anyuti rupa, amaya wong istri lêwih, angayang-ayang, rupa kadi dadari.
53. Nuli angucap ujaré lwir madu drawa, “Uduh laki wong apêkik, saking êndi sira, datêng madyaning alas, kari déwék anglakonin, tan wêdi baya”, Ki Durma anahurin.
54. “Wong ayu ingsun wong Singapanjaron, wadwa ring Wanokêling, kranan ingsun prapta, maring madyaning alas, angulati bapa aji, amangun tapa, lami nora kapanggih.
55. Siran karyané têka ring alas, istri tan wêdi pati, sakéng êndi sira”, Kén Durgadéning angucap, “Wonging kéndran ingsun iki, kula Hyang Indra, kon maréng wana giri.
56. Amédanin para tapané ring alas, nging sira tumulus asih, sumitra lan ingwang”, akéh pangrêmihira, si raksasi aptia laki, anging Ki Durma, tan harêp dénia alaki.
57. Tan kasahan salakunira KI Durma, tumut si Durgadéning, tan sah dénia kalihan, gumanti kang carita, sang nata ring Wanokêling, sêdêk sinéban, ring jroning ancak saji.
58. Para tanda mantri kabéh lan punggawa, makadi wangsa aji, tandoh sang Brahmana, sêsêk tan paligaran,wyakti kadi alas sari, abra dumilah, panganggoning para mantri.
59. Makadi raja busananing sang nata, sarwa mulé mirah adi, sopacaréng nata, makanjar wong amawa,dadap sangkur taméng bali, saméng êmasan, talêmpêk amarapit.
60. Ktasijwa rinobrob asusungkul êmas, kulêm kalawan rangin,miwah wonging pura, ayu anom rupania, sawatara pitung siki, mawa pawahan, hanéng pungkur nrapati.
61. Ngayang-ngayang ayuné kadi ring surat, asin isining puri, panganggoné anjrah, gumanti agunita, sang nata angati-ati, ipun I Durma, nora milu anangkil.
62. Amotusan datêng ring Singapanjaron, tumênggung Gagakbaning,lan dêmung Ampuan, angundanga pun Durma, tumuli lumampah kalih, sahing paséban, tan kocapan ring margi.
63. Sampun prapta sira ring Singapanjaron, Ki Durma tan kapanggih, tinakwan sira, wong kadangé matura, yan Ki Durma sampun lami, mara ring alas, angulati ramanéki.
64. Tur lumampah sang kalih tka ring alas, Ki Durma wus kapanggih, akalihan lumampah,lan iatri ayu maya, aglis sira amaranin, nuli angucap, “Bagia kita kaki.
65. Kapanggiha mangké ring têngahing alas, sira akon umulih, dénira sang nata, punapa karyanira,saking êndi punang istri, ajak ring alas, warahakna têkéng kami”.
66. Sang inucap umatura “hanéng alas, tan wruh panangkanéki, manira lumampah, apti angulati bapa, inandêg nuli takonin, ngajak sanggama, manira ndatan apti.
67. Inututan saparané hanéng alas”, kang utusan nahurin, “Kalingané jaat, istri iki sanggama, wulangun apti alaki, drowakéng kama, wawangên mangké mulih”.
68. Samangkana ujaré kalih akêdwan, Ki Durma angraséng hati, trêsnané ring bapa, durung katêmu ring alas, éling baktiné magusti, tan wênang miwal, kang istri muwus aris.
69. “Laki paran gawéné têka ring alas, si ramanira apti, matêmuéng sira, sadyané nora sadya, sira tan sihing kasyasih, kari ring alas, mangké kalahin mulih.
70. Malah kangên si ramanira tininggal, ingati-ati sahi, kapanggihéng sira”, kang utusan angucap, “Lah ya kita istri jalir, kakéhan ujar, dén agé kaki mulih.
71. Yan wus datêng sira hana ring nêgara, umêdêk sri bupati, aminta utusan, angrêrêh ramanira, unggwané ring wanagiri”, nuli lumampah, Ki Durma wus kinanti.
72. Érang istri ayu asalinan rupa, malwi ya Durgadéning, kroda ring utusan, dosané ingalapa, KiDurma kinanti mulih, tinuting awan, déning pun Durgadéning.
73. Angrab roma gimbal akrak mangikikan, siyung panjang asalit, gumilap lwir kilat,tutuknia mangang mangap,matané kadi agêni, abang kumêdap, tumuli anudingin.
74. “É ko kita potusan ida sang nata, hana ring Wanokêling, pamandêga kita, dêlêngên matan ingwang, aja ko mawêdi-wêdi, tan tura ingwang, anurun sihing gusti.
75. Kadi kita nyangsara nisphaléng karma, apa karasanéki, tan urung kita pêjah, ingong nganara mangsa”, si tumênggung Gagakbaning, dêmung Ampuan, tumuli dénia abalik.
76. Ngunus kadga kalih sampun amapaga, angucap tur anuding,”É ko istri jaat, raksasa kapo kita, mancana apti arabi, lawan Ki Durma, mangké ko dak sinuri.
77. Ingaturan mastakané ring sang nata, tka ing Wanokêling, maka cihna wyaktya, Ki Durma kinarêpang, ring alas déné si jalir, kita raksasa”, srêngên si durgadéning.
78. Paksa anawut anambil ninjak anrêjang, pun tumênggung atangkis, tan kêna tinêpak, pun dêmung prapti ing kanan, jumujug tâka nuwêki, nuli tinimbang, raksasa ndatan kanin.
79. Puyêngan kadi cakraning gilingan, mêlêk lêbu naputin, dêdêt tan parawat, katon laraping kadga, kdaping siyung alungid, dadi katéjan, sang sura ban hêloni.
80. Asuwé désnira apêrang kinêmbulan, tumênggung Gagakbaning, lan dêmung Ampuan, sampun angrasa kéwêran, kadgané tan panatonin, raksasa nimbat, andêdêl analuki.
81. Kapét cidra kén dêmung tumibéng lêmah,dinêdêl gigiréki, si tumênggung ngrangsang, anêkêm ngiran kata, si raksasa ndatan kanin,malês anyakar, kén dêmung dadi atangi.
82. Nulia lumumpat kalih malayu gêpang, Ki Durma tan katolih, tan kocap ing awan, Ki Durma sinambutan, déné Kala Durgadéning, pinilayuakên, katur ring kaka kalih.
83. Kala Drêmba Kala Murka mangké ngucap, “Ari si Durgadéning, wong paran hinêmban, bagus anom rupania”, Kén Durgadéning nahurin, “Wong Singapanjaron, wadwa ring Wanokêling.
84. Wus tinatas polahé uni apêrang, lawan putusan kalih”, Kala Dr^enba ngucap, lan sira Kala Murka, “Yan mangkana wuwus ta ari,antosakêna, satru ring Wanokêling.
85. Yan sadina rong dina mapa tan têka, apan ratu mêngku bumi, anmon satru têka, lawanên hurup brana, atakêran ta agêtih, anging Ki Durma, tan kasahan kinanti”.
86. Inangkênang putra dénira raksasa, si Durgadéning asih, tan pasah Ki Durma, parêng bawa anidra, sadina-dina kasyasih, apti sanggama, sakénak karya silib.
87. Hênêngakna sang nata malih kocapan, ngati potusan kalih, alama tan têka, hanéng Singapanjaron, kén patih umatur bakti, “Hana kang wrêta, rinêngên patik aji.
88. Yan Ki Durma tan kari hana ring umah, têka ring wana giri, angulati bapa, tumut Dêmung Ampuan, lan Tumênggung Gagakbaning, têka ring alas”, sang nata anabda aris.
89. “Kalingané katiga mara ring alas, marmita nora prapti, mangké ngong ngêndona, maburu maring alas, atag wonging Wanokêling, akon sanjata, amawa sona giri.
90. Mwang mrêdangga kuda liman pamaléyan, karo pakan niki, yan paling pun demang, tumênggung lan Ki Durma, hana têngêran ipun nungsi, unining kêndang, tangkilan sahur paksi”.
91. Tur tinabuh têtêg agung maring pasar, abêbêlêk kang wong prapti, asrêgêp sanjata, sêsêk hanéng pangastryan, sang nata mangkat ing énjing, lampahing bala, kadi mangkat ajurit.
92. Agêlis lakunira kapêtêngéng awan, têka ring alas énjing, jaring wus agêlar, kang sona ingadokan, wong akuda mambayénin, olih amdang, surak awanti-wanti.
93. Gala ganjur bêndé kêndang asahuran, paréréd sangka upin, murawa urahan, babêdugé tinêpak, akéh buron kêna jaring, pinangan sona, lén pati tinumbakin.
94. Lutung ijah kumêtêr muni ring wrêksa, pinanahan binêdil, tan hingan kéh pêjah, dinanda lén tinujah, kang akuda mambalénin, pada olih amrang, umwang surak katarik.
95. Tusta rêna sang nata umunggwing liman, tumon bala pada olih, mêjah buron alas, kocapan sira Dêmang, Tumênggung akaro paling, angrênga surak, gong kêndang lawan bêdil.
96. Dén paraning têngêran iki wus prapti, arêpira narapati, sang nata tumingal, katon rupa monotan, karo makusut akuning, tur ingucap, “Kamayangan ko prapti”.
97. “Singgih déwa patik batara nirguna, kabrêtiéng Wanokêling, kéwala karênan, anêda sih sang nata, tan wani atoha pati, trêsna ring jiwa, tan yogya sinampuri.
98. Tugêlana guluné patik batara, dosané wêdi pati, gingsir uni apêrang, ngukuhana Ki Durma, rinêbut déné si jalir, raksasa luwa, tan sipi dénia sakti.
99. Gênging angga maluhur mawila-wila luwat, sinuduk ndatan kanin, kadgané punggêla, mundur pati batara, saparan-parané ungsi, paling ring alas, lamané tigang wêngi”.
100. Ndan sang nata angucap asêmu mérang, “Ih kalingané raksasi, umalaping Durma, ing êndi prênahania, rêjêkên mangké ulati”, nuli lumampah, anusup wana giri.
101. Tan kahitung ganjarané abuburuan, têlas binuncal sami, angulati astra, wadwa tan pasanjata, dwi rada gading tingasin, anggon tutujah, tan kocapan ring margi.
102. Si raksasa Kala Drêmba Kala Murka, si Kala Durgadéning, kaping pat Ki Durma, awu magêndurasa, umatur Kén Durgadéning, lawan kakania, “Hana têngêran iki.
103. Surak umwang bêndé kêndang asahuran, manawa satru prapti, kakania angucap, ”Bagia ko musuh têka, sukan ingong manggih bukti, énak amangsa, kabéh wong Wanokêling.
104. Suba lami tan panadaha manusa”, Durgadêning nahurin, “Abêcika kaka, mtonana dén énggal, anging anaké puniki, ipun I Durma, aja winéh anututin”.
105. Nulia mangkat kapapag satru ring awan, wadwa ring Wanokêling, tan polih agêlar, kasêlêk musuh têka, aprang ring jênging himadri, raksasa tiga, lwir buta anon daging.
106. Awujungan panah tulup lan tutujah, kumêtêr munining bêdil, surak atriyugan, gong kêndang asahuran, si raksasa Durgadéning, anggania lwir séla, katêmpuhan déning riris.
107. Mangka tiban nikang dukduk lan tutujah, pasar kadi amimis, sira Kala Drêba, lan ari Kala Murka, angrab romané sumungging, matané abang, kadi surya umijil.
108. Ajangkung akaro maluabangkuyungan, klaping danda malungid, tutuknia umangang, agati anêrajang, tumulunging Durgadéning, pinarêbutan, déning bala nrapati.
