Rabu, 15 Juni 2016

Geguritan Gurun Lutung

Om awighnam astu

Pupuh Sinom

1. Ring jam sia nuju Sukra, rahina Pon ya mangawi, sasih katigané kocap, rah tênggêknya manujonin, sia bangsit sampunnya wiakti, limang puluh langkung ipun, ukun Tambiré kaucap, tanggal ping catur manampi, milu angapus, niru solah sang sarjana.
2. Gênahnyané kaucapang, ring Nabastala kastawi, mula tos kaulan ida, ida ratu murbéng bumi, Kastah namané sujati, tukang alit né kawuwus, saking pangkah milu ngawia, pupuh lagu salah gênding, ampura ratu, sang kawi akéh tunania.
3. Adoh saking kawi suara, titiang punggung maninutin, saksat ngunggahin acala, dêkah pacang manutugin, sapunika yén upami, inab dura rasan ipun, luir rêmpah kirangan uyah, wantah salédang ngêcapin, singnya lulut, sang suka ring asan gêtas.
4. Sané manggêh kalinggayang, déning sang muda mangawi, sukat nêgarané rundah, pêtêng lêmah maminêhin, dumadak ratu katampi, mapakardi saking punggung, manyumuang katuturan, aptiang Ida Sang Hyang Ari, maring ipun, Gurun Lutung ya wastannya.
5. Anak ring jagat Madura, madruwé oka kakalih, Luh Lutung sané duuran, né lanang Madé Sêliksik, suba jani nutug kêlih, tuara jênêk ya malungguh, lunga ya ka désa-désa, mincar-mincur gênjar-gênjir, nyolong ngapus, gawénnyané tuara lénan.
6. Malih mégal muang mamirat, gawénnyané tuah ngalining, mangulurin kamokakan, sêmpok nutur jêgag-jêgig, makêjang tuara mabukti, bahan liu ngêlah tutur, momo murka kahuluran, makêjang anaké êndig, pati kacuh, mêruk takil ya sêtata.
7. Dahat pangid makaruna, ngawé kagugu pang sai, sapolahan wang nêgara, rupa bagus kênyir manis, tabuh gêtar tuara panggil, sami dayané karangkus, tuara kalah bahan pêta, kéwêh anaké nimpalin, bêlog pacul, wikan talêr kakasorang.
8. Mamotoh mangutang-ngutang, ngulurin manahé culig,bangga bonggan ya sêtata, maro sih ya lah latri, muang iri atiné pasti, dulêg kapin anak lacur, tlas lampahé né nyacad, dulêg atiné mamukti, musuh liu, asing tka pada ngêcuhang.
9. Raramannya sêndu pisan, ban okané méda sai, sabilang tka ngba hutang, brayané ngucapang sai, kimud dané tidong gigis, siang latri dané sungsut, tan bagiané madwé oka, déning kapah ngênah mulih, kagét maclup, cai Madé raris têka.Pupuh Durma

1. Raramannyané raris mangucap-ucap, cai Sêliksik néjani, dudu pianak bapa, tui tuara ka mênusan, ati buron kénto cai, muang ati wangkal, cêmêr lêtuh tuah cai.
2. Adêg mênusa tuara niru solah jadma, tuara kimud kakêdékin, kucapang nyama braya, bikasé lintang ampah, êntikan lêtêhé cai, ngalêtêhin jagat, bapa tuuah sakit ati.
3. Asapunika pangucapé tur bangras, I Madé nyalémpoh ngêling, durus bapa duka, duaning titiang wus iwang, gurunnyané ngamalihin, tur mapidarta, pitutur mangrêsrêsin.
4. Kéné cai tuturané saking kuna, yéning makardi wêgig, muah karêpé corah, liu suba né macirya, luir gagitayan Tantri, tingkah I Baka, Papaka batas kari.
5. Yadiapin ring Bratayudané kocap, Sang Duryadana né nulig, muang ring Ramayana, Rawana muang Kumbakarna, anaknyané muah Indrajait, suba macihna, sami ngamasin pati.
6. Tan alana asing momo pikarêpnya, nah cai Madé jani, tiruang matingkah, tolih déwa di raga, duaning jangkêp manumadi, praboté mêlah-mêlah, amongin apang pasti.
7. Okannyané sigsigan raris manyumbah, nahên ring raga pêlih, nunas sinampura, diastu pêjah titiang ngiring, durus wêcanayang, titiang tan wanêh miragi.
8. Ngamalihin Gurun Lutung mapidarta, yén tuhu ujar cêning, tinut ring pangrasa, rêsêpang déwa pang mêlah, diastun cêning nyahjah bumi, né patut buatang, isin ragané cai.
9. Pêlajahin cai maningkahang awak, darma patuté gugonin, ngadu sasamita, anggon ngalih pitrêsna, mangdaké brayané asih, êda mamokak, patanggêsin ngamong diri.
10. Da maniru solah anaké mamokak, déning suba maciri, liunan bisa ngorta, wiadin bisa satêngah, masih êndén mangugonin, akéhan kocap, luir jun kirangan isi.
11. I Sêliksik nunas malih sané mabuat, titiang têlas mangiring, luir pinuduh bapa, diastun masin pêjah, ngranjing ring samudra api, wantah nyuunang, masuk jurang kali trêbis.
12. Raramannya nanggal kênying masauran, duh déwa Madé Sliksik, lêga bapa miarsa, sêkadi ujar déwa, suka bapa nuduh jani, mlajahang awak, kancan wikuné tunasin.
13. Kêma cêning jani lunga ka désa-désa, ruruh mangdén kapanggih, yan ring gunung alas, dukuh santi tan kirang, kalih sdaka pandita luih, ditu malajah, panjakin satunggun urip.
14. Kagét ada wiku suéca mangurukang, tatak cêning apang pasti, nunas wsécan ida, êda cêning pacang obah, têtêpang jua ditu cêning, bapa misadia, maputra sujana tui.
15. Éling déwa têkéning pitutur bapa, rêsêp-rêsêpang di ati, mangdé nêmu lana, sapitutur paguruan, tan wênang tungkas piwalin, apang pasaja, galihin lêmah wêngi.
16. Sêtata bakti ring ida dang panabéyan, saking ida né sujati, luir pêmbahing toya, mili saking danunnya, tingkah maguru pang éling, saksat samudra, ragan cêning manampanin.
17. Déning patut cning ngrauhin pnabéan, luir kodok ragan cêning, mangrêrêh têlaga, tan patut tlagané ngunya, luir pancoran lawan kêndi, buatang malaksana, sing puyung ngamaranin.
18. Sagét sadia katrima cning mapangajian, pêlapanang ditu cai, dadi sisia anyar, da niru sisia lama, singnya sayang ditu cêning, êda mamurka, ngangkên kakasih jati.
19. Diapin suba ragan cêning kasumbungang, maring sang gurun cêning, talêr jua pêlapanang, manyuita ring ida, tiru-tiruang di ragan cêning, éling mamarga, pianak bapa tuah cêning.
20. Sasuéné cning nunas maring dang panabian, saha bakti marginin, êda cêning ngutang sêmbah, ngalungsur ring panabéan, ngiring ida rahina wêngi, yan wau prapta, sêmbah ida sang aji.
21. Wiadin nêgak plapanin pisan nadahang, êda dangsah nêgak cêning, ring jêng pnabian, sor adoh patutnya, nyanggra pakayun sang adi, sébêtang maliat, ngiring antuk sêmédi.
22. Sampun puput Gurun Lutung mapidarta, ring okannyané mangkin, I Sliksik malêngok, ngrasa-rasa ring awak, minêh pakardin sang lingsir, rasa sad rasa, katétésan sanjiwani.
23. Raris matur damé Madé tur manyunbah, titiang ngiring né mangkin, nunas kasinupat, pujané ayu utama, rêramannya asung nugrain, raris mamarga, I Sliksik nuli pamit.