109. Agênturan dukduk akéh kinuncangan, kadi ombaking pasir, maguting acala, si Drêmba Kala Murka, amangan wong Wanokêling, ndatan karêban, norana sawaning mati.
110. Asing mara umangsêh têlas pinangan, pada wrin-wrin apulih, mundur alaradan, mantrinira sang nata, tumandang atanding jurit, anunggang kuda, pinagut Durgadéning.
111. Binusanan sopacara pamadoyan, laku angrêséng hati, angrêpakên wahan, tumuli dinuk ring pêdang, abalik wong Wanokêling, sésaning pêjah, pinagut Durgadéning.
112. Kadi durga rupania bang abirama, usus minaka sawit, muka kadyusing rah, roma magambahan, abang mêlês déning gêtih, nuli angucap, “Ih kita wong wanokêling.
113. Sahanamu mangké ngong anara mangsa”, sang amantri manawurin, “Ndya ih ko raksasa, dak siwak mastakanta, masa ko mangké mahurip, atmamu prasangsa, têmah ko ring awéci”.
114. Durgadéning srêngên nawut turaninjak, sang amantri caliring, kuda tangkis malang, anokot kadfya singa, Kén Durgadéning tan kanin, nêhêr pinêdang, sinêmpalan tinindih.
115. Tibéng lêmah inidêkan déning kuda, tangi-tangi tan polih, tinitih pinêdang, anambut sukun kuda, tibéng lêmah sang amantri, nuli jinambak, dé Kala Durgadéning.
116. Binaksakên têlas têkéng wahanania, mundur wong Wanokêling, manggêh Radén Arya, amapag Kala Murka, Kala Drêmba kon apatih, atanding wirang, asuwé pêrang silih okih.
117. Gipih mangsul kang umundur winalikan, déning pun Gagakbaning, lan Dêmung Ampuan,manggêh luwir singa galak, amtu cala knas binukti, angincih tawang, pinrih Kén Durgadéning.
118. Nulia mapag pada kosa ngadu wira, si Kala Durgadéning, manggêh kinêmbulan, angucap gura gada, “Kamayangan si ko prapti, wirangakêna, mundur koduk inguni.
119. Baya kita wahu kinêlêgéng tuan, mangké anglalu pati, tan saphala kita, ngalawan ingong apêrang, tuanmu akon maréki, atanding wira”, Durgadéning kahêmbulin.
120. Tan pangucap srêngên pun Dêmung Ampuan,, Tumênggung Gagakbaning, anêmbang ngawatang, suwé ngadu kasuran, kén apatih sampun lilih, kasoran cidra, sang nata nulung gipih.
121. Mungguing liman mandêmakakên sawaja, Kala Drêmba pinanting, sinirat gulunia, kasumpêk tibéng lêmah, kênéng tulaléning asti, olih mangsula, kén apatih nuwêkin.
122. Tan kanyranan Kala Drêba katêtêhan, nora polih atangi, sang nata amuntal, tumulung Kala Murka, Radén Arya anut buri, nitir rambatang,wahana bulu manggis.
123. Tunggêng angga Kala Murka kadi Kala, Kala angrugang bumi, awalinan lêmak, kang kuda tanghkis malang, punggêl watangé angêris, si Kala Drêba, nada olih atangi.
124. Sumrêg kwéhing bala anatya huripa, pada mamuk lumindih, satru ingidêran, lwir jong gumiwang-giwang, katêmpuan ombaking pasir, raksasa tiga, magalak ngosak-asik.
125. Lwir agêni murub kasiraman minyak, astra tan pangudilin, bala kadi larwa, Radén Arya wus pêjah, mundur wonging Wanokêling, kéwêran sang nata, manah malé-malénin.
126. Sinapihan surup ida sang hyang arka, têka angliput punang ratri, mKi Durma kocapan, êsah késah ring unggwania, angrêrêh sira bupati, tkéng paprangan, anging lakuné anilib.
127. Akéh panggih bala sang nata kabrêsat, pada mamrihang urip, si raksasa tiga, kadi kêbo magalak, angambung wong Wanokêling, asing katututan, pinangan dénia hênti.
128. Lampahira Ki Durma mangké wus prapta, ring jêngira nrêpati, sang nata ngandika, “Agé ya kita têka, anamu-namuning runtik, kasoran apêrang, bala mantri kéh ngêmasi”.
129. Kang inucap umatur amlad prana, “Pakulun paduka aji, ngawiwênang jiwa, patik batara acaruan, mangké ring kalaning ratri, pintonakna, dana paduka aji.
130. Yan patik batara tan olih amjaha, satrunpaduka aji, tan mantuka muwah, mati patik batara”, sang nataamuwus aris, “Punapa kita, marmita anglalu pati”.
131. “Singgih déwa mawêlas patik batara, tumon wong Wanokêling, kalaran muruda, pinanganing raksasa, sapolahira ing uni, duk hanéng alas, têlas tinata sami”.
132. Asêmu kamanusan twasira miyarsa, aturé matoh pati, angringi kalaran, sang nata runtuhéng ujar, “Kalingané kita kaki, satya subaktya, tan arsa amutang asih.
133. Mon kasidan sira olih amêjaha, raksasa tigang siki, ganjarané sira, pinaka anak ingwang, andiri ring Wanokêling”, Ki Durma anêmbah, aturé aroroan tangis.
134. “Sampun paduka batarahyun mangkana, angrêbahakên linggih, pan patik batara, wang sudra hina guna, alpaka ya tuna kirti, anging kéwala, abudi trêsna subakti.
135. Kumawula ri jêng paduka batara, wênang matoha pati, darmaning kawula, tan miwal lawan tuan, yadin soka lawan singgih, mangké ring yuda, ingati patik aji”.
136. Kang angrungu pada asêmu kawangan, ujaré pasilih-silih, pun Durma anêmbah, pamit sira lumampaha, tka ring prênah nia nguni, raksasa tiga, kocapan wus pada mulih.
137. Wahu têka ring kuwunia pinapagan, déné anakiréki, srêdah sinapania, “Bagia bapébu prapta, hana rowangé aguling, yan tana katêkan, yayah ibu sawêngi.
138. Masa énak anakira manganidra, marma mangrênga bêdil, kumtêr gong kêndang, bêndé sangka urahan,suraké mawanti-wanti, rasan kasoran, kwéhing musuh ngêmbuli.
139. Aptin ingwang mangkat anglalokên jiwa, hana ring bénjang énjing, têkéng rananggana, yan tan kapanggih sira, irika manira mati, mamuk ing rana”, Ki Durgadéning nahurin.
140. “Duh masku anak juwa sang akdi kadarpa, tuhu satya drêda asih, lawan ramanira, duran kasoran pêrang, mapag satru Wanokêling, têlas tinata, sasolahé ajurit”.
141. Kagawokan Ki Durma dénia miyarsa, angarasa-raséng hati, tumuli angucap,”Kawngan anakira, ring kasaktyan ibu aji, angga umakas, kasor astra malungid.
142. Tan pamanggih tan pangrênga anakira, malihé suira sakti, sawawa lan sira, angasorang para nata, sakwéhing ari binukti, ring rana apêrang, tan bisa-bisa angêlih”.
143. Kang pinuji mangkin harsa kêna raga, tan wruh upaya sandi, sandining bancana, “Hyang widi awéh jiwa, anjiwani sang dumadi, dadi kasidan, asung suka pinanggih”.
144. Manggih sadia Ki Durma ngirang upaya, pangayayaning widi, widagda ring naya, aglara apaméda, saking lulut mêtu asih, asihing ujar, ujaré Durgadéning.
145. “Laki anak nyawadén tatas kawruhan, karmaning yayah bibi, marmaning kéringan, dénikang sarwa galak, sakwéhing wong sura sakti, sasoring akasa, sakasangganing pratiwi.
146. Huwus kawês prasama dé ramanira, nora wani sawiji, sapanlêngan wulat, tkéng wala kangsa sakyan, lamun hana surapsari, laki manusa, manak lanang sawiji.
147. Ika wênang amrasta rama katiga, atmajanika kaki, maka warahning hyang, nguni duking atapa,hana ring lambung himadri, hana ta giha, durgamania tansipi.
148. Anging dahat arang manusa moliha, arabi surapsari”, pun Durma angucap,”Aja ujar mangkana, manawa hana médanin, bancananing hyang, apan dahating masingid.
149. Tan kawruhan polahé têkéng antaka, tan wurung anandangin, anaké kalaran, huripé kérang-érang”, si raksasa anahurin, “hayua sandéha, tan mati ibu aji.
150. Yan tan sungsang suryané sumurup wétan,tanah atêmu ring langit, manusa ka swargan, arok matêmu réta,iku ramanira mati”, Ki Durma angucap, “Sampun kadadawan malih”.
151. Anging sira magirang agé anidra, wusmadyaning ratri,aturu raksasa, Ki Durma ndatan kasah, akalihan Durgadéning, hanéng pamrêman, tan kasah sira ngrêrêmih.
152. Aminta sih angasih-asih sanmata, Ki Durma kalêmêsin, atunggalan kajang, kinarêng hulu tangan, déné Kala Durgadéning, anging Ki Durma, nora ênak aguling.
153. Kangên solahira nguni sumanggupa, hanéng ajêng sri bupati, ngandika brêmantian, angirakên upaya,sawatara sapta gati, raksasa tiga, sampun sirêp aguling.
154. Aris-aris dénira aningkap kajang, anjêjêpi atangi, mawêdi kaciryan, tumuli angunus kadga, si raksasa tan wring wisti, énak anidra, pangawésaning arip.
155. Amumungu Ki Durma angagêm kadga, Durgadéning atangi, sinuduk dadania, kapranan amutah rah, agalak kadi angêrik, swara luwir gêlap,atangi kaka kalih.
156. Kapupungan sinuduk turing kacacah, karo tan pangundili, paksa andawuta, Ki Durma tangkis malang, sanaké kêna ginarit, aprang sindutan, tatuné angrênêhin.
157. Nulia tiba lindu gumêtêr kang lêmah, dénia rahating kanin, gumrêh angohan, raksasa tiga pjah, Ki Durma mangké lumaris, ngungsi sang nata, prapta hana ring énjing.
158. Ndan sang nata kari anganti ring alas, mungguh soring waringin, angumpul kawula, sésanikang antaka, yan kaparing guhan liring, ipun Ki Durma, sang nata angulapin.
159. Maring harsa pun Durma mêdêk anêmbah, “Sidaning karya aji, akon amêjaha, raksasa tiga sanak, prasama ngamasin pati, tan pagunaha, uni duk hanéng latri.
160. Mangké bala paduka batara rakwa, kon nilik satru aji, si raksasa tiga, manawa patik batara, amitya drohaka budi, atanding kasuran, kang hurip katur mati.
161. Apan patik batara kurang wiwéka, wimuda tuna sakti, tar wênang kéringan”, kawngêngan kang angrungua, sang nata amuwus aris, amêkul kanta, “Sapa wang amidonin.
162. Ujar sira kaki kaya atoh-tohan, alah kalawan olih, tan wang sarupéng wang, amanggih widi sadya, arêp ingong anêkanin, kumahé sira, raksasa dén gurahin.
163. Atêrana mangké ingsun têkéng paran”, Ki Durma tur lumaris, angiring sang nata, tan lingan kéhning bala, prayatna hana ring margi, prapting kutila, katon wangké atindih.
164. Kadi gunung rubuh têmbinging wiwara, tan sipi ngarêsing hati, huryaning purisya, tulang kabéh narakat, sakéhing wong Wanokêling, pada kawangan, tumon raksasa mati.