Pupuh Mijil

1. I Séliksik raris dané mijil, sah saking Madura, tur dabdab aris pamarginé, luir pakayun i bapa né nguni, nyusup alas aglis, pangkung réjéng miwah gunung.
2. Siang dalu nulia dané mamargi, tan jênêk mahênggon, manuju ring alas dahat sêpiné, raris ngojog I Dukuh Tua pati, sêdêk dané mlinggih, ring pondok manuju suung.
3. Jêro Dukuh nuli nyapa aris, paran sira kaot, saking êndi sangkané maréné, sangkan laju têkané né mai, padéwékan cai, têkan cêningé tur lucut.
4. Dané Madé tur manyêmbah aris, titiang wang Madura, pati luplup paling titiang rêké, wastan titiang I Madé Sêliksik, nyadia titiang mangkin, manyuita ring Jero Dukuh.
5. Sapunapi caran titiangé manggkin, duaning nunas kaot, satuuk ring Jro Dukuh saking mangké, kêramaning pangajian né pingit, mangda ké sané tui, Jro Dukuh nuli gagisun.
6. Nah ngoyongké suba cai dini, guruyaga tuwon, tan pasrana tuah dadi laksanané, tulén cêning wantah saking bakti, nora ana malih, barêng dini madêdukuh.
7. I Madé lintang lêga di ati, manunas bêbaos, maring pondok dané Jro Dukuhé, dané Dukuh ngandika sada aris, trima jani cêning, ring wahya malajah malu.
8. Duaning patut malajah saking kulit, wiwit uli polos, ané kmulan wantah lintang sulité, tatua-tatua anak patut lugis, apang tawang cêning, tuturané suba ditu.
9. Cai Madé raris matur singgih, kwéh uningin rêko, kancan kanda miwah pituturé, talêr sami tan wéntên mabukti, buktiné sawawi, titiang ngipi pati kacuh.
10. Kêh titiang matêmuang aksari, tungkul manahé ngon, kandugi lali titiang ana ring déwék, idêp-idêpan rasa kagêguanin, makêndêlin diri, samar-samar manah ngacuh.


Pupuh Smarandana

1. Jêro Dukuh knyêm nyaurin, uduh êngkêl bapa saja, dagingnya tuara kéto, wantah sasimbing dagingnya, nguda ênto cêning têlêbang, gambar pitutur sang putus, dagingnyané mabinayan.
2. Tan bina manonton ringgit, dalangnya nora katingal, uyut mabyayuhan suarané, awaké éngalan rêngas, mamêdasang né masuara, sêngguhang wayangé nutur, ulian paling babongoha.
3. Plapanang pisan jani cêning, sêsukaté nu magégas, tlêb cêning ring aksarané, pang da panguguné salah, tuturé mapinda-pinda, solahé makuma musuh, musuh saru makuma ruang.
4. Akuéh narané pada plih, manyungkêmin ané boya, kadong caluh pangolahé, aksarané sai kisidang, isin awaké gêjêrang, idêpan suba matêmu, matané kidêm-kidêmang.
5. Da papak pati angkênin, i mênusa natan kuasa, mangodagang apa luiré, déning dapêt suba ada, ênto suba madan upas, wisiané kadong ya bangun, mangadakang sakit iwang.
6. Yan ênto suba mabukti, buahnyané sami lara, gring abot dadi awaké, bêragé sai tan pêgat, tan bina tingkah i nista, madadagang luas ngalu, makamulan baan awak.
7. Madêdagang nganggêh sai, awaké dadi kamulan, sing jalan sandayang rêko, di pasaré mailêhan, lacuré tuara mabaan, ati ibuk basang sêduk, nyén anaké jua sêlsêlang.
8. Kéto upamannya cêning, pinêh-pinêh né di awak, luir tuturan ida rêké, sang prabu Darma susila, ngamanggêhang kadarman, ngupakara panjak winuwus, sayang katêkaning wêkas.
9. [Sang nyurat mangké ngaksami, inggih titiang mapidawêg, nunas ampurané rêké, antuk kirangan sorohnya, nutugang sané di arêp, wirêh ical lontar ipun, né mangkin nyangkuak ucapang].
10. Trimurti sané asiki, yéning suba sida mawak, ucapang tiga saktiné, déning tuara bisa pêgat, agung alit kahanannya, mawak tan mawak tuah ditu, nanging ngodag ya sêtata.
11. Mawak mati ya tan mati, yan jalan tuara ngênah, ya ngodag stata awaké, kêma mai katêkapang, dadi ênto sing pêdasang, kadang dadi musuh saru, pamurtianing rajah tamah.
12. Da jua cêning pati gunjih, ngamong raga ya sêtata, to mawak maling trang rêké, lêmah wêngi ya mamégal, mangodagang gêlah anak, ripu di awak mangliput, trimurtiné ya kumaruang.
13. Ênto nyandang ésti cêning, nanging tuara nyandang buatang, madan Kanda Buta ênto, loba murka ya sêtata, musuhé di awak tuah ya, nangingké apanga tau, rupannyané sané di awak.
14. I Madé sumaur aris, ngêrti titiang yén punika, né mwasta trikaya rêko, inggih yan triméda ika, trigana wantah punika, ngolah di kalané idup, maungu manyambut karya.
15. Titiang nunas malih kêdik, nguda lali titiang stata, ring pianak somah kalih drêwé, rikala titiang maturua, yén punapi pabêlasnya, lali éling sirêp turu, tana éling titiang makjang.


Pupuh Ginanti

1. Jro Dukuh mangkin sumaur, suba cai bangun jani, ngingêrang pakéling bapa, patut jani cêning nampi, bapa mangêntosin nama, Madé Wungu wastan cêning.
2. Kêma cêning ngojog ditu, mangalor parané jani, ring gênah pasraman ida, Ida Rêsi Bajrasatua, to suba pangajian bapa, maring alas Srênggara giri.
3. Madé Wungu nyêmbah matur, titiang wantah tlas mangiring, raris dané madabdaban, I Madé raris mapamit, Jro Dukuh asung nugraha, saha wéda puja sruti.
4. I Madé ya trus manuju, ka pasraman Ida Rêsi, sêdêk Ida ngrana sika, manguncarang wéda stuti, maring balé pasanggrahan, I Madé raris mabakti.
5. Maring angên sampun puput, kandêg Ida Rêsi mangkin, sajroning manguncar wéda, duaning ada putra kakasi, tur alon Ida masabda, wruh bapa ring karyan cêning.
6. Luir patuduh ya I Dukuh, néjani saratang cêning, sangkan parannya punika, sirêp wungu mangdé uning, dadi cêning luih maboya, uduh cêning Madé Tangi.
7. Madé Wungu raris matur, nunas titiang tunggun urip, kapurwannyané punika, sangkannyané siang latri, panjang linggahnya punika, ukurannya amun apa.
8. Sang sadaka raris mawuwus, pingit-pingit kénto cêning, kêna upadrawa déwa, papingitan wiku sami, adoh munggah ring upama, ingêr-ingêr apang pasti.
9. Kadi kidung lawan pupuh, aksara ring papan malih, kalih lampu ring êndihan, luir mangadu pucuking ruwi, angganing miyiking bunga, harumnyané tan pabukti.
10. Kadi ya manising madu, muang nyênyêrnya igêndis, wiadin bakat ya kêcapang, manisnyané tan pabukti, tuara ada pawakannya, ênto ingêr apang pasti.
11. Ênto daya sané tuhu, imbayang aksara malih, wululas pakadangannya, ca ra ka da ta ne sami, ané jati kamulannya, ibunnya aksara sami.
12. Sastra gambar pêrlun ipun, pingêt lali sai-sai, nguda ênto ké surupang, abot pisan koné cai, yan unggahang ring upama, yuyu nylêpang kêbo upami.
13. Cai Madé matur alus, mangda titiang suud paling, nunas titiang pangajaran, tatuan déwa né sujati, Brahma Wisnu muang Iswara, Siwa Guru Btara Btari.
14. Ida Siwa alon amuwus, kéné jatinnyané cêning, sami dadi yan ucapang, jatinnyané tan pabukti, Brahma Wisnu lan Iswara, nika mukyaning papatih.
15. Mênusa né pilih luur, déwa batara natakin, kala buta pada manêmbah, jim sétan tan ana wani, antuk dêngên pada alah, i mênusa ngamrêtanin.
16. Mênusané akéh bingung, tatakané sumbah malih, jalma buduh to adannya, kadéwan-déwan apaling, tulén dêmên suryak-suryak, tuara nyak têgês minêhin.
17. Kéwêh déwa yan sué bingung, manyadma tan tahu diri, kadi angganing anak luas, tuara taén nawang mulih, andéang paksi mangumbang, tuara tau sangkan mulih.
18. Ngêrti titiang déwa ratu, aturnyané Madé Tangi, titiang nunas pangawasan, sadurungé mangda uning, sang Pandia raris angucap, olah putêr batuné cning.