165. Abirama wiwara pêngung ajimbar,dalêm tan hana wêngi, rahina satata, maniké maka dipa, sang nata sampun alinggih, pinggiring guwa, ring madyaning imadri.
166. Kéhing bala akumpula sowang-sowang, anangkil sri bapati, unggwania midêra, pada yatna ring baya, Ki Durma tan sah kinanti, déra sang nata, nuli angucap aris.
167. “Hé ko kita apatih Dêmung Ampuan, lan Tumênggung Gagakbaning, mangké karêp ingwang, anawura pratidnya, lawan kang amêjahi, raksasa tiga, samodanané inguni.
168. Sumanggup gawé putra gantya lingga, amuktya Wanokêliong, kita kaya ngapa,tumut asi matuwan, lawan Ki Durma puniki”, sang inujaran, atur saroroan tangis.
169. “Singgih dewa patik batara tan tulak, sa dén paduka aji, kadi angganing liman, patik batara déwa, ingêndikan paténin, tan apilih unggwan, yadin sor lawan singgih.
170. Apan sira anak paduka batara, iki pasunging widi, amilihi marga, angalih sudra wangsa, hana katon cihna lêwih, sêdêng sinéban, ika huriping bumi.
171. Wruhing naya wicaksana taméng sastra, lêwihing sura sakti, kasor satru murka, yan tan sira wilasa, anaké paduka aji, atalang jiwa, amêjah satru uni.
172. Masa urung patik bataraantaka, amanggihing awéci, atmané prasangsa”,sakwéhing panangkilan, tumutur asahur paksi, anging Ki Durma, mangrasa-raséng hati.
173. Kadi béla umungguh hanéng patiwan, angrungu ujar pasilih, ndatan pagamêlan, aminda raséng cita, apan titahing dumadi, norana simpang, sang nata muwus aris.
174. “Yan tan sira bapa asih tumulunga, uni atalang pati, tan wun dadi alas, paguyanganing warak, pakaképuan mrêga pati, ikang nagara, sawêngkwéng Wanokêling.
175. Paran wênang ginawéya panahuran, yadin rénan ingwang, dé ramanira kaki, majumpungên patulungan, sahasra iku harganin,sawiji sowang, tan rampung hutang kami.
176. Anging sira bapadén tuluswilasa, angukwing Wanokêling, apan ramanira, ratu nista nirguna, hina naya tuna sakti, tan panak-anak, hana satru masêngit”.
177. Sang inucap umatur asêngsêng waspa, “Sampun paduka aji, ngandika mangkana, kadi rupaning toya,latêk ginawé camani, sapa sudia, wang anon patik aji.
178. Yan kawênang patik batara umiwal, ri pakon sri bupati, atuduh mangkana, minaka putra wangsa, mandiri ring Wanokêling, mindah kawula, apan ingsun wangsa tani.
179. Tan wun tulah antaka patik batara, têka maring awéci, atmané prasangsa, hanéng cambra gohmuka, ndatan waluya tumitis, dumadi jadma”, sang nata anahurin.
180. “Apan aku tutur-tutur hayua lupa, sacaraning wong asih,lawan ramanira,idêpên ujar ingwang, mamita norana manggih,mitya wacana,déramanira kaki.
181. Wêkasan katêmu utang pratidnya,hala kojaring aji,tumulusakêna, asihta lawan ingwang”, akéh dénira angrêrêmih, aminta kasihan, kang inucap anangis.
182. Kangên polahira duk pinituturan, dénira bapa nguni, wus karaséng cita, tingkahing kumawula, tan wênang apilih budi, sapakon tuwan, yadin sor lawan singgih.
183. “Singgih déwa patik batara anêda, waraha paduka aji, tan amnggih papa, amukti suka witya, ampurana patik aji, kurang wiwéka, akon angamong nêgari”.
184. “Duh mas anaku sadéra misésakna, kita patih dêmang,tumênggung mwang punggawa,sami wongong Wanokêling, aja langgana,ring anak ingong iki.
185. Tumut kita siha minaka tuwan, aja kadi inguni, lawan anak ingwang, radén Singapanjaron, mantri anom mangkubumi, kakasih ira, ya ta kéngê apatih”.
186. Sahur manuk sang inujaran anêmbah, “Ndi kapan sih patik aji,wani miwala, kayun paduka batara, apan tingkahing maniwi,bakti matuwan,tar nênang malih kapti.
187. Singgih déwa bêcik mangké amantuka, datênging Wanokêling, pan kadalon sira, ahër têngahing alas, tolihên punang nêgari”, sang nata angucap, “Arêp ingong apatih.
188. Agagurah kuwuné raksasa pêjah, sakéhing raja péni,umungguing guwa,wawanên maréng nêgara”, kang inujaran lumaris, manusuping guwa, akéh dénira olih.
189. Sarwa mulé mas manik raja busana, katur ring sri bupati, binuating undakan, radén Singpanjaron, akalihan sri bupati,anunggang liman, akêgan wong mangiring.
190. Aglis lampah sadina liwating alwan, désa tani kahiring, anungkap nêgara, hênêngakna têkéng pura, kukundangira nrêpati,sira inucap,makadi praméswari.
191. Ngrênga wrêta sang nata têka ring alas, pada adan umijil, sakéhing wong pura, nganti jroning cêrangcang, tan kocapan wonging tani, mêtu ing awan, angadang lêbuhniéki.
192. Hana ngêmban anaké nangis acara, ingapul papasihin, “Mênêng kita bapa, têka hana ring alas, antuk muru buron cili, anaking kidang, rong siki kari ahurip.
193. Ika ganjarané si ramanira, mênêng anaké anangis, tangéh yan kataha, tingkahing wong angadang, pada girang manganti, aduduan-duduan, sang nata prapti yawi.
194. Kéh katunan balanira sri naréndra, nora kaya inguni, mantri tan tumuta,arya miwah punggawa, atanya sri praméswari, “Punapa sira, dudu kaya inguni.
195. Kang punggawa tanda mantri tan milua, wadwa kidik kang kari, tan antuka satwa”, sang nata anutura, waspania dêrês umili, kangên sang pêjah, umuang tangising puri.
196. Ndatan lingên tangising wong jro kaaryan, lan sang kélangan laki, pada bwat kalaran, akusa kuséng lêmah, asambat-sambat anangis, adudwan-dudwan, nêgara têkéng tani.
197. Kang inucap rahadén Singapanjaron, wus biniséka mantri, anom asih ira, dinumduman kawula, makadi punggawa mantri, winéh kadatwan, hana ring Carangsari.
198. Kang tan kasah kinantidéra sang nata, anaké sira patih, wicaksanéng naya, aran Rangga Trijata, anaké dêmung sawiji, Mahisa Syama, anaké Gagakbaning.
199. Kang anama Si Kêbo Salaga ika, putréng arya sawiji, Sang Lêmbu Karuna, carakania rahadian, kaparcaya kalih siki, kakasihira, Smara Kung Turasih.
200. Tan kawaran asih subakti matuwan, sira rahadén mantri, tingkahing kadéhan, pirang wulan laminia,sang apuréng Carangsari,widagdéng naya,angalap trêsnaning mantri.
201. Balanira sang nata sami karênan, asihing radén mantri, tan pamanggih baya, krêta kang nêgara, sakawêngkwéng Wanokêling, malih kocapan, pura ring Carangsari.
202. Ndatan madoh lawan rajyanira naréndra, atunggalan nêgari, ramyaning kadatwan, lwir kusuma salas, binusanan sarwa lêwih, ikang mandapa, ring awan têkéng puri.
203. Apanyêngkêr bata ingapit têlaga, candi raras aradin, acarangcang kawat, kayunia andap-andap, tatanduran sarwa sari, wênang swa rajya,sang asinoming mantri.

Pupuh Sinom

1. Sinoming angsoka liman, kumlab siniliring angin, katon kadi lungsir ijo, banania suraga tulis, makuntaning bot rawi, ararasa angdaning kung, sarwa puspa angayon, padma raga angraganin, mawêh ayu, kinarêking i dwirépa.
2. Tunjung bang kambang kumambang, ring têngahing pasir-pasir, amangun rasaning tumon, oyag kasiliring angin, madubrata angibêking, angrubung angisêp santun, wongira mantri anom, hanéng paséban anganti, kéh alungguh, kasongan angsoka liman.
3. Aptinia anangkil tuwon, radén mantri durung mijil, sinarwi ya anonton, kalangêning sarwa sari, sumar gandania minging, lalita angudang madu, ngringring saroron-roron, madubrata amilihin, ngisêp santun, srêbuknia tiba kanginan.
4. Makadi warsa kusuma, pura hanéng Carangsari, kawuwusên mantri anom, sampun sira yas asalin, wastra jamus amilir, asabuk gringsing panjaluk, akampuh sitra ijo, tinumpalan lungsir randi, abra murub, sinurat kanaka drawa.
5. Hanungkêlang kris kaputrancênggêp alandéyan gading, asêlut mas mirah kawot, atatêbus masasari, asumpang anghrék sasih, baburat sisingêl bahu, sumar ganda sang anom, wong alit-alit angiring, nuli mêtu, apawahan kompék êmas.
6. Alungguh oinggir têlaga, kasongan tangguli gênding, para putra anom-anom, anangkil rahadén mantri,anganggo sarwa lêwih, swabawané luhung-luhung, Rangga Trijata tandoh, Misa Syama Kêbo Mlati, Kén Smarakung, pun Turasih rowangira.
7. Anging si Lêbu Kirana, tansah alingguh sumanding, sakéringan mantri anom,wong sinêlir kéh manangkil, adulur kadi tulis, rupané abagus-bagus, andêt sêmuné kawot, radén mantri muwus aris, nutur-nutur, tingkah karasmining pura.
8. Umatur Rangga Trijata, “Langêning pura kasiasih, durung hana mantri anom, apatni laksmining puri, siniwining para mantri, pawongané hayu-hayu, hana munggwing kadaton, iku déwa dén ulati”, asmu guyu, rahadén mantri angucap.
9. Sampun kataha mangkana, kadi angganing dadali, umahang gagana umor, matra-matra saha kaksi, iku dénia ulati, paran ginawé anuju, wangsulé sila ing sor, puhara guguyu sêngit, polah ingsun, nitya nora kasimpangan.
10. Mangkana ngastitan ingwang, durung angrêngwéng istri, éling sun duk kari anom, anandanga lana branti, nora pasahing hati, pawkas ira yayah indung”, kén rangga matur alon, “Sampun déwa agung pingit, manglila hyun, apan patitahing déwa.
11. Ndatan wênang linésan, parikramaning dumadi, raré wêkas manggih anom, atuha têmahing pati”, radén mantri anahurin, “Yan bapa durung kapangguh, norana ingsun mangko, mawiwaha lan wong istri, anging ingsun, apti angulati bapa.
12. Pilih sira kari ing alas, durung angêmasin pati”, kén rangga umatur alon, “Yan wéntên kawula singgih, hana cara pangastiti, angdona ring alas gunung, asrayéng hyang tan katon, ring kabuyutan manganti”, tur tinutur, kinêkêsaning wacana.
13. Amit sang kinon lumampah, wus tinata paraning isti, angayap marêping gêdong, atur canang burat wangi, lênga wangi tan lali, asêp miyik minyak madu, kukusé anglarêmpon, angidung angwarga sari, anunurun, lingganira paduka hyang.
14. Sang atapa cinarita, winilêt wangsing waringin, anggané norana katon, kari socané dumêling, sida sadya pinanggih, sabdéng akasa karungu, kadi gêrêh mandra alon, “Rajaphala anakniéki, manggih hayu, wus amukti suka wirya.