Pupuh pangkur

1. Anak tong dadi sumbungang, i mênusa tan wênang ya ngawêruhi, yéning tuara anak putus, masa ya pacang sida, né sujati, paroking naya lan bayu, luirning kris manjing urangka, sêngka manjing urangka ring kris.
2. Batuné di Mêkah ulahang, patêmuang ya maring gumi Mêsir, tanah Rumé ditu têpuk, isinnyané sadrasa, kéto cêning, yén nyadia maraga putus, adibia caksu wastannya, yén uning rasané jati.
3. Madé Wungu nampi pwarah, pra mangké sampun rêké dané uning, mawaspada tur trang sampun, sané doh makantênan, luih né tampêk, talêr dané sampun tau, I Madé malih manunas, maring Dang Hyang Guru malih.
4. Dang Guru raris ngandika, puput jani bapa mangajahin cêning, duaning sida cêning tinut, maring pasuécan bapa, naman cning, êntos bapa né kawuwus, kastawa I Madé Awas, duaning cêning tidong gigis.
5. Ditu laku mapinunas, maring panabéan guruné riyin, dibya rênga tui kawuwus, Bagawan Sidiadnyana, tur karênga, panêlah ida né sampun, dados panabéan jagat, kalêm ring sujana sami.
6. Madé Awas matur sêmbah, ring dija pasraman idané mangkin, mangdané tan salah surup, dang guru mawêcana, Citrta Kuta, pasraman ida kawuwus, taman dahat mautama, siang dalu tan kacihnain.
7. Tunjung wilis ditu ada, dahat pingité jati tidong igis, tunjung êmas madon siyu, lêmahé ditu sêtata, mangda plapan, cêning mamanjak ditu, manunas pasuécan ida, cai Madé mapisinggih.
8. Tur sampun dané mamindah, mamurwa panujun dané mangkin, margannyané kilak-kiluk, rêpêt-rêpêt tur sêngka, trus mamargi, sandi kala dané rauh, maring gunung Citrakuta, sraman Ida Rêsi Sidi.
9. Ida rêsi gorawa, cai Madé saha perlu mai, wit dija sangkané rauh, apa sangkané têka, gunung alas, rêpêt buina kilak-kiluk, siku-siku yan upama, I Madé kênying nyaurin.
10. Nyadia titiang ngaturang juita, ring jêng ida pêranda sidi jati, titiang nunas suécan ratu, bêkêl titiang manjadma, tunggun urip, yadin pacang têkéng lampus, margané nêmu apadang, mangda suud titiang paling.
11. Ida pranda lintang suéca, mangandika ulat guyu amanis, lindrih cingaké abalut, tur alon mawacika, uduh cêning, déwan bapa cai bagus, tuah cêning kakasih ida, ratu agung murbéng bumi.
12. Sisian bapa tuah i déwa, nguda cêning nyêngguhang raga paling, éling déwa ring martayu, andéang bapa kadi bênang, warnané liu, witnyané tuah pêtak dumun, andéang ya kambên mabikas, mulané ya bênang jati.
13. Nanging bikasé awasang, mula ngacuh sara sênêngé nganggoin, i panganggo nudut kayun, bikasé rupa sabda, yén wilangang, catur mula sané patut, ênto mulaning indria, mangolah jadmané sami.
14. Bênangé suba mênangang, pagêhnya wantah asiki sujati, bikas catur ngolah ipun, ia madan pancéndria, daséndria, rajah tamah masih ipun, smarané mawak samar, pangliput jagaté sami.
15. Lêtuhé di awak tuah ya, sad ripu dalêm ya masih puniki, ngawénang maling tuah ipun, muah amuk tatêbêkan, musuhé liu, anadi gring masih ipun, ênto déwa awas pisan, yénnya lalima ngraranin.
16. Krana liu jadmané cacad, pati kacuh lara roga tan kikit, saking pakardin tuan ipun, tuara nrêptiang agama, duaning nuju, manah lêtuh ya matêmu, kaliput ban rajah tamah, kéto déwa pêlajahin.
17. Madé Awas matur sêmbah, nunas pidarta sané tui mabukti, cacakan né mwasta lêtuh, kalih mawasta utama, lédang ratu, manuturin titiang dusun, saking éka pidartayang, mangda sampun kantun singid.


Pupuh Ginanti

1. Dang Hyang Sidi tui mawuwus, yan tuhu mlajahang diri, munggêlin watêk angkara, paricéda momo drênggi, né asia dadi adasa, incêp ring ragané pasti.
2. Nawa sanga wastan ipun, ênto bêkêlé numadi, sêtata branané êmban, muah majalan kêma mai, wiadin pulês masih aba, tuara ada anak nyilih.
3. Kupingé kanan puniku, ênto êmban apang pasti, mula ênto natak suara, suarané lêmah wêngi, nguangunang kroda sêtata, awaké tuah mangamasin.
4. Hidungé kanan puniku, bisa ngambu siang latri, nampi pêngit alib ika, manglantarang pêdih ati, ngawêtuang paricéda, payu awaké ngamasin.
5. Matané kanan puniku, indriané sai katampi, mula ya natakin duka, matêmuang ya sai-sai, sangkan dêmên dadi ala, awaké tuah mangêmasin.
6. Bayuné mêtu ka purus, déwéké olaha sai, ngajak ajum ya sêtata, ngutang-utang kêma mai, awaké uluk-uluka, krana awaké ngêmasin.
7. Silité mangkin kawuwus, nyangsaranin apang sai, tagih dagingin sêtata, tuara dadi pacang êmbuhin, sabilang bêk ya kakutang, awaké mamanjak sai.
8. Tlinga kiri gunan ipun, nampi sarwa mangrênanin, munyi manis suara mêlah, né nguangunang isêng ati, yén ênto bakat tuutang, sarwa né ngêmpêngin kuping.
9. Irung kiri sukan ipun, nampi ambu sarwa miyik, masih loba sadagingnya, kadén ênto payas lêwih, tan mari ngawêtuang hutang, nama sakit sai-sai.
10. Soca kiwa lêganipun, sêtata ya masang aksi, asing ayu jua kamlêdang, asing asri bakat tagih, sané dudu kadéna gêlah, mêtu corah ngawé rusit.
11. Kawigunan cangkêm iku, durung minêh ya mamunyi, manyakitin kênêh anak, tuara dadi ajak singid, pêtêng pitu wastannya, mamigênda raga sai.
12. Nawa sanga sampun puput, punika êmbanin sami, ênto payas né utama, apa né sêmangin budi, dumadiné ngalih daar, né tidong bakat kêncanin.
13. Papayasan suba puput, apané buin imbuhin, jêmêt déwa ngalih daar, apang da kapréntah sai, ring panganggo suba aba, nawa songé ya sujati.
14. Ênto suba anggon rurung, pêlapanin mangêntasin, pêrlu apa ngalih sastra, sangkannya suba uningin, sang pindo ya punika, sangkan aksarané sami.
15. Rua binédané kawuwus, rua punika kakalih, binané ya tuah malénan, édannyané têgês paling, sujatiné sané wahya, sarwa sinah maring bumi.
16. Diatmika mangkin kawuwus, diat punika ngaran tindih, mika susabda ngarannya, pagêh maring sabda jati, suka lila muang lêgawa, sabda jati tan pabukti.
17. Dumadak ada nara wruh, masanggamané sujati, sêmaragama pastika, manêrêhang jadma utami, ênto patêmuané kocap, bisa ngrahayuang gumi.
18. Wicaksana tur ya bagus, tinut maring tata krami, dadi ya pakwaning naya, kudiang jani manuutin, darma olasé pastiang, sangkan anaké makrami.
19. Dija alih dija ruruh, mangdénnyané nêmu bêcik, I Madé jujut nunasang, Ida Rêsi manyaurin, busanané sangga laliang, punika pakraman lêwih.
20. Smara-gama pilih luhung, diatmika anggon nulurin, sastra sarodrêsti wastannya, agêman icatur jadmi, nika suklaning utama, asing harêp maputra lêwih.
21. Smara-turida kirang luhung, têgêsnyané kaya iki, yan manrawang ring patêmuan, papak ingêtang gawé pêlih, mamuduh mangutang-ngutang, to madan kardiné pêlih.
22. Gênjar-gênjir mincar-mincur, tuara jênêk nampi munyi, di kéntoné nyén sêlsêlang, awaké tua makardi plih, ênto déwa pêlapanang, tuturé jua sai gulis.
23. Smara-nala né kawuwus, daging nyané kirang bêcik, yan ring awor nyêbêtang anak, sagét nadi putrané pêlih, sakité tan anan lana, cêndêk tuuh sang dumadi.
24. Kagét kuat idup kapungkur, tuyuh wang tuané manjakin, sampé tua kari êmban, liu baliané nambanin, data milara kucapang, mirak nêduh muang mangangkid.
25. Kaping caturnyané kawuwus, sêmara-gana ya nampi, mrêkak culig gênah ngamang, sanggamané yan manadi, anaknyané katularan, dangkal bobab tur mamaling.
26. Ngadu daya dini ditu, ngalingga caya tan mari, bilang têka ngaba hutang, majudian lêmah wêngi, déwéké tua masêlsêlan, mangojahang gêndan widi.
27. Ping panca pidartan ipun, smara-turana né tui, wong wadu tuara suka, yéning paksa ya turonin, baya singsal ya manadiang, asal sida mapikolih.
28. Mani salah wastan ipun, singnya sadia ya manadi, dadi wêka wêtu sangar, édan buta bisul tuli, tuara dadi ya diajar, bêlog sigug punggung bêkis.
29. Yén punika nutug duhur, sang odah kéwêh nandakin, makêruna sarwa bangras, tan papinêh gêmês gati, tuara lêk ring nyama braya, solah laku tan pasiring.
30. Apang da sampé kadurus, éling-éling dén pakéling, anggén tutur tatamian, pisukanin truna truni, bilih bisa manyusupang, nêlêbang ring masanggami.
31. Madé Awas raris matur, boya ké dados tambanin, rêrêhang maring usada, lan balian konténgé malih, ditu laku matulungan, sakité mangda magingsir.
32. Sang sadaka raris mawuwus, nora wiku usada tui, saja sidi matêtamban, manulungin anak urip, né pêjah tan katulungan, macihna mauké sami.
33. Bané tuara bisa tulung, ring anak kanjêkan mati, tulén ia mahalihan, tong tulung ring anak sakit, makéwêhin anak duka, suba lacur buin kaludin.
34. Malih ngon kula pakulun, ngantênang sang duka paling, nyaratang mangalih balian, baléyan konténgé malih, dang guru maninggarang, da ngugu ucapan paling.
35. Kaling paling bisa tuhu, sangar édan ya sawawi, ucapané ngawag-awag, data ucapang nyakitin, ênto kadong têgênanga, umah uug panak mati.
36. Tan wangdé ya sêdih ngunngun, nyêlsêl awak tan pakérti, data-data ya sêlsêlang, pura sanggah ya ambulin, nyama olas kadén bonggan, matuturan kêma mai.
37. Ané ênu tlêb mangugu, édan balian konténg sai, lian désti kocapanga, pisagané nluh manyêtik, tulén mamundatang braya, nyama dadi musuh sêngit.
38. Êngsap duké sané malu, ban tan wruhé tidong gigis, tuara taén nolih awak, kandan awaké tuah têlikin, kalingan déwéké êngsap, sêtata indriané mêntik.
39. Sangkannyané malu ruruh, pang da bênya ngamang sai, wiadin mlajahin aksara, êda malu mangugonin, sangkannyané malu pêdasang, I Madé kêdék ngarikgik.
40. Ida Rêsi malih muwus, êda sangêt cêning ngêsorin, tri wangsa muah catur wangsa, yan tan wruh smara jati, nyato wantah patêmunnya, mangadakang rusak gumi.
41. Yur jagat pandungé liu, ngopêtang sang mawa bumi, wangsa kulit ya adannya, tan wêruh ring wangsa jati, dadi wangsa kapalingan, tong ada gaginan pasti.


Pupuh Ginada

1. I Madé mahatur sêmbah, suéca ratu sané mangkin, lingganin pinunas titiang, titiang tambêt matur puyung, néntên wéntên di daksina, makêdêhin, mangda titiang sahuninga.
2. Wau ratu mawêcana, antuk patêmu sané pêlih, narané di jagat rêko, makadi ida sang wiku, sênggu dalangé kaucap, lintang ririh, putran ida dadosanga.
3. Da Rêsi mula patirtan, dalangé manglukat sai, pujan sênggu dija mênggon, putran ida talêr patuh, ana ring sang catur wangsa, talêr wêgig, inab lali maring wéda.
4. Lali maring kadiatmikan, muah sêmara-gama malih, duaning akéh bêlog bocok, ida rêsi glis masaur, lamun tuara manêtêpang, ring samadi, tong ngamanggêhang kadarman.
5. Cai Madé matur sêmbah, émêng titiang ngamanahin, doning ida sampun kasob, kastawa manados juru, manyapuhang lara roga, manitahin, nganggén toyané mabikas.
6. Ring kumba madaging samsam, bêcik uningé tan sipi, puspa mwarna sampun awor, muncuk dapdap lalang sampun, kabrêsihin tur kalukat, kawédain, maring siwa sênggu dalang.
7. Boyaké sampun raradan, lêtuh narané sami, suatêké matirta rêko, kalukat ring dalang ipun, kalih tirtan ida siwa, miwah malih, antuk toyan sang bujangga.
8. Panyawisé ida pranda, da karing mangugu cêning, kaling pragat suba kawot, adoh ya pacanga luwung, kcap wédané di wahya, buat mênahin, kaling tong ya mabahan.
9. Idêpang suba malukat, ragannyané ya kêtisin, siramang antuk toya, yéh di sangku anggon nuruh, ambilang yéh maring tukad, saja brêsih, kulit ragané di jaba.
10. Ah dura yan ané saja, bayunnyané bisa brêsih, déning tusing ajak ngomong, kujang ngolah dané ditu, mamrêsihin kênêh anak, êda nyadin, saksat kêbo malémpongan.
11. Lamun sênêng kapin têmbang, nyandang ênto gugu cêning, siman jagat to adannya, tulén anggon patakut, I Madé raris mananggal, awotsari, kantun kambang manah titiang.


Pupuh Maskumambang

1. Ida Pranda mawêcana né sujati, déningé kamulan, ênto cêning pikukuhin, ngêmpu ragané sêtata.
2. Sampun tamat dagingnya krangsukang sami, I Madé manyuita, ring linggih ida sang nabi, maring gunung Citrakuta.
3. Kacêrita Ni Luh Lutung néné mangkin, ring jagat Madura, tan mari ya sêdih kingking, katinggalan mémé bapa.
4. Sêdih kangên Ni Luh Lutung padidiyin, éling ring sang sanak, déning tuara ada orti, I Sliksik dija magênah.
5. Pêtêng lêmah manulamé pang kapanggih, tan mari ya uyang, dadi sisia lintang miskin, yéh panoné tan pêgatan.
6. Uduh Madé dija adi néné jani, yan kapo wus pêjah, maninggalin êmbok jani, dong juang kuda apang énggal.
7. Grêbyag-grêbyug jro Lutung sambil ngalimlim, nyén sé kuda olas, widiné jua tuara asih, déwa hantu pada êngsap.
8. Madabdaban ni wanari sané mangkin, jaga ngalêlana, muuatang ya I Sêliksik, magantung ring citéndria.


Pupuh Sinom

1. Ring pancami ya majalan, langkung maring têpi siring, sah saking jagat Madura, gagawané sampun pasti, pamarginé dabdab aris, manyusuk ka gunung-gunung, méh nampi ngadaslêmahang, samiranané ngasirsir, tur makêbyur, mamuat gandaning kumuda.
2. Sampun tatas rahina, umung ya suaraning paksi, minab nyapa sang pêrapta, manyumbungang sarwa sari, Ni Wanari saha aris, maring rana ya manuju, mararyan soring angsoka, kakilit ban gadung mlati, saha ambu, minab mangawé turida.
3. Luh Lutung ya gading nyalang, latinnyané rêngat manis, lalatané inangkêban, rambuté dêmdêm tur wilis, cacingaké ulêm manis, tan mari manudut kayun, nyandang anggon gagitayan, wêtisé mamudak gading, waja jujur, mangasorang caling kidang.
4. Kara mêros naka panjang, susu gêmuh nyotong kuning, dada widang mangurangka, miwah janggané apêkik, tarjané lancêp maingid, ngandapang taji magêrus, lambéné nyalang ngatirah, sing solahang ngawé asri, sêmu rêngut, bisa ngêjohang turida.
5. Rainé mulan purnama, sada lon matrangtang kuning, déning tuara taén nidra, syang latri dané mamargi, warnanên solahé mangkin, rikalannyané lumaku, luir mangêlong ya ping sapta, kaémbonan taru sari, kuning lumlum, luir bulan téjané klamadan.
6. Tan mari manyêlsêl awak, sasambaté ngasih-asih, maidêran maring knana, wéntên taman ya kapanggih, kabinawa antuk bêcik, ring Alpasara kawuwus, tirtannyané ya nirmala, wangunan Dukuh Sudarmi, sarwa harum, maring adri Alpasara.