15. Kinasihan déning bala, sakawêngkwéng Wanokêling, hana mangku Darma kinon, datêng maring alas iki, ing kabuyutan anganti, ya ta ulata anaku,mara ring kênana kulon, wawanên tikang nêgari, yan katêmu, anaké kita mangkana.
16. Nanging Siwa bawana, anaku awané mulih, sumpangakna kinuson, angêndadi ika agêni, tatas pinukséng hati, tan giwang olih angrungu, wakia akasa marang don, kasah wangsinging waringin, mari angliput, anggané Kén Rajaphala.
17. Tumuli amiting patapan, angangkas-angkas lumaris, atêtêkên tangan karo, angga angragas akéris, kaya tumibéng galih, yan tan carmané amolut, binandaning otot, tan kocapan glising margi, kadi kapuk, salamba tiba kanginan.
18. Kapanggih sêdêng angayap, mangku Darma angastuti, kasrêpan twasira tumon, swabawanira sang tapi, anapa agênitri, abatok ranténg tan kantun, anyênêng arêping gêdong, asumpang kusa tan kari, nuli amuwus, angantu airit lambat.
19. “Paran swakaryané sira, têka ing kéné ngastuti, tan sah makundang wong wadon, kangin ucap hana wuri, angrasa-raséng ati, tumuli abasa tambuh, singgih sang rupa widon, mantri anom Carangsari, sang anuduh, marangké têka ngastawa.
20. Ri padanira batara, apalinggih ané riki, sang atapa muwus alon, “Paran kawêkasing hati, matri ring Carangsari”, kang tinakonan amuwus, “Yan hana yayah rêko, mangun yasa duk inguni,parnah iku, mati urip tan kawruhan.
21. Mangkana doning mapotusan, ring pangastawa wotsari, durung katêkana ring don, marmaning kari anganti, warah hyanging ngastuti”, dadi sang tapa sumahur, “Sapa puspatêng katong, yaya mantri Carangsari, kang winuwus, sadara dénia nampura”.
22. Tur akanda purwa kanda, mantri anom Carangsari, marmanê manggih kaprabon, sang atapa ngraséng hati, nuli amuwus aris, “Kalingané dudu ratu, ida sang amantri anom, mon sira asihing kami, apti tumut, tumutura ring nêgara.
23. Kahananing tuwanira,sang akon marahé riki, yan wus irikang kadaton,irika sira kapanggih, yayahira tuwan mantri, tan angulati katêmu, mula sangkané katon,durung hana wang ngawruhi, rupaniku, yan tan kami tumuduha.
24. Sang inucap angraséng twas, ring bawos tulya paparing, manawa iki sang prapta, sang atapa hanéng giri, apan liwat ruksa arig, awênês ukut akuru, yayahira mantri anom, swabawané sang inapi, tur lumaku, mangku Darma tinututan.
25. Tan koning adukéng awan, wus datêng pinggir nêgari, kawuwusan mantri anom, énjing sinéba ring yawi, para putra sanaking mantri, supênuh atap ulungguh, kaka-kakahan tandoh, radén matri ngati-ati, kang inutus, lakuné pun mangku Darma.


Naskah ini dikumpulkan dan diketik kembali dalam huruf Kawi-Latin oleh I Wayan Sutedja, Buruan, Penebel Tabanan


sumber : http://widyasastra.blogspot.co.id/2010/12/geguritan-durma.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Toko Online terpercaya www.iloveblue.net
Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Daftar harga buku:

Buku-Buku HARE KRSNA (Hare Krishna):
No Judul Harga
1 Bhagavad-gita Besar 185.000
2 Bhagavad-gita Sedang 115.000
3 Bhagavad-gita Kecil 85.000
4 Srila Prabhupada 100.000
5 Srimad-Bhagavatam Skanda III Jilid 3 75.000
6 Second Chance (Kesempatan Kedua) 42.000
7 Kehidupan Berasal Dari Kehidupan 37.500
8 Kembali Lagi 32.000
9 Dialog Timur Barat 27.500
10 Jawaban Segala Pertanyaan 25.000
11 Sri Isopanisad 25.000
12 Pedoman Etika Vaisnava 25.000
13 Krishna dan Ayat-Ayat Suci Bhagavad-gita 23.500
14 Gita Mahatmya 22.000
15 Avatar 18.000
16 Ajaran Prahlada Maharaj 18.000
17 Krsna Sumber Kebahagiaan 10.000
18 Poster Susunan Alam Semesta 30.000
19 Srimad-Bhagavatam Skanda IV 80.000
20 Krsna Book (1 Set) 300.000
21 Krsna Book (@ 1 volume) 60.000
Buku-buku Media Hindu :
No Judul Harga
1 21 Butir Mutiara Terserak 30.000
2 Arti Menjadi Seorang Hindu Bagiku? 25.000
3 Astrologi Hindu 30.000
4 Atmabodha 40.000
5 Bagaimana Menjadi Hindu 25.000
6 Dialog Dengan Penghuni Sorga 30.000
7 Dialog Gandhi Dengan Misionaris 40.000
8 Hindu Agama Terbesar di Dunia 22.000
9 Hindu Agama Universal 22.000
10 Hindu Akan Ada Selamanya 40.000
11 Hindu Kami Datang Padamu 30.000
12 Jalan Menuju Tuhan 35.000
13 Kado Dari Dewata Agung 20.000
14 Kamu Adalah Tuhan 40.000
15 Pandangan Hidup Hindu 30.000
16 Pandangan Hindu Atas Kristen dan Islam 30.000
17 Pesan Abadi Veda 40.000
18 Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 1 40.000
19 Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 2 40.000
20 Peta Jalan Veda 40.000
21 Petunjuk Untuk Yang Ragu 30.000
22 Saya Beragama Hindu 22.000
23 Surga dan Neraka Tiga Agama 40.000
24 Semua Agama Tidak Sama 30.000
25 Spiritualitas Hindu Untuk Kehidupan Modern 28.000
26 Tuhan Upanisad Menyelamatkan Masa Depan Manusia 40.000
27 Upanishad Himalaya Jiwa 30.000
28 Veda dan Injil 40.000
Buku-buku Paramita :
No Judul Harga
1 101 Cerita Kakek 52.800
2 101 Cerita Nenek 39.600
3 108 Mutiara Weda 52.800
4 108 Renungan Suci 1 30.000
5 108 Renungan Suci 2 30.000
6 108 Renungan Suci 3 30.000
7 12 Kumpulan Dongeng Hindu 20.400
8 300 Masalah (Dahsyatnya Gayatri Mantra) 72.000
9 33 Hal Yang Mempengaruhi dan Merubah 20.400
10 Aab Jagat 14.400
11 Acara Agama Hindu 31.200
12 Acarya Sista : Guru dan Dosen yang Bijaksana 72.000
13 Adi Sankaracharya 24.000
14 Adiparwa Jaya Kuno dan Indonesia 76.800
15 Agama Hindu 20.400
16 Agama Hindu, dari, untuk dan oleh orang Muda 26.400
17 Agama Realitas atau Tahayul 16.800
18 Agama Tirta dan upakara 16.800
19 Agama Veda & Filsafat 28.800
20 Agem-agem Kepemangkuan 20.400
21 Agnihotra 24.000
22 Ahimsa Dharma dan Vegetarian 26.400
23 Ahimsa Dharma 33.600
24 Ajaran moral Dalam Bhagawadgita 30.000
25 Ajaran Weda Dalam Filosofi Hindu 26.400
26 Ajeg Bali, Ajegnya Bhagawadgita 19.200
27 Aksara Bali dalam Usada 52.800
28 Aku Anak Hindu 20.400
29 Aku Ingin Kebahagiaan 18.000
30 Alam Kehidupan Sesudah Mati 20.400
31 Alih Aksara Pangayam-ayam 13.200
32 Alur Sebuah Dialog Hati 20.400
33 Analisis Upacara Wana Kertih 37.200
34 Anandadayi Bersama Sai 56.400
35 Anda Calon sukses, Berkah Menantimu, Sambutlah 30.000
36 Aneka Rupa Gending Bali 24.000
37 Ang Ah lan Ah Ang 18.000
38 Anti kekerasan dan Anti Diskriminasi 22.800
39 Anugerah & Harta Karun Kehidupan 33.600
40 Apa yang terjadi pada Jiwa setelah Kematian 52.800
41 Argha Patra Pinandita 126.000
42 Argha Patra Praktis 22.800
43 Arthasastra 126.000
44 Arti & Fungsi Sarana Persembahyangan 30.000
45 Arti Mimpi 20.400
46 Asana, Pranayama, Mudra & Banda 99.600
47 Asta Kosala Kosali 26.400
48 Asta Kosala Kosali lan Astha Bhumi 26.400
49 Astavakra Samhita 36.000
50 Aswameda parva 44.400
51 Atharva Veda Samhita III 192.000
52 Atharwa Veda Samhita I 192.000
53 Atharwa Veda Samhita II 198.000
54 Atman Brahman Aikyam 24.000
55 Aturan Membangun Rumah Menurut Hindu 18.000
56 Awengi Ring Hotel Sentral 18.000
57 Awet Muda dan Panjang Umur dengan Ayur Weda 36.000
58 Ayur Veda Ilmu Pengobatan Tradisional India 33.600
59 Ayur Weda 49.200
60 Aywawera dan pemahamannya 18.000
61 Babad Arya 26.400
62 Babad Dalem Tarukan 37.200
63 Babad I Gusti Ngurah Telabah 20.400
64 Babad Ksatria Taman Bali 26.400
65 Babad Nusa Penida 20.400
66 Babad Nyuhaya 30.000
67 Babad Prasasti Dalem dan Pande 37.200
68 Babad Pulasari 16.800
69 Babad Raja Anglurah Panji Sakti 69.600
70 Babad Raja-Raja Bali 24.000
71 Babad Tangkas Kori Agung 20.400
72 Bacakan Banten Pati Urip 18.000
73 Bali Dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi 102.000
74 Bali Shanti 1 46.800
75 Bali Shanti 2 39.600
76 Bali Shanti 3 36.000
77 Bali Shanti 4 39.600
78 Barong Landung 20.400
79 Bayu Agung 16.800
80 Bayuh Oton 16.800
81 Bebas dari Rasa Takut Menuju Keyakinan 10.800
82 Belajar Singkat Bahasa Hindi 26.400
83 Benarkah di Hindu ada Moksa? 42.000
84 Berang-Berang dan Srigala 13.200
85 Berbakti pada Leluhur, Upacara Pitra Yadnya 26.400
86 Berbagai Jalan Meditasi 24.000
87 Berbisnis menurut Agama Hindu 50.400
88 Berjalan Pada Jejak-jejak Vedanta 24.000
89 Berkorban/Yadnya adalah Kesenanganku 9.600
90 Berfikir Benar Dasar Mencapai Kebahagiaan 16.800
91 Berpolitik Menurut Hindu 57.600
92 Bhagavad Gita 105.600
93 Bhagavata Purana tentang Neraka 13.200
94 Bhagavata untuk Anak-anak 20.400
95 Bhagawad Gita (Nyanyian Tuhan) 73.200
96 Bhagawad Gita (Pancama Weda) 51.600
97 Bhagawad Gita Inggris Indonesia 96.000
98 Bhagavadgita Menurut Mahatma Gandhi 30.000
99 Bhagawadgita Teks Bahasa Bali 84.000
100 Bhakti & Kesehatan 32.400
101 Bhakti Yoga 19.200
102 Bhama Kretih 21.600