Pupuh Adri

1. Jro Dukuh sagét jani kacunduk, ring têngah tamané, maring balé singasari, kagyat nulya dané muwus, wêcanané sarwa harum, uli dija déwa prapta, matêlasan nyusup gunung, tuara ada mangiringang, Luh Lutung raris manyêmbah.
2. Titiang nista katindihan lacur, ring jagat Madurané, kadang braya tuara sudi, mémé bapa sampun lampus, titiang néwék wantah kantun, wéntên prênah arin titiang, I Sêliksik né kawuwus, sampun minggat duk jajaka, sampun wéntên solas têmuan.
3. Sasanak titiang sinunggal kantun, kapo dija nggoné, kija rêrêh titiang mangkin, mésêm I Dukuh sumaur, ah ah déwa sang ahayu, dudu déwa to sasanak, lawa tonu né idup, pang ada ajak marêbat, marêbut mangalih daar.
4. Narané sami kapastu dumun, diwau mijilé, ring bapa ibuné nguni, ngarêbutin sarwa busuk, suargan sawané kajujur, to maadan sarwa baksa, krana arang pada patuh, nyama wahya to adannya, apang ada ajak mrêbat.
5. Kêma mai tusing taén turut, yadin dipulêsé, tusing taén ya marêngin, krana lasya mangalalu, ninggal cêning uling dangu, ditu trangan kapin lêmah, pinêh déwa apang tuhu, ané jati madan nyama, tusing taén bisa bêlas.
6. Anak trêsna tuah mula satuuk, ngêmpu uling tondén, kapungkur sampé ya mati, tuara tuna pacang tinut, to déwa nyamané tuhu, ngêmban ragané sêtata, Ni Luh Lutung awot santun, nunaské titiang pidarta, mangda titiang sahuninga.
7. Dukuh Sudarmi malih mawuwus, né déwa sémbéné, waspadayang apang pasti, Jro Lutung dugi manurut, kancan dané ada ditu, kangin kawuh kêlod kaja, I Dukuh malih manutur, antos suba sanak i déwa, sané nyandang kasumayang.
8. Sané ngêmpu cêning uling dumun, ngalilit awaké, ngolahang ngajak kêma mai, Brahma Wisnu wastan ipun, Maha dewa buin aukud, pangêmpuné sané di awak, dadi gêring patikacuh, yén sungsung manadia tamba, manadi Déwa Kala ya.
9. Ya mangoda ragané satuuk, matakut awaké, nanging ada lébih lêwih, mêngku bumi dadi ratu, patirtan jagaté ditu, Luh Lutung raris manunas, I Dukuh asung manêrus, garudané déwa aba, pang cêning tatas mawruha.


Pupuh Magatruh

1. Tur sawéga kaunggahin paksin ipun, nulia mabur garuda putih, ring ambara nrawang sampun, catur lawangé kapanggih, irêng abang kuning puto.
2. Ditu dané Luh Lutung nêmu kulangun, siangé nora ana latri, saja mungmung manggih ipun, cakrawaka jua mamunyi, trang lor wétan kidul kulon.
3. Warna sanga kantênang sami puput, madiannyané manyundarin, mangawêtuang cahyané liu, jatinnyané catur sami, katingalan tur ngaléncok.
4. Luih nyumpna rasannyané Ni Luh Lutung, kandap dané sampun méling, kantun maring jêng I Dukuh, grudané tan ana kari, Ni Wanari raris bêngong.
5. Manyalémpoh raris dané ngêlut suku, nunasang ring jêng Sudarmi, durung pisan titiang wêruh, pidartannyané maka sami, nampi I Dukuh mabaos.
6. Wit irika sangkannyané ngalih kawruh, patirtané ané jati, tan ana wong pacang purun, maninggarang pawisik, déning ya kalintang kawot.
7. Sané nyandang sêbah suhun siang dalu, sad rasané sujati, patirtané sané patut, uli idup sampé mati, yan suba wruh maring sor.
8. Ngulangunin siang dalu sunaran ipun, asta brata ditu ngêmit, dalang wayang kantên ditu, ênto krana ngulangunin, suarané tétéh tur alon.
9. Jro dalang sêtata dané sêdêk ditu, tuara kêna ya tingalin, duaning kalingan lampu, saking pungkur awas lingling, apang bêna bisa nonton.
10. Pangabihé samar saru pada ditu, warapsari pitung siki, saking Suniantara nurun, sang diah ayu luih asêpi, luir madu drawa wus awor.


Pupuh Dangdang

1. I Dukuh tui mapitutur malih, uduh déwa, sang ayu mahotama, anak istri wigunané, apang sêtata né patut, tinut maring tata krami, da dulêg maring sasama, ya ta ring luir idup, tuah sang prabu ngawêtuang, tong élingang, anak luh nora né sami, sang prabu mawak lanang.
2. Duh sira kania ayu linêwih, Wanari jatia, têrêhing wanara, diapin manjakin lakiné, marabi maring wang bagus, da nglancangin harêp laki, tangar déwa ya sêtata, pati brata ya satuuk, yadin ngiring ring pamrêman, manragianang, pangan kinumé sasai, êda ké sampé uduha.
3. Dangdang lara gênding-gênding, sai-sai, di pêdêman déwa, ilutung to wruh adané, duaning cêning jati masaur, mêngêh sasimbing ring bumi, dadi pêrta darsana, titi nyandang tinut, solahé ring jana loka, tuah têtêpang, pacang turuna ring wong istri, asing ngawé nama mêlah.
4. Ni Wanari kênying nyaurin, saling solah, sané tui mêlah, Ida Sudarmi ujaré, suud cêning manlutung, lutung têgêsnyané mongsil, rusuh rusit sêtata, lan sasanané bingung, tuah ada né upama, pirêng déwa, sasimbingé sané pasti, sang wiku kéh manêmu duka.
5. Ngamalihin dané Ni Wanari, tatan wanêh, titiang miragi déwa, têlasang suara tuturé, marginé nora patut, mangda sampun iwang margi, titiang kania kamuda, sinah salah pangguh, slawasé pacang mamarga, saha nyênyêr, Dukuh Sudarmi nyaurin, gumanti kapidarta.


Pupuh Ginanti

1. Solah lutung dahat rusuh, nyêrêng mêka salah dalih, lawat gêlahé kadénang, léak lua ngajakin kasih, mara pahêk ukuh diman, cunguhné makêpug ngêling.
2. Aduh-aduh ya jro lutung, sakitnyané tidong gigis, dikéntoné nyén sêlsêlang, tuah déwéké bingung paling, upami mêtékin bintang, tondén dasa suba paling.
3. Jadmané akéhan bingung, pakardiné sumbah sai, anak buduh to adana, kadéwan-déwan apaling, ngulah turut suryak-suryak, tuara nyak têgês minêhin,
4. Antiang tingkah anak têdun, ilutung ya jêjêh gati, kadéna saja krangsukan, tana wêruh kablog-blogin, tundéna nyumbah ya nyumbah, tuara nyak ngajinin diri.
5. Smalih pangkah jêro lutung, ngaku bisa ngêjuk angin, mangorahang bisa nêrang, mangujanang buka widi, kapah-kapah dadi baléan, ngaku bisa nundung gêring.
6. Wiadin ngalih nyama catur, irêng abang kuning putih, aluh-aluh alih susah, kêma mai mapulilit, glahé jumah alih luuas, kadén dini ditu ngranjing.
7. Liunan kabatêk ban bingung, gugon tuwon katindihin, tanah gunung gugu têngêt, taru agung katakutin, sanggah méru candi pura, sami tuah pakardin jadmi.
8. Ban bingungé ya kadurus, data angkêr bakat adanin, sêma pangkung watu-watua, pamali buta léak malih, kadén saja buka kénto, jadmané sami ngadanin.
9. Sarêng sami ajak buduh, sané nguduh tan uningn, sarêng sami ajak bobab, ban suarané tan pabukti, ban tuara tau hitungan, kêlod kaja kawuh kangin.
10. Ni Wanari kêdék ngukguk, ring anaké uyang paling, déning paling masasumbar, ngaku dwêg ngêningang diri, bangkéné mangucap ngawag, lêtêhé ditu maciri.
11. Dadi kangên Jêro Lutung, bangké ngucap bisa nyacadin, katah mapi-napi bisa, daging lontar kagugonin, bisan awaké ngucapang, kadén saja dadi tusing.
12. Bêngong gawok ya Jro Lutung, mangantênang solah jadmi, kéné kéto dadi dangan, matindakan sai-sai, saja tuah ya sasolahan, wikan anaké ngardinin.
13. Dadianya inguh Jêro Lutung, mirêngang gêntané nguci, ngéyor wédané kauncar, pupuh têmbang suba pangid, pêrluné mangalih daar, sami lén mangêlakonin.
14. Suba ngadén awaké wêruh, sané wêruh tan uningin, ngugu ditu tuara ada, ada dini kadén tusing, suba glah alih takonang, papak anaké buin gulis.
15. Suba nakil masih sêduk, takilané têgên sai, yadin tolih busan-busan, kadén saja bisa nolih, sêngguhang nyak magagahan, né ngênah kadénang ilid.
16. Ané pahêk alih ruruh, Jro Gêdé tundén ngitungin, laguté bisa ngêpah, kadén bisa mituturin, cunguh aba buin takonang, ilutung ya kêdék ngikgik.
17. Ah ah ah ah uh uh uh uh ,ih ih ih ih basangé sakit, né sukla kadén surudan, dija ngalih toya hêning, jawat mangilêhin jagat, tulén matuyuhin diri.
18. Luh Lutung jani makidung, di pêdêman gulakgulik, ngawilangin daging jagat, tanah langit apah trini, daging akasa punika, surya sasih lan lintang tri.
19. Tuah tatiga daging ipun, yadin maring awiat malih, ambun angin muang ujan, yan ring pratiwiné malih, mataluh mêntik muang lêkad, punika ngaran trinadi.
20. Manadiang sadaging ipun, napi luir ana ring bumi, ngamrêtanin watêk mangkihan, sêlid sanja siang latri, katragyanang catur jadma, ênto jatiné trinadi.
21. Tri gunan ipun kawuwus, ring daging pasaré malih, lêbêng matah kalih nasak, anggona nukarin pipis, ênto suba pala guna, dadi arta sami mamrih.
22. Wéntên lian malih kawuwus, sampun tinggar maring bumi, trikaya têri wastannya, api yéh katiga angin, duaning tusing kuangan apa, tri buana kakodag sami.
23. Tri murtiné jani kawuwus, sami wantah kagênahin, pêtêng lêmah sandi-kala, déwa kala muang pêrani, yan ana ring catur jadma, mawasta ya tiga sakti.
24. Iswara lan Brahma Wisnu, yén suba mangidêr diri, ênto madan tatamian, dadi bêkêl ya dumadi, nyandang buatang apang tawang, malajahin ngamong diri.
25. Bayu sabda hidêp iku, ênto takonin sasai, kénkén jani ban nakonang, asing takonin majinjin, né matakon tuara bisa, né takonin lêngêh nyawutin.
26. I Lutung nêngil manutur, angob gati mangênêhin, asing jêmak pada lêpas, tusing tau malu kuri, isin têluné ngulubang, têlu rumpuhé mamurti.
27. Ada buin Siwa têlu, êncén né nyandang astiti, dum pilah ané tatiga, dagingnyané Siwa smêrti, alih to ring Ludra tatua, ring Buda smêrtiné malih.
28. Nista madia utama ipun, pidagingnyané sujati, awas déwa kéto awas, lamun jati mlajahang diri, malih wéntên ring upama, Satrya Wésya Brahmana tui.
29. Jro Dukuh têgês manutur, êda gamba êda gunjih, salah dalihé doyanan, yan malajah tan panabi, kadurus bakat rangsukang, sêngka déwa manyadsadin.
30. Siwa nista wastanipun, banman tuara sai-sai, kalingké mata kidêmang, sasohan mapi uning, kagunan matané dadua, sama têkén matan tiying.
31. Yéning ênto kadong gugu, adoh pacang mapikolih, doning sinah awag-awagan, maminêhin tan pasaksi, mangugu kêcap ring lontar, mula ya pakardin jadmi.
32. Agaman Wésya puniku, anak nista ya sujati, dagingnyané sané madia, agaman Satryané jati, tuah Ludra tatua punika, mênék tuun masih dadi.
33. Laksanané tan pahitung, nyabran dina nyumbah Widi, tuara êngsap ring gagaman, manyungkêmin ada dini, wiadin céda tuara jêngah, ajum-ajum tuara pêdih.
34. Tui né pingit tan kagugu, mula sasanan Satrya jati, sêbêt kêndêl tuara ada, lungsuran ya masih suci, déning bangké maciplakan, bané maksa bangké sai.
35. Yéning Siwa mula ngugu, makêjang kucapang pingit, mabrata suba sêtata, tulén ya mangênta diri, déwéké sai olahang, pradéné ya nyuun pêngit.
36. Tuah mula Ludrané ngamung, bahané ya suba suci, wiadin abot masih dangan, papinêhé suba pasti, tau têkén pican Déwa, bisa nunas kapin Widi.
37. Luh Lutung ya jani bangun, bungkut kêdék mangarikgik, sing liatin makêjang tawang, samar-samar saru sami, salah bênêh suba ada, nanging sêngka buin abêdik.
38. Jro Lutung ditu magrêbyug, masriyêp lantas mangipi, buka ada mituduhang, nyontol bangun tur manangkil, kênêhnyané mangêmbara, tau ring rasaning pingit.
39. Buda smêrtiné kawuwwus, I Dukuh raris nyaurin, ênto déwa jalan moksah, sama têkén Sunia smêrti, déning ênto né utama, gaman sang Brahmana jati.
40. Narané pada nu inguh, tuara ngingêtin malu kuri, ngagêm gama pada gawang, énggalan marêkak culig, ajum masombong-sombongan, uyut mangêmpêngin kuping.
41. Luh Lutung nimbang gumi tatlu, sané patut pacang gênahin, maring sang mraga utama, ring Brahma Wésya Satrya gusti, ring Buda Ludra mwang Siwa, Luh Wanari apang uning.
42. Sami nyandang sêmbah suhun, né tatiga bagi-bagi, déning tong dadi bêlasang, di ragané jua matindih, kulit daging kalih tulang, to bêkêl malu dumadi.
43. Wésyané unyayang malu, ka jêron Satryané sai, saking patut manandanang, apang sidan mapikolih, talin kawungé têkêkang, momoné sai kidkidin.
44. Singnya bagia bisa to patuh, lantas bênya luas malali, ka sawahé maglindêngan, masanjata pamunuhin, gunung sariné ya ungsiang, Brahma wangsaja ditu panggih.
45. Jro Dukuh nêgêsang pitutur, yatna cning mangamong diri, cêning dadi kula wangsaja, dadi wang putusing budi, malaksana apanga tatas, dadi darsana ring gumi.
46. Solahé sai masuluh, tindaké malih tundukin, palit palêté ingêtang, lakuné mawak lalaki, saduné dadi usada, ênto mawak wangsa jati.
47. Ah Luh Lutung to inguh, ngantênang wang salah tampi, tana wênang nyéda timpal, diapin wangsa jaba tui, bisa nyurupang Siwa tiga, to madan putusing budi.
48. Tri wangsané masih patuh, kulit mata cunguh kuping, wangsané dija magênah, tuara ada anak manggih, dongké wangsa sasawangan, yén tong tau né sujati.
49. Tong saja ya ané tuhu, wangsa kulit to adanin, kudu-kudu mahan tata, nêmu tatu sai-sai, duaning tuhu sing taén sida, marisuda sada sidi.
50. Suda sidi trus pang rungu, yén tau ngawilang diri, solah bêlog papolosan, tuara ngugu satua mirib, kancan tutur kalêpasang, ngamong raga tuara imbih.
51. I Dukuh alon amuus, puput bapa mituturin, kêma cêning mamurwa, ring Citrakutané ungsi, pangguh samêton i dewa, Madé Awas sampun kastawi.
52. Ni Wanari pamit sampun, wus manyumbah trus mamargi, mamurwa dané lumampah, pamarginé sada aris, éling dané ring kalingan, panyusup tan ana éling.
53. Luh Lutung manyusup gunung, minêh awak padidiyin, mula lêkad padidian, mati idup padidiin, yadin nêmu suka duka, nyén buin anaké takonin.
54. Saja tuah bêkêlé idup, suka duka lara pati, siang latri pacang têmokang, tuah kéto bêkêlé urip, di sakité tlas pahitungan, sajawining nunggu pati.
55. Rênannyané Ni Luh Lutung, di marginé gêndang-gênding, sêtata maminêh awak, yén pêpanan lêngêh nampi, jawat takonang tuara tawang, né takonin tuara uning.
56. Ring madianing madia ditu, margi rêpêt tan sinipi, kilak-kiluk sêngka-sêngka, masusupan ring wanadri, masih dané manyaratang, ngucung-ngucung tan panolih.