103 Bharata Yudha & Pandawa Seda (Komik) 182.400
104 Bharata Yudha (Komik) 117.600
105 Bhegawan Agastya Prana 13.200
106 Bhisma Parwa 66.000
107 Bibliografi Literatur Hindu 21.600
108 Bolong & Gilik 13.200
109 Brahma Astra 16.800
110 Brahma Sutra 96.000
111 Brahma vidya Teologi Alam Semesta 73.200
112 Brahman 33.600
113 Buddha 13.200
114 Buku Harian Intisari Pedoman Hidup 45.600
115 Buku Mewarnai Dewa Dewi 26.400
116 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas I 19.200
117 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas II 19.200
118 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas III 19.200
119 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IV 21.600
120 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas V 21.600
121 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VI 21.600
122 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VII 27.600
123 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VIII 30.000
124 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IX 32.400
125 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas X 34.800
126 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XI 34.800
127 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XII 37.200
128 Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi 37.200
129 Bunga Rampai Babad dan Rerajahan Kajang di Bali 26.400
130 Calon Arang 30.000
131 Cahaya Kebajikan Ganesa 92.400
132 Cahaya Kekuatan Batin dan Kebijaksanaan 24.000
133 Cahaya Sai Rama 10.800
134 Cakepan Alit Lontar Jajimatan 13.200
135 Cakepan Alit Pengasih-asih Leak Manusa lan Dewa 12.000
136 Cakepan Alit Puja Weda Mantra 44.400
137 Canakya Nitisastra 42.000
138 Cara Jitu Cepat Kaya dan Tenang 13.200
139 Cara Praktis Untuk Memahami Agama Hindu 50.400
140 Caru 16.800
141 Caru Eka Sata 13.200
142 Catur & Sad Paramita 26.400
143 Catur Guru Bhakti 34.800
144 Catur Marga 56.400
145 Catur Purusartha 37.200
146 Catur Veda 462.000
147 Ceng Blonk Dalang Inovatif 61.200
148 Cerdas Spiritual Melalui Bhagavadgita 20.400
149 Cerita Anekdot dalam Kehidupan 26.400
150 Cerita Rakyat Bali 19.200
151 Citra Wanita dalam Kekawin Ramayana 25.200
152 Curahan Air Keabadian (Amrita Varshini) 16.800
153 Curahan Belas Kasih (Anugraha Vaharshini) 21.600
154 Dahsyatnya Gayatri Mantra 33.600
155 Dainika Upasana 22.800
156 Daksina Menhadirkan kekuatan Lingga Yoni 16.800
157 Dalem Keling Wamsakarta Ksatrya Taman Bali 24.000
158 Dalem Tarukan 13.200
159 Dampak Puasa 26.400
160 Dana Punia dan Penebusan Dosa 24.000
161 Dasaksara, Saiva Siddhanta & Kanda Pat 18.000
162 Dasa Awatara 24.000
163 Dasar-Dasar Budi Pekerti 21.600
164 Dasar-Dasar Psikologi Agama 37.200
165 Dasar Filsafat Agama-Agama 33.600
166 Dasar-dasar Filsafat 26.400
167 Dasar-dasar Kepemangkuan 66.000
168 Dasar-dasar Kesulinggihan 88.800
169 Dasar-dasar Astrologi Hindu 73.200
170 Daun Yang Berkisah 24.000
171 Deva Siva 26.400
172 Devi Savitri 13.200
173 Dewa & Doa 20.400
174 Dewa Dewi Hindu 21.600
175 Dewa Ganesha 18.000
176 Dhammapada 31.200
177 Dharma Caruban 13.200
178 Dharma Bandhu 37.200
179 Dharma Jalan Menuju Kebahagiaan dan Moksa 52.800
180 Dharma Pemacul 13.200
181 Dharma Sewanam (Indahnya Melayani Sesama) 33.600
182 Dharma, Tapa dan Yoga 13.200
183 Dharmagita 37.200
184 Dharmatula 38.400
185 Dharmayana Leluhur Kepurwa Bumi 37.200
186 Dharmayatra ke Pura Semeru Agung 26.400
187 Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengalaman … 48.000
188 Dialog Spiritual 32.400
189 Dialog Spiritual II 33.600
190 Diksa, Pintu menapaki Jalan Rohani 50.400
191 Disiplin dan Sadhana Spiritual 24.000
192 Djegeg Bagus 36.000
193 Doa Harian Untuk Bhagavan 20.400
194 Doa Sehari-hari Keluarga dan Masyarakat Hindu 19.200
195 Doa Untuk Anak Hindu 19.200
196 Doa Sehari-hari Menurut Hindu 12.000
197 Doa-doa Penting Dalam Atharva Veda 24.000
198 Dosa Menurut Hindu 26.400
199 Dua Warisan Leluhur memberantas Kemelaratan 19.200
200 Dudonan Karya Mamungkah 16.800
201 Dunia Adalah Papan Catur 90.000
202 Eksistensi & Efektifitas istem banjar Suka Duka 48.000
203 Energi Aura 27.600
204 Ensiklopedi Hindu 240.000
205 Ensiklopedia Pura I 240.000
206 Ensiklopedia Pura II 240.000
207 Ensiklopedia Pura III 240.000
208 Esensi Bunyi Gamelan 48.000
209 Esensi Falsafah Jawa 30.000
210 Esensi Uang Kepeng Dalam Ritual Hindu 21.600
211 Etika Hindu 24.000
212 Etika Pendidikan Agama Hindu 13.200
213 Etika Susila Untuk Pelayanan Umat Manusia 13.200
214 Evaluasi Pendidikan 33.600
215 Evolusi Melalui Reinkarnasi & Karma 26.400
216 Filosofi Simbol Hindu 39.600
217 Filsafat 108 Sang Hyang Kala di zaman Kali 72.000
218 Filsafat Desa Adat Bali 66.000
219 Filsafat Hindu Nawa Darsana 48.000
220 Filsafat Ilmu 26.400
221 Filsafat Ilmu: Bagaimana & Untuk Apa Ilmu pengetahuan 129.600
222 Filsafat Manusia dalam Perspektif Hindu 34.800
223 Filsafat Pancasila Dalam Perspektif Hindu 46.800
224 Filsafat Pendidikan 48.000
225 Filsafat Pendidikan Agama Hindu 36.000
226 Filsafat Saiva Siddhanta 32.400
227 Filsafat Seni Sakral dalam Kebudayaan Bali 24.000
228 Filsafat Timur 26.400
229 Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia 54.000
230 Filsafat Wayang dalam Panca Yadnya 20.400
231 Fungsi dan Membuat Tipat 22.800
232 Gaguritan Panrestyan Watu Gunung 6.000
233 Gaguritan Parikesit Pralaya 14.400
234 Gaguritan Pralayaning Panca Kumara 6.000
235 Gaguritan Watugangga 6.000
236 Galungan Naramangsa 31.200
237 Gandhi dalam Dialog Hindu Kristen 26.400
238 Gandhi dan Masyarakat Tanpa Kekerasan 37.200
239 Ganesa 26.400
240 Gayatri Sadhana 33.600
241 Gede Ombak Gede Angin 26.400
242 Gegitan Kembang Rampe Dharmayana Pariksa 13.200
243 Gegitan Kembang Rampe I 13.200
244 Gegitan Kembang Rampe II 13.200
245 Gegitan Kembang Rampe III 13.200
246 Geguritan Aji Pelayon 13.200
247 Geguritan Begawan Bisma 34.800
248 Geguritan Galungan 13.200
249 Geguritan Ganda Wirasa 36.000
250 Geguritan Goa Giri Putri 16.800
251 Geguritan Jnana Siddhi 13.200
252 Geguritan Kaki Manuh Cakepan I 24.000
253 Geguritan Kaki Manuh Cakepan II 21.600
254 Geguritan Kebo Tarunantaka 19.200
255 Geguritan Ken Arok - Ken Dedes 16.800
256 Geguritan Kreta Langu 13.200
257 Geguritan Marga Sunya 13.200
258 Geguritan Pawiwahan 20.400
259 Geguritan Pengantar Agama Hindu 24.000
260 Geguritan Sandhyakalaning Majapahit 20.400
261 Geguritan Savasana 20.400
262 Geguritan Sima Kertaning Bumi 20.400
263 Geguritan Siwaratri 14.400
264 Geguritan Siwa Latri Kalpa 13.200
265 Geguritan Sucita Subudi 57.600
266 Geguritan Sutasoma I 20.400
267 Gerhana Prahara 60.000
268 Gita Bhakti 13.200
269 Gita Itihasa Dewi Sita Mesatya 6.000
270 Grhasta Asrama 66.000
271 Gunung Menyan Segara Madu 33.600
272 Hanuman 13.200
273 Hari Raya dan Kekawin Siwaratri Kalpa 39.600
274 Hari Raya Anggara Kasih 13.200
275 Hari Raya & Puasa dalam Agama Hindu 36.000
276 Hari Raya Hindu Bali & India 16.800
277 Hidup dengan Para Resi Himalaya 82.800
278 Hidup Ini Seperti Petir 26.400
279 Hidup Ini Seperti Piknik 21.600
280 Hidup Rukun Menurut Hindu 20.400
281 Hidup Sehat dengan Akupresur 33.600
282 Hindu Agama Universal 39.600
283 Hindu Dharma 184.800
284 Hindu untuk Masyarakat Umum 31.200
285 Hinduisme sebuah Pengantar 36.000
286 Hita Upadesa 60.000
287 Horoskop Barat India Bali Jawa Cina dan Kalender 1901-2100 118.800
288 Horti Basa Bali 21.600
289 Hubungan Pura Agung Blambangan 13.200
290 Hukum Adat 16.800
291 Hukum Evolusi Roh 16.800
292 Hukum Hindu Serta Perkembangannya 33.600
293 Hukum Karma 26.400
294 Hukum Karma dan Cara Menghadapi 24.000
295 Hyang Pitara 24.000
296 I Balian Putus 16.800
297 Ibu Durga 19.200
298 Ibu Gangga (Ma Gangga) 19.200
299 Ilmu Hanuman 19.200
300 Ilmu Pengetahuan & Spiritual 51.600
301 Ilmu Pengetahuan eksakta Hindu kuno 43.200
302 Impian dan Kenyataan 38.400
303 Indahnya Lika Liku spiritual 45.600
304 Indik Wewangunan 76.800
305 Instrospeksi Diri 31.200
306 Intisari Ajaran Hindu 51.600
307 Intisari Ajaran Saiva Sidhanta 13.200
308 Intisari Bhagawadgita 66.000
309 Intisari Sejarah Linguistik 33.600
310 Intisari Upanishad 24.000
311 Intisari Veda (HC) 60.000
312 Intisari Veda (SC) 52.800
313 Intisari Yajna Dalam Ajaran Hindu 26.400
314 Isa Upanisad 13.200
315 Itihasa 156.000
316 Jaga Satru 18.000
317 Japa Yoga 37.200
318 Jawaban atas Pertanyaan 19.200
319 Jejak-jejak Sadhu 16.800
320 Jenis-jenis Tebasan 16.800
321 Kaedah Beryadnya 38.400
322 Kaedah Beryadnya II 28.800