Pupuh Pucung

1. Sampun rauh, ring Citrakuta ditu, kacunduk mêng-amêngan, krura maka catur sami, sami luh luh, lanang-lanang ya makêjang.
2. Lawang ipun, catur ya kuwéh ipun, né nunggu ring lawang, rupa buta maka sami, né manunggu, lawangnyané pilih jaba.
3. Nyai ayu, mangucap sêmu aguyu, adi adi pada, bungkahin êmbok ngaranjing, upah ipun, ada tuah né dakin lima.
4. Ya pagrukguk, sahasa sami ngalungsur, mamungkahin lawang, Ni Wanari raris ngranjing, tur kapangguh, lawangé malih apanta.
5. Pakmit ipun, gandarwané pada ditu, Ni Wanari ngucap, ampakin lawangé adi, nah né sangu, sarwa sari muang gagandan.
6. Sampun manrus, mangranjing ya Ni Luh Lutung, mangguh lawang ping tiga, sasocané êmas manik, né ngmit ditu, jangkêp sananing sanjata.
7. Sami kumpul, nawa sanga sami kumpul, têka nagih upah, sang rauh asung nglugrain, sarwa sangu, tangan puyung magêmêlan.
8. Sami asung, déwata sanga puniku, sahasa pranamia, luirnyané pada mabakti, manyarundup, sarêng sami mangiringang.
9. Ngusud-usud, mangiringang kayêh ditu, ring toyané mwarna, ping sanga kagênti-gênti, sampun puput, raris dané ngapuriang.
10. Nulya mangguh, duara êmas êndih murub, panca rêsi mangêbag, midêr-idêr antuk gêni, cakra ngalinus, naga pasa sami ngakak.
11. Ni Luh Lutung, srênggara dané mawuus, bungkahin lawangan, panca rêsi managingin, upah ipun, sarwa wéda pangastawa.
12. Sami asung, maniman mangukut-ukut, sahasa nandanang, manyiramin sanjiwani, tur kasêpuh, ana ring talaga noja.
13. Sampun puput, sang rêsi katinggal sampun, tan kocap ring marga, I Madé wus mamêndakin, tur smu guyu, angton ayu wau prapta.
14. Rênan ipun, sang lakih ya sami sungsut, ngucapang suka duka, wiadin pêjah ibu aji, munyi alus, Ni Wanari ngajak budal.
15. Madé bagus, manyawis munyiné alus, ngiring mapinunas, jaga pamit ring jêng nabi, sang rua sampun, mangêlut jêng panabéan.
16. Singgih ratu, titiang jaga mamuhun, rakan titiang mamuatang, Ni Wanari niki prapti, ngajak mantuk, maring Madura nêgara.
17. Duaning lampus, mémé bapan titiang tuhu, Pranda mangandika, durus mantuk cêning kalih, pang rahayu, ana ring Madura désa.
18. Nulia asung, Rêsi Sidi ring anung, maduluran wéda, né sidi mapasupati, wus karangsuk, sang kalih raris majalan.
19. Huus mêtu, pamarginé sada alus, tan crita di jalan, kawuusan sampun prapti, rua puniku, ana ring Madura désa.
20. Sami rauh, kadang brayannya paclubcub, manêtêsang orta, mararapan rauh sami, sarwa harum, gumantiang mapidarta.