323 Kajeng kliwon 20.400
324 Kakawin Nitisastra 78.000
325 Kakawin Ramayana Jilid I 73.200
326 Kakawin Ramayana Jilid II 72.000
327 Kakawin Ramayana Jilid III 120.000
328 Kala Badeg 21.600
329 Kala Tattwa 13.200
330 Kalender 200 Tahun 66.000
331 Kalender 2200 Tahun (Tahun 1 s/d 2200 Masehi) 188.400
332 Kama Bang Kama Putih 26.400
333 Kamasutra dari Watsyayana 56.400
334 Kamus Bahasa Bali 165.600
335 Kamus Nama-nama Sanskerta Indonesia 82.800
336 Kamus Saku 30.000
337 Kamus Sanskerta - Indonesia 74.400
338 Kamus Umum Buddha Dharma 88.800
339 Kanda Empat (Bhuta, Dewa, Lare, Sari) 24.000
340 Kanda Empat Bhuta 19.200
341 Kanda Empat Dewa 22.800
342 Kanda Empat Rare 19.200
343 Kanda Empat Sari Sakti Tanpa Guru 16.800
344 Kanda Empat Tanpa Sastra 26.400
345 Kanda Pat Catur Sanak 16.800
346 Kanda Pat Madu Muka 16.800
347 Kanda Pat Pamurtian 16.800
348 Kanda Pat Pengaradan 16.800
349 Kanda Pat Prasanak 16.800
350 Kanda Pat Rare 16.800
351 Kanda Pat Sari 16.800
352 Kanda Sanga 19.200
353 Kanda Sanga Tanpa Sastra 13.200
354 Karma Yoga 15.000
355 Karmaphala 56.400
356 Kata-kata Mutiara Renungan Harian 33.600
357 Katuturaning Barong Swari Lan Dalang 13.200
358 Kearifan Lokal Sain Asli Bali 26.400
359 Kebahagiaan Di balik Tantangan dan Penderitaan 21.600
360 Kebahagiaan Kunci Meraih Kesuksesan 32.400
361 Kebangkitan seorang Hindu 36.000
362 Kebenaran Sejarah Agama Hindu 180.000
363 Keberuntungan Anda Tahun 2007 21.600
364 Keberuntungan Anda Tahun 2008 21.600
365 Kedamaian di tengah-tengah Prahara 26.400
366 Kedudukan Pemangku dalam Beryadnya 22.800
367 Kedudukan Perempuan Hindu 36.000
368 Kejayaan Ganesa 46.800
369 Kekuatan Dewa Agni dan Dewa Indra 13.200
370 Kekuatan Yadnya 33.600
371 Kemah Sadhana 28.800
372 Kemahaesaan Tuhan Dalam Veda 19.200
373 Kemuliaan Sai paduka 21.600
374 Ken Arok, Ken Dedes, leluhur Raja-raja Majapahit 13.200
375 Kenali Dirimu 33.600
376 Kepemimpinan (Leadership) dalam Agama Hindu 13.200
377 Kepemimpinan Hindu 13.200
378 Kepemimpinan Hindu Astra Brata 24.000
379 Kepemimpinan Hindu dalam Lontar Wrati Sesana 26.400
380 Keprotokolan & MC 26.400
381 Kerangka Dasar Agama Hindu 26.400
382 Kesaktian & Keampuhan Mantra Gayatri 10.800
383 Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu 26.400
384 Kesehatan & Meditasi Matahari Terbit 52.800
385 Kesehatan dan Spiritual 46.800
386 Kesempurnaan Diri 10.800
387 Kasuksmaning Pelinggih Ring Pamerajan 30.000
388 Kesusastraan Bali 24.000
389 Ketuhanan Bali 16.800
390 Keutamaan Manusia & Pendidikan Budi Pekerti 66.000
391 Kewangen 16.800
392 Khrisna Bhakti 10.800
393 Kiat Praktis Belajar di Perguruan Tinggi 18.000
394 Kiat-kiat Praktis meraih kerja 13.200
395 Kidung Bhajan Mala 74.400
396 Kidung Jerum Kundangdya 16.800
397 Kidung Lungsir Petak 10.800
398 Kidung Panca Yadnya 22.800
399 Kidung Suci 45.600
400 Kidung Suci Kirtanam 10.800
401 Kidung Tantri 24.000
402 Kidung Tantri Manduka Wyakarana 60.000
403 Kidung yadnya 10.800
404 Kisah Singkat Kehidupan Svami Vivekananda 20.400
405 Kisah-kisah Mengagumkan Para Dewa Hindu 20.400
406 Kitab Aji Sngkya 1947 18.000
407 Komodifikasi Tari Barong 50.400
408 Konsentrasi dan Meditasi 60.000
409 Konsep & Praktik Agama Hindu di Bali 132.000
410 Konsep Filosofi Hindu 13.200
411 Konsep Kesuksesan Umat Hindu 43.200
412 Konsep panca Sradha 46.800
413 Konsep Sraddha 50.400
414 Konsepsi Monotheisme Dalam Agama Hindu 18.000
415 Kosmologi Hindu 82.800
416 Krsna 13.200
417 Kumpulan Cerita Pendek Keagamaan Hindu 26.400
418 Kumpulan Dharma Wacana Profesional 26.400
419 Kumpulan Karya Pilihan tentang Sadhana 31.200
420 Kumpulan Kisah Bhakti Para Bhakta 30.000
421 Kumpulan Lagu-lagu Arathi 13.200
422 Kumpulan Ringkasan Lontar 21.600
423 Kunang-kunang Anarung Sasi 33.600
424 Kunci Kekayaan meneropong Managemen 24.000
425 Kundalini I 37.200
426 Kundalini Yoga 36.000
427 Kusumadewa 21.600
428 Langkah-langkah Emas 44.400
429 Langkah-langkah Kecil Meningkatkan Kadar Religiusitas 30.000
430 Lava dan Kusa 16.800
431 Laya Yoga 21.600
432 Leak Mayoga Dikala Purnama 21.600
433 Leak Ngamah Leak 43.200
434 Leak Sari Rahasia Kesaktian Mpu Peradah 16.800
435 Lebu Guntur 10.800
436 Legenda Gong Belaluan 31.200
437 Leluhur Orang Bali 24.000
438 Lentera Spiritual 3 43.200
439 Lima Nilai Kemanusiaan 16.800
440 Lontar Jajimatan 13.200
441 Lontar Kuranta Bolong 13.200
442 Lontar Pengejukan Leak 12.000
443 Macan Raden 16.800
444 Maha Dahsyat Gayatri Mantra Menepis Badai 60.000
445 Maha Sakti Gayatri Mantra 66.000
446 Maha Sidhi Gayatri Mantra 50.400
447 Mahabharata 163.200
448 Mahabharata A (Komik) 60.000
449 Mahabharata B (Komik) 60.000
450 Mahabharata C (komik) 60.000
451 Mahabharata D (Komik) 60.000
452 Mahabharata Jilid Lengkap (Komik) 225.600
453 Mahagotra Arya Tri Sanak 16.800
454 Mahanarayana Upanisad 48.000
455 Maharsi Vyasa 13.200
456 Maitri Upanisad 24.000
457 Makanan Satvik & Kesehatan 21.600
458 Makanan Satvik & Kesehatan 26.400
459 Makna Filosofis Upacara & Upakara 16.800
460 Makna Hari Raya Hindu 37.200
461 Makna Upacara Yadnya I 60.000
462 Makna Upacara Yadnya II 60.000
463 Manawa Dharmasastra 148.800
464 Mandukya Upanisad 74.400
465 Manggala Upacara 33.600
466 Mantra dan Belajar Memantra 48.000
467 Mantra Gayatri (Sabda Brahma, Ibu dari Veda) 10.800
468 Mantra, Inisiasi, Meditasi & Yoga 21.600
469 Mantra, Tantra dan Mujizat 10.800
470 Manusia dan Uang 10.800
471 Manusia Perspektif Teologi Universal 28.800
472 Mari Belajar Bahasa Sansekerta 1 36.000
473 Masakan Bali 20.400
474 Matematika dalam Qur'an & Veda 44.400
475 Matematika Veda 76.800
476 Matsya Avatara 12.000
477 Mau Apa Dengan Hidup 22.800
478 Meditasi 20.400
479 Meditasi Kesempurnaan Manusia 50.400
480 Meditasi Adyatmika 31.200
481 Meditasi Bio Energi Ratu Bagus 97.200
482 Meditasi Buddhis 25.200
483 Meditasi Cahaya 19.200
484 Meditasi Jiwa Premana 2 33.600
485 Meditasi Jiwa Premana 1 31.200
486 Meditasi Pada Kesempurnaan Manusia 51.600
487 Meditasi Pada Om 24.000
488 Meditasi Satya Sai 36.000
489 Meditasi Yoga Tradisi Himalaya 16.800
490 Majejahitan dan Metanding Edisi 1 (HC) 92.400
491 Majejahitan dan Metanding Edisi 1 (SC) 84.000
492 Majejahitan dan Metanding Edisi II 84.000
493 Melalui Kematian Kita Lahir Kembali 31.200
494 Melenyapkan Kebimbangan Umat 31.200
495 Memahami Agama Lewat Fenomena Sains 20.400
496 Memahami Catur Marga 31.200
497 Memahami Konsep Siwa Budha di Bali 34.800
498 Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa 43.200
499 Membaca Orang 13.200
500 Membaca Wajah 18.000
501 Membangun Masyarakat Berkualitas 21.600
502 Membangun Pura di Pulau Jawa 16.800
503 Membangun Rumah Tangga Sukinah 36.000
504 Membedah Kasus Konversi Agama 79.200
505 Membentuk Kepribadian Anak dalam Kandungan 22.800
506 Membentuk Siswa Berkarakter Mulia 46.800
507 Memberi Makna Sebuah Kehidupan 24.000
508 Membina Anak-anak 74.400
509 Membina Keluarga Sejahtera 19.200
510 Memekarkan Nuansa Spiritual 20.400
511 Memelihara Janin Dalam Kandungan 48.000
512 Menantang Arus Menegakkan Kesejatian Dharma 37.200
513 Mencegah Stress Bersama Hindu 20.400
514 Mendayagunakan EQ dan SQ melalui Psikologi Hindu 33.600
515 Mendidik Anak Suputra 10.800
516 Menembus Kegelapan 50.400
517 Menggali Nilai Etika Dalam Cerita Purana 25.200
518 Mengangkat Nilai-nilai agama 19.200
519 Mengapa Bali disebut Bali 48.000
520 Mengapa Berdana 21.600
521 Mengapa Membaca Reg Veda 19.200
522 Mengapa? Tradisi dan Upacara Hindu 37.200
523 Mengapa Saya Memilih Vegetarian 25.200
524 Mengasuh Anak Menurut Bhagawan 9.600
525 Mengelola Perpustakaan Secara Efektif dan Efisien 19.200
526 Mengenal Agama-agama 60.000
527 Mengenal Barong dan Rangda 16.800
528 Menggapai Kedamaian Sejati 19.200
529 Menguak Misteri Pementasan Barong dan Rangda 26.400
530 Mengurai benang Kusut Simpul-simpul Dharma Wacana 20.400
531 Meningkatkan Kesadaran Diri Sejati Atman 31.200
532 Meningkatkan Profit Perusahaan 19.200
533 Menjadi Orang Tua Mulia dan Berguna 16.800
534 Menjadi Pemangku Siapa Takut? 18.000
535 Menjadi Pemimpin Efektif 18.000
536 Menjangan Sakaluang 39.600
537 Menyayangi Alam, wujud Bhakti pada Tuhan 34.800
538 Menyelam dalam Lautan Ramayana 9.600
539 Menyembah Simbol Merupakan Realisasi Brahman 20.400
540 Menyingkap Rahasia Siva di Bumi 19.200
541 Menyingkap Rahasia Yoga 19.200
542 Merawat Diri Untuk Menjaga Kesucian Lahir Batin 37.200
543 Merealisasi Moksa 13.200
544 Merkantilisme Pengetahuan Dalam Bidang Pendidikan 69.600
545 Merta Matemahan Wisia 26.400
546 Metode Penelitian Kwalitatif dalam Ilmu Agama 13.200
547 Misi & Visi Guru Spiritual 21.600
548 Misi & Visi Illahi 31.200
549 Mlaspas & Ngenteg Linggih 16.800
550 Moksa Brahman Atman Aikyam 33.600
551 Moksa Universalitas dan Pluralitas Bhagawadgita 19.200
552 Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah 26.400
553 Mukjizat Sai Baba 37.200
554 Mukjizat Tirtha 16.800
555 Mulat Sarira 13.200
556 Mutiara Dharma 26.400
557 Mutiara Hindu dalam Budaya Bali 48.000
558 Mutiara Hindu Sebagai Bahan 26.400
559 Namah Sivaya Santaya 60.000
560 Negarakertagama & Pararaton 34.800
561 Nama-nama Sesayut 24.000
562 Namasmarana 13.200
563 Narada Bhakti Sutra 45.600
564 Naskah Kelabang Sebit 25.200
565 Nawa Darsana : 9 Sitem Filsafat Hindu 37.200
566 Nawa Dharsana 52.800
567 Nawa Sangga Tirthayatra 37.200
568 Nawa Usadha Bali 82.800
569 Ngaben 33.600
570 Ngaben Khusus Pranawa 13.200
571 Ngaben Ngelanus 37.200
572 Ngaben Sarat 20.400
573 Ngaben Sederhana 16.800
574 Ngalinggihang Dewa Hyang 13.200
575 Nganteb Piodalan Alit lan Sesana Pemangku 16.800
576 Ngereh Ritual, Supranatural, Tradisional 19.200
577 Ngulati Dewasa lan Wariga 24.000
578 Nguntul Tanah Nulengek Langit 16.800
579 Nilai Filosofis Penjor 31.200
580 Niti Sastra 26.400
581 Nyepi Berlandaskan Kitab Suci Veda 19.200
582 Ogoh-ogoh 18.000
583 OM Sairam 10.800
584 Orag Bali di Himalaya 26.400
585 Padang Tuh 18.000
586 Paindikan Maturan Penyabranan 13.200
587 Palmistri Hindu 16.800
588 Panca Datu (edisi Revisi) 36.000
589 Panca Sraddha 39.600
590 Panca Tantra 31.200
591 Pancaran Bhagavata 30.000
592 Pancaran Dharma 21.600
593 Pancaran Kasih Tuhan 21.600
594 Pancaran Kebijaksanaan (Jnana Wahini) 18.000
595 Pancaran Kedamaian 24.000
596 Pancaran Kedamaian 36.000
597 Pancaran Penerangan 20.400
598 Pandangan Gender Pada Smerti 22.800
599 Pandawa Seda 60.000
600 Panduan Guru Mengajar Pendidikan Agama Hindu 39.600
601 Panduan Singkat Dharma Wacana 13.200
602 Pangastawa Istha Dewata 16.800
603 Pangastawa Pitra Yadnya 19.200
604 Panggilan Veda 57.600
605 Panrestyan Pandawa Korawa 12.000
606 Para Guru Spiritual India Abad ke Dua Puluh 60.000
607 Para Guru Spiritual India Abad ke Sembilan Belas 60.000
608 Parasara Dharmasastra 43.200
609 Parisada Hindu Dharma dengan Konsolidasinya 56.400
610 Paritta Suci 18.000
611 Parwati 13.200
612 Patanjali Raja Yoga 60.000
613 Pawintenan Saraswati 10.800
614 Pedoman Pinandita 66.000
615 Pecalang 26.400
616 Pedoman Altar, Bhajan, Meditasi Sai Study 21.600
617 Pedoman Calon Pinandita dan Dharmaning Sulinggih 16.800
618 Pedoman Hidup Untuk Meraih Kebahagiaan 26.400
619 Pedoman Memimpin Upacara Yadnya 22.800
620 Pedoman Memimpin Upacara Dewa Yadnya 26.400
621 Pedoman Penyelenggaraan Pesraman 13.200
622 Pedoman Sembahyang Umat Hindu 22.800
623 Pejati dan Suci 24.000
624 Pelajaran Bahasa Sansekerta 97.200
625 Pelajaran Bahasa Sanskerta Tahap 1 18.000
626 Pelangi Dharma 15.600
627 Pelestarian Lingkungan dalam Agama Hindu 43.200
628 Pemangku Juga Manusia 13.200
629 Pembentukan Karakter Bangsa 24.000
630 Pemikiran Hindu 88.800
631 Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi 36.000
632 Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi 31.200
633 Peng. Agama Hindu III Veda 16.800
634 Pengalaman Spiritual Bersama Guru Jilid 1 62.400
635 Pengantar Acara Agama Hindu 21.600
636 Pengantar Beberatan Pemangku 39.600
637 Pengantar Dasar Kepemimpinan Kuna Nusantara 46.800
638 Pengantar Etika dan Moralitas Hindu 51.600
639 Pengantar Filsafat Hindu 32.400
640 Pengantar Hukum Hindu 36.000
641 Pengantar Kitab Itihasa 19.200
642 Pengantar Managemen Bernuansa Hindu 32.400
643 Pengantar Tantra Sebagai Jalan Menuju Kegelapan 26.400
644 Pengaruh Budhi 26.400
645 Pengarusutamaan Gender Menurut Agama Hindu 12.000
646 Pengenalan Dasar Sanskerta 16.800
647 Pengetahuan & Pengendalian Prana 26.400
648 Pengorbanan Sang Arjuna 16.800
649 Peranan Linguistik dalam Analisis Bahasa Puisi 22.800
650 Perempuan dan Kepemimpinan Tranformasional 30.000
651 Percik Pemikiran Padepokan Maruti Suta 39.600
652 Perjalanan Sang Jiwa 60.000
653 Perkawinan dan Kehidupan Keluarga 13.200
654 Perkawinan yang Ideal 21.600
655 Perkawinan Magelar Warang 16.800
656 Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan 26.400
657 Permata & Batu-batu Mulia 46.800
658 Persepsi Umat Hindu Tehadap Svarga Neraka 103.200
659 Pesan Langit dan Bumi 18.000
660 Pesan-pesan upanisad 18.000
661 Pesucian dan Penyapa 13.200
662 Peternakan Berwawasan Kebudayaan dan Agama Hindu 24.000
663 Petunjuk Teknis Dharma Wacana 19.200
664 Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu 13.200
665 Pikiran misteri & penaklukkannya 82.800
666 Pinandita Sangging 10.800
667 Pindah Agama, Mengapa? 24.000
668 Pitra Pakerti 16.800
669 Pitra Puja Ngaben lan Nyekah 37.200
670 Pokok-pokok Wariga 36.000
671 Pokok-pokok Ajaran Hindu 66.000
672 Pola Pikir Wawasan kebangsaan 33.600
673 Prana Suci Kundalini 16.800
674 Pranawa OM 31.200
675 Prasasti dan Bade Pande 30.000
676 Pratima Bukan Berhala 31.200
677 Prawerti dan Niwerti Marga 26.400
678 Prema Yoga 30.000
679 Primbon Dewata Seri Mitologi Tanaman, Binatang dan Mahluk 26.400
680 Primbon Dewata Seri Seluk Beluk Tentang Mimpi 66.000
681 Profesi Jaksa 24.000
682 Proses Kremasi & Esensi Perjalanan Atman Menuju Moksa 37.200
683 Proses Penciptaan Alam Semesta 26.400
684 Proses Terbentuknya Bayi Dalam kandungan 13.200
685 Puasa/Brata Ekadasi Mahatmya 21.600
686 Puisi Modre Samar Gantang 18.000
687 Puja Pali-pali 13.200
688 Puja Trisandhya, Kramaning Sembah 10.800
689 Puja Trisandhya, Kramaning Sembah, Kidung Pancayadnya 19.200
690 Puja Walaka 22.800
691 Pujastawa 10.800
692 Punarbawa 37.200
693 Pupulan Carita Cutet Bali Anyar 28.800
694 Pupulan Pidarta Basa Bali 13.200
695 Pura Besakih 52.800
696 Purana Agni 24.000
697 Purana Bhagavata 26.400
698 Purana Bhavisya 24.000
699 Purana Brahma 21.600
700 Purana Brahmanda 24.000
701 Purana Brahmavaivarta 24.000
702 Purana Garuda 24.000
703 Purana Kurma 24.000
704 Purana Linga 19.200
705 Purana Markandeya 31.200
706 Purana Matsya 24.000
707 Purana Narada 24.000
708 Purana Padma 21.600
709 Purana Siva 24.000
710 Purana Skanda 24.000
711 Purana Vamana 24.000
712 Purana Varaha 24.000
713 Purana Vayu 24.000
714 Purana Vishnu 24.000
715 Purana, Sumber Ajaran Komprehensip 72.000
716 Purnama Tilem 19.200
717 Putra Sesana 13.200
718 Putra-putra Siva 30.000
719 Putru Pasaji 10.800
720 Rahasia Om 39.600
721 Rahasia Pemujaan Sakti Durgha Bhairavi 21.600
722 Rahasia Pikiran 26.400
723 Rahasia Surga di Telapak Kaki Ibu 30.000
724 Rahasia Tantra, Yantra, Mantra 51.600
725 Ramalan Joyoboyo, Ronggowarsito, Sabdopalon 37.200
726 Ramalan Nasib 66.000
727 Ramayana 163.200
728 Rangkuman Widhi Sastra 60.000
729 Rare Angon 31.200
730 Rare Angon dan Catur Yajnya 39.600
731 Reformasi Agama Hindu 44.400
732 Reformasi ke Arah kemajuan yang Sempurna 45.600
733 Reinkarnasi, Hidup Tak Pernah Mati 26.400
734 Rendah Hati, Bahagia dan Bijak 10.800
735 Renungan Filsafat Hindu 27.600
736 Renungan Filsafat Hindu II 36.000
737 Renungan Jnana Buddha Siwa 37.200
738 Rerajahan (Fungsi dan Manfaatnya) 49.200
739 Rerajahan lan Pengatawa Caru 13.200
740 Rg Veda Samhita Mandala I, II, III 205.200
741 Rg Veda Samhita Mandala IV, V, VI, VII 188.400
742 Rg Veda Samhita Mandala VIII, IX, X 264.000
743 Ritual ke Spiritual 30.000
744 Ritual Veda Homa Tattwa Jnana 19.200
745 Roga Sanghara Bumi 22.800
746 Runtuhnya Kemuliaan Manusia 20.400
747 Sabda Satya Sai I 37.200
748 Sabda Satya Sai IV 56.400
749 Sabda Satya Sai V 51.600
750 Sadhana (Disiplin Spiritual) 42.000
751 Sanskrit - English Dictionary 510.000
752 Sai Humor 24.000
753 Sai Meditasi 19.200
754 Sai Miracle 34.800
755 Sai Prasanti Bhajan 37.200
756 Saitri 24.000
757 Saiva Siddhanta 16.800
758 Salinan Lontar Aswameda Parwa lan Adi Parwa 22.800
759 Salinan Lontar Bhama Kretih 24.000
760 Salinan Lontar Kusumadewa, Wrati Siwa Sasana, Wariga Gemmeht 52.800
761 Salinan Lontar Siddhimantra Tattwa 50.400
762 Salinan Lontar Taru Premana 12.000
763 Sama Veda Samhita 140.400
764 Samhita Vacana Agama Hindu 60.000
765 Samsara Perjalanan Sang Jiwa 37.200
766 Sandhya dan Agnihotra 18.000
767 Sanggah Kemulan 16.800
768 Sangging Tata Pati Undagi 46.800
769 Sanghyang Buda Kecapi 24.000
770 Sankrit - English Dictionary 495.600
771 Sarasamuccaya 51.600
772 Sarasamuccaya Smerti Nusantara 52.800
773 Sareng Mapauruk Aksara Bali 16.800
774 Sarining Vrespatikalpa 24.000
775 Sarjana yang Bodoh 10.800
776 Sarva Gita Sarah (SC) 60.000
777 Sarva Gita Sarah (HC) 66.000
778 Satya Dharsan 21.600
779 Saya Bangga Beragama Hindu 45.600
780 Seha Puja Pinandita Catur yajna 26.400
781 Sejarah dan Babad Keloping 31.200
782 Sejarah Kerajaan Blambangan 99.600
783 Sejarah mahagotra Tirta Harum 48.000
784 Sejarah Pangeran Bendesa Manik Mas 20.400
785 Sejarah Perjalanan Danghyang Nirartha 1453 - 1520 46.800
786 Sejarah Perkembangan Agama Hindu 24.000
787 Sekilas Metode Tentang Dharma Wacana 33.600
788 Sembahyang Menurut Hindu 31.200
789 Senyum 79.200
790 Serial Walian Sakti Meditasi Kesehatan Jiwa Premana I 31.200
791 Seri 1 Arsitektur Tradisional Bali : Filosofi Konsep dan Aplikasi 54.000
792 Seribu Nama Siwa 36.000
793 Seribu Nama Wisnu 32.400
794 Seribu Nama Wisnu, Mantra dan Arti 32.400
795 Sesayut Lan Tebasan 13.200
796 Setapak Sirih Sejuta Pesan 10.800
797 Sihir Bali 24.000
798 Sikap Vedanta Terhadap Agama 50.400
799 Siksa dan Jnana 36.000
800 Sila dan Vinaya 38.400
801 Sipta Durmanggala 18.000
802 Sira Nika Tyang 32.400
803 Sistem Filsafat Hindu Lengkap 60.000
804 Sistem Kawin Lari Adat Tradisi Lombok 32.400
805 Sistem Pendidikan Agama Hindu 36.000
806 Sisya Sesana 21.600
807 Sisya Sista 60.000
808 Siva 13.200
809 Siva Purana 36.000
810 Siva Purana Vol. I 103.200
811 Siva Purana Vol. II 132.000
812 Siva Purana Vol. III 120.000
813 Siva Sakti Svarupa 16.800
814 Siva Samhita 31.200
815 Siwa Siddhanta Tattva dan Filsafat 60.000
816 Sivaratri 26.400
817 Siwa Kalisa 13.200
818 Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa (Siwaratri) 20.400
819 Siwaratri 26.400
820 Siwaratri di Era Modern 26.400
821 Slokantara (Cover Biasa) 66.000
822 Slokantara (Cover Lux) 60.000
823 Soca Mautama 16.800
824 Sorandaka 37.200
825 Sraddha dan Bhakti 24.000
826 Spiritualitas Transformasi ke Dalam dan Ke Luar Diri 37.200
827 Sraddha dan Bhakti 24.000
828 Sri Guru Phitam 30.000
829 Sri Krisna Lila 13.200
830 Sri Rama 13.200
831 Sri Upanisad 48.000
832 Srimad Bhagavatam 169.200
833 Stop Pembohongan, Pembodohan & Penistaan 26.400
834 Studi Banding Antar Agama 33.600
835 Stuti & Stava 148.800
836 Suara Bathin, Inner Voice 26.400
837 Subak Konsep Pertanian Religius 43.200
838 Subha Asubhakarma 30.000
839 Sukinah (Membangun Rumah Tangga) 33.600
840 Suksmaning Banten 31.200
841 Suluh Hidup Lentera Kecil 13.200
842 Suluh Hidup Lentera Kecil 2 26.400
843 Sumber Hukum Hindu 27.600
844 Sundarigama 22.800
845 Sungai Gangga, Mandira dan Pura 26.400
846 Surya Namaskara 33.600
847 Surya Sevana 66.000
848 Susastra Hindu 24.000
849 Sutasoma Pangeran Rembulan 21.600
850 Svami Sivananda Penebar Cinta Kebajikan 51.600
851 Svarga Rohanika Parva 13.200
852 Svami Vivekananda : Untaian Indah Pemikiran dan Wejangan 18.000
853 Tadah Kala 19.200
854 Tantra dan Sex 10.800
855 Tantra yoga 16.800
856 Tantri Kamandaka (Nandhaka Harana) 50.400
857 Tanya jawab Ajaran Hindu I (Prasnottara Vahini) 16.800
858 Tanya jawab Ajaran Hindu II (Upadesa Merta) 32.400
859 Tanya Jawab Hindu bagi Pemula 64.800
860 Tanya jawab tentang Bhagavatam purana 13.200
861 Tanya Jawab Tentang kehidupan Illahi 13.200
862 Tanya Jawab tentang Ramayana 10.800
863 Tat Twam Asi 30.000
864 Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu 96.000
865 Tata Cara Sembahyang & Pengertiannya 16.800
866 Tata Letak Tanah & Bangunan 19.200
867 Tata Susila Hindu 20.400
868 Tata Titi dan Tutur Kamoksan di Bali 37.200
869 Tatanan Upacara Ngenteg Linggih 13.200
870 Tatanan Upakara lan Upacara Manusa yadnya 24.000
871 Tataning tetanding Banten Sesayut 26.400
872 Tattwa 33.600
873 Tattwa Hindu Bagi Pandita & Pemangku 21.600
874 Tattwa Jnana 19.200
875 Tentang Hidup dan Kehidupan 22.800
876 Tenung Pewacakan Rare 43.200
877 Teologi & Simbol Dalam Agama 88.800
878 Teologi Hindu, Tema, Wacana dan Struktur 126.000
879 Teologi Sanatana Dharma 132.000
880 Teologi Sosial 86.400
881 Teologi, Filsafat, Etika dan Ritual dalam Susastra Hindu 24.000
882 Teori Organisasi 60.000
883 Terangnya Sinar Atma Jnanam 33.600
884 Terapi Laut 37.200
885 Tetandingan Lan Sorohan Bebanten 26.400
886 Teologi Hindu 16.800
887 Tinjauan Tabuh Rah dan Judi 13.200
888 TirTirta Yatra ke Nusa Penida 13.200
889 Thirta Yatra Perjalanan ke tempat-tempat Suci 66.000
890 Tokoh-tokoh cerdik dalam Cerita Rakyat 26.400
891 Tradisi Bali dan Lombok 31.200
892 Transformasi Kebudayaan Bali Menuju Abad XXI 50.400
893 Transformasi Pertanian 46.800
894 Tri Hita Karana (Kajian, Theologi, sosiologi, ekologi) 36.000
895 Tri Hita Karana Ekologi Ajaran Hindu 37.200
896 Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu 45.600
897 Tri Hita Karana & World Peace : Bali Hinduism Philosophy 43.200
898 Tri Kaya Parisuda 31.200
899 Tri Murti 34.800
900 Tri Rna 30.000
901 Trisandhya, Sembahyang & Berdoa 26.400
902 Tuhan Menciptakan Alam Semesta dan Manusia 32.400
903 Tuhan Siva dan Pemujaannya 51.600
904 Tuhan Sudah Mati? Untuk apa Sembahyang 97.200
905 Tujuan Pengembaraan kehidupan manusia 21.600
906 Tumpek Wariga 19.200
907 Tuntunan Indik Padewasan 16.800
908 Tuntunan Nganteb Upaka (Dewa Yadnya) 16.800
909 Tuntunan Praktis Dharma Wacana 43.200
910 Tuntunan Praktis Upacara Memandikan Mayat 16.800
911 Tuntunan Susila untuk Meraih Hidup Bahagia 16.800
912 Tuntunan Susila untuk Meraih Hidup Bahagia 2 16.800
913 Tutur Aji Saraswati 13.200
914 Tutur Bhagavan Agastyaprana 13.200
915 Tutur Bhuwana Kosa 37.200
916 Tutur Gong Besi (budha) 13.200
917 Tutur Gong Besi (sudira) 16.800
918 Tutur Lebur gangsa 16.800
919 Tutur Rare Angon 13.200
920 Tutur Usada 36.000
921 Ukuran Keris Utama 19.200
922 Ulap-ulap dan Rerajahan 33.600
923 Ulap-ulap Sruti Aksara Bali 16.800
924 Upacara Ritual perkawinan Agama Hindu Kaharingan 28.800
925 Upacara Bayi dalam kandungan 16.800
926 Upacara Mapreteka Layon 24.000
927 Upacara Malebur Sarwa Prateka 57.600
928 Upacara Mlaspas Karang 54.000
929 Upacara Mulang Pakelem di Danau Segara Anakan 32.400
930 Upacara Nyenuk 26.400
931 Upacara Nyiramang Layon 13.200
932 Upacara Pasupati sebagai Media Sakralisasi 19.200
933 Upacara Madiksa 24.000
934 Upacara Pasupati sebagai Media Sakralisasi 19.200
935 Upacara Pemujaan Durga Mahesasura 24.000
936 Upacara Piodalan Alit di Sanggah 26.400
937 Upacara Ritual perkawinan Agama Hindu Kaharingan 30.000
938 Upacara Yadnya Seri I (Melangkah ke persiapan) 26.400
939 Upacara Yadnya Seri II Bahan & Bentuk Sesajen 30.000
940 Upacara Yadnya Seri III Dewa Yadnya 24.000
941 Upacara Yadnya Seri IV Manusa Yadnya 26.400
942 Upacara Yadnya Seri V Pitra Yadnya 24.000
943 Upacara Yadnya Seri VI Bhuta Yadnya 21.600
944 Upacara Yadnya Jilid Lengkap 145.200
945 Upadesa 21.600
946 Upanisad-Upanisad Utama 162.000
947 Upawasa, Tapa dan Brata Berdasarkan Agama Hindu 30.000
948 Usada Bali Agung 66.000
949 Usada Bali Seri Menguak Dahsyatnya Khasiat Ramuan 84.000
950 Vana Parwa 36.000
951 Variasi Bahasa Kedudukan dan Peran Sai Baba 22.800
952 Vastusastra dalam Cinta & Romantika 16.800
953 Veda Abad 21 Vol. 1 73.200
954 Veda Abad 21 Vol. 2 86.400
955 Veda Sabda Suci 152.400
956 Veda Yang Agung Sumber Semua Dharma 52.800
957 Vedanta 66.000
958 Vedanta Merangkul Semua Agama 57.600
959 Vegetarianisme 13.200
960 Vijnana Bhairawa atau Kesadaran Tuhan 43.200
961 Visnu 13.200
962 Vrespati Tattwa 16.800
963 Vyakarana, Tata Bahasa Sanskerta 51.600
964 Wacana Dharma 13.200
965 Wacana Harian Sai Baba 42.000
966 Wacana Mutiara 26.400
967 Wacana Sai untuk Sadhaka 13.200
968 Wacana Spiritual 16.800
969 Wanita 13.200
970 Wanita Mulia Istana Dewa 39.600
971 Wariga Dewasa Praktis 30.000
972 Wariga Krimping 36.000
973 Warnaning sesayut lan caru 30.000
974 Weda Wakya III 66.000
975 Weda Wakya IV 72.000
976 Weda Wakya V 72.000
977 Wedaparikrama HC 66.000
978 Wejangan Filosofis dan Keagamaan Swami Vivekananda 39.600
979 Wejangan Sai Baba tentang Kepemimpinan 48.000
980 Wiku Sesana 92.400
981 Wiwaha Perkawinan 18.000
982 Wong Agung Wilis 33.600
983 Wrehaspati Tattwa 18.000
984 Wrespati Tattwa Sebgai Filsafat 34.800
985 Yadnya Sesa 16.800
986 Yajur Veda 36.000
987 Yajur Veda Samhita 177.600
988 Yaksa Prasna 21.600
989 Yama Niyama Brata 19.200
990 Yoga Kundalini 37.200
991 Yoga Suara Sekar Alit 13.200
992 Yowana 33.600