Pupuh Ginanti

1. Luh Lutung raris mawuus, adi Madé néné jani, duaning adi mapaguruan, ring ida sadaka sidi, isêng anggon cacangkriman, I Madé raris ngaturin.
2. Nuju karurungé nganggur, kagét ada mangarahin, néné jani pacang luuas, tong dadi pacang piwalin, turah jani cara Jawa, apang majalan prajani.
3. Tur majalan katêlanjur, subané joh mara éling, takilané nu di jumah, nyén ja tundén ngalipêtin, wiréh awak padidian, nyén ditu pacang tagihin.
4. Kadurus basamgé sêduk, nyêlsêl awak sambil sêdih, nyénsih anaké sêlsêlang, awak mula tan pakérti, éling ring gêlahé jumah,ênto krana pêtêng paling.
5. Majalan ya pati êntul, kagét ada manakonin, anak cêrik lintang tuua, ditu kéwêh manyahutin, kénkén jani ban ngorahang, tan wêruh né pacang ungsi.
6. Ênto upah dêmên kajum, awak tiwas ngaku sugih, bané liu ngêlah jinah, kadén to kasugihan luih, né jati madan kasukan, tuara kêna juang maling.
7. Nanging gênahnyané kéwuh, arang mênusa né uning, anak mêngkêb suba ngênah, ané puyung kadén misi, duaning ingêt ring kasugian, kadén dadi aba mati.
8. Dadi matidong Jro Lutung, tidong gêlah dadi angkênin, né jati madan kamoksan, ênto nyandang aba mulih, yén kasukané di pada, artané malu artinin.
9. Krana kéwêh nglah pipis liu, dipulêsé tuara éling, tuara buung juang anak, yén mangêmban kasugian luih, saja gampangnya kalintang, bané sêkil tidong gigis.
10. Kliput ban tuturé liu, jatinnyané mamruk takil, êngkang tong ada isinnya, krtug mamunyi kaplaibin, masaké ya bisa nadah, ênu joh bakat tadahin.
11. Angkab-angkab sampi ngipuh, masaké pacang nyénggotin, awaké tunayan daya, énggalan jêjêh mangêling, mlaib mangalih alingan, mênék di kayuné ganjih.
12. Mara mênék kayuné hêlung, magrêbyug ya tulus bêngil, tuuah déwék kuangan priksa, tuara bisa mamêdasin, sanjatané malu gêlarang, tangkisin ya antuk aksi.
13. Ditu ngrakak Madé Wungu, ngêdékin anaké bêngil, dongké malu pêlapanang, tondén ujan ya payungin, pang bênya tuara ujanan, auaké tuah né ajinin.
14. Ngêntap tukad pang da bêlus, satondéné jua plapanin, kambêné malu cingcingang, kéto bahan makardinin, dibêlusé mara cingcingang, nyén kadén pacang ambulin.
15. Barang mahêl tuara itung, dadi ya tuara ajinin, dadi to anggon kamulan, kasandayang kêma mai, tong dadi têbus ban slaka, apa anggon manêbusin.
16. Bêkêl samas angon nêbus, bênang anggon manalinin, ênto bêkêl tusing têlah, né bêkêlang kêma mai, duaning ênto paling mêlah, apan ênto talin gumi.
17. Saja tali paling kukuh, aba mlayar kêma mai, wiadin ngalih gumi Mekah, ngangkêp sgara tan patêpi, jaga mamuatang pêngajian, nungkap sgara pitung lapis.
18. Gumi Rumé marga alus, gumi Lêngka manasarin, ring tanah Hinduné buatang, duaning ênto nyandang puji, mangdé mangguh kasuniatan, ênto tanah paling suci.
19. Pabrêsihan pinih luhung, kahêban ban kayu tangi, ngaran taman Cakra Kêmbang, pasiraman Sang hyang Ratih,lan Ida Sang Hyang Smara, tirtannyané lintang suci.
20. Warna sanga toyanipun, midêr-idêr sarwa sari, rabunnya madaging kêmbang, sanga kumudané sami, kuning putih irêng abang, dadu jingga biru malih.
21. Muang kuranta warnanipun, manca warna né asiki, mahidêr sarwa sanjata, nagapasa pajêngit, lawangnyané pitung panta, kailêhin wisa gêni.
22. Tanggun lancingé puniku, sané patut anggon ngunci, wédané ditu uncarang, né madan Om kara jati, tuah ênto paling utama, suarané nglêganin ati.
23. Dija alih dija ruruh, yén cacak sagumi-gumi,Jawa Bali Slam Bêlanda, miwah maring Cina malih, ring langit tanah ambara, akéto tuara kapanggih.
24. Ikéto masih tong têpuk, Luh Lutung nundén mangalih, maring gumi Saptaraga, déning ditu nabiné luih, Bagawan Manu manusa, déning ida suryan gumi.
25. Saking ditu wiwitan ipun, Panca Pêndawané nguni, antos suba loka lima, talin gumi sampé jani, miturut ring têtanggalan, sasih kapaté têmonin.
26. Ênto marga paling alus, arang tuah anaké uning, tali wangkéné majalan, ngalih amah lêmah wêngi, sai-sai patêmuang, sang hyang Ekajalarêsi.
27. Buin sêngka pikolih ipun, sêtata ya nêmu sakit, nêmu sakit né malwang, triwara tambané jati, yan tong bisa manyurupang, catur warané sami.
28. Sêtata ya antos ditu, dadauhné apang ngatih, uling suba tuara tawang, né nawuhin sai-sai, né êntasin tuara tawang, ané mani tan uningin.
29. Nika ciri nora wêruh, matané matlabang sai, sajawaning linggih ida, dé sang prabu Arimurti, mula catur parab ida, sami pada lêwih-lêwih.
30. Sang Arimurti puniku, satondéné ida uning, trus pangrênga bétél tingal, né madan têrlik sujati, Padmanabané ucapang, mangamêlang pancêr gumi.
31. Dénira wênang anggaduh, padma wija sané lêwih, uriping daginging loka, taru-taru rumput sami, sakuubaning akasa, sa kasangganing pratiwi.
32. Nama Janardana iku, stata ida ngamrêtanin, miwah boga sabusana, natan pêgat saban hari, asing katibaning warsa, ngliahin jagaté sami.
33. Réh mula titising Wisnu, mraga mrêta kêma mai, mamanjak maring mênusa, anggon nyakan manjus sai, wiadin makarya di sawah, masih ida né mêtêngin.
34. Mula pakardin sang wiku, tuara nyandang buin wédanin, banyu yéh tuah masih toya, wiadin tirta kaadanin, jatinnyané masih toya, bisa awaké ngadanin.
35. Né panjusin masih ipun, ipun panjusin sasai, dadi liu ban ngorahang, ganti wadah apang imbih, né jati maadan tirta, arang pisan anak uning.
36. Dija jani pacang ruruh, né madan tirta sujati, yadiapin ring danun toya, mina nguyuh angisingin, masih ênu kalêtuhan, nora ada tirta suci.
37. Norana tuah suklan ipun, jawin ida pranda sidi, né ngamêl tirta punika, sêlid sanja siang latri, ditu laku mapinunas, sané nunas kalugrain.
38. Wit ida lugra satuuk, tondén tunas kalugrahin, tan pêgat mangoncar wéda, tuara uduh suba nglining, suaran gênta kumarêmpyang, tuara dingêh ya mamunyi.
39. Né dingêh mamunyi ditu, ané ningêh ya mamunyi, kénkén jani ban ningêhang, tong dadi dingêh ban kuping, kuping bolong madingêhang, salang séléng sai-sai.
40. I Madé nyawis Luh Lutung, yén ya suba dingêh munyi, suarané tétéh trang pisan, tuara kulub nyang agigis, nika jatining utama, sané nyandang ya pisinggih.
41. Ya mawak tamba satuuk, mangébêkin loka sami, wang pada pinaka wayang, kasolahang lêmah wêngi, bisa éling bisa lupa, bangké ngigêl sai-sai.
42. Tan ana wang sané wêruh, yén nu ngamong alang-éling, Ni Wanari raris nanggal, kocap wiku sané uning, baléan usadané kocap, bisa manguripin jadmi.
43. Madé Awas ya masaur, da jua êmbok mangugonin, ênto wang mangapus raga, ngaku-aku déwék uning, anggona mangêndog anak, pang kagugu ngalih pipis.
44. Sangkan tuara ada wiku, alihang usada malih, saja sidi matatamban, manulungin anak urip, né pêjah tan katulungan, macihna mawuké sami.
45. Apa krana tuara tulung, anaké kanjêkan mati, tuléné ya maalihan, tong tulung ring anak sakit, makéwêhin anak duka, suba lacur buin êludin.
46. Buina ngon êmbok ngarungu, ngantênang sang duka paling, nyaratang ngalih baléan, balian konténgé kapuji, ênto madan gugon tuwon, nu ngugu ucapan paling.
47. Kalingké paling bisa tuhu, sangar édan ya sawawi, ucapané ngawag-awag, data ucapang nyakitin, dadi to bakat têgênang, umah uug panak mati.
48. Tulus bênya sêdih ngunngun, nyêlsêl awak tan pakérti, data papak ya sêlsêlang, pura sanggah ya ambulin, nyama olas kadén bonggan, matuturan kêma mai.
49. Ênu têlêb ya mangugu, édan balian konténgé sai, léyak désti kocapanga, pisagané nluh manyêtik, tulén mamundatang braya, nyama dadi musuh sêngit.
50. Buin ada sangêt ngugu, ring usadané pangid, mantrané ngalup kabuatang, pasikêpan panulak désti, rarajahan suba krura, raréné ya kagantungin.
51. Ada buin dêmên nyabuk, kocap têguh kagêguanin, né marajah mrupa éndah, ata bungsêl miwah manik, pipis arjunané buatang, gégérang masuaka luih.
52. Madé Wungu mangarukguk, kéné tuturané tui, anggon nglakang wang gêtap, apang ada katindihin, bakat uduh tundén luuas, ênto anggon mabongohin.
53. Sabuk pangégér kawuus, masih patuh êmbok sami, sané kimud malaksana, ênto anggon ngagalakin, asambawa ya nulung wang, kalingké ya barang mati.
54. Jadma sami mula bagus, pakakasé manumadi, sabda hidêp muang angkihan, apa né buin imbuhin, yéning tunain ia cacad, lêbihin cacadan malih.
55. Pakwaning naya pilih luung, kris babaru ênto adanin, shananing kéwêh ya dangan, né lian tan ana lêwih, émêng titiang mangantênang, indayang mbok mangaturin.
56. Jawa Bali wantah patuh, Buda smêrti kasungkêmin, kandan Islamé punika, kocapanga nyungsung Nabi-Mohamad dikabat Allah,sané nyungsung Haji suci.
57. Malayar kalapu-lapu, mamuatang mangalih suci, ka gumi Médinah Mêkah, trus sampé ka Jêbêlsuhuri, dongké mamuatang utama, mabakti ring kubur Nabi.
58. Luh Lutung mésêm amuus, uduh tui kéné adi, êmbok té jani nuturang, pang da Madé klêngêr paling, maminêhin ortan anak, nguluk-uluk sang nyak nyadin.
59. Madé Wungu malih matur, bédan ipun sapunapi, nara magama Muhamad, miwah sané lian agami, Ni Wanari mangandika, nika sampun mabukti.
60. Mungguh tata solah ipun, wus sinah saking panganggi, Arab agama Muhamad, agama Isa Walandi, Cina agama Brahala, Jawa Bali gama Budi.
61. Mênusa akéh ya bingung, maring wangsiting Hyang Widi, kimon mujaring agama, mujaring gama tumbak kris, dadi gamané karusak, katungkul ngasubang wêsi.
62. Kadénanga bênêr puniku, ngancan tipis né ngaguanin, lali ring Ida Pangéran, amaro karsaning budi, kêna upayaning rupa, barang mati kagaguanin.
63. Agama Bali tumurun, agamané Buda budi, migumang gama wit patpat, laksanané ring Hyang Widi, Jawa Islam gama Trékat, maniru gama Arabi.
64. Têgêsé Tarékat iku, tui manarik hasil-hasil, têgêsé agama Arab, ngarab arab ngirib irib, êncén bênêh êncén iwang, mrêbut pêta dêmên ngumik.
65. Yén wus rusak agaman ipun, krusakané tong kapanggih, tui rusak pangartyannya, liunan gugu masalin sai, né jati tlêbang di manah, ring panganggo ya maciri.
66. Ring lawangan suargan ipun, wétên ciri suaran tulis, ya ilah alah ilalah, Muhamad rasul alahi, sapunika pitêgêsnya, agama Muhamad Nabi.
67. Têgês saja suaran ipun, isiné ada di bibih, dêmên atiné nuturang, mêtu ring tutuk ijadmi, ênto lawang tuah warêgang, rurungané ngalih bukti.
68. Yén lianan totosing rasul, lawang suarga sing mamunyi, sênêng ngojah rarambangan, makrana té jé agami, maring lawang suwargannya, ngajumang tulis sêndiri.
69. Miturut agaman ipun, mêtuné dangan dibibih, Bali Jawa Déwa Btara, Isa roh alah Walandi, Cina agama Brahala, nika tuah pékong pinuji.
70. Têgês miturut duhur ipun, agama miturut luhuri, nadian gundul nganggon surban, yén suarayang tong mamunyi, mamuja ya saking harsa, dudu umat rasul nabi.
71. Sukat jani êmbok bingung, ngêton parupayan jênis, jadma istri nganggo mangkana, pangakuné Haji istri, ngarurungang ngwangun tawah, ngajak sangsara ngadu wadi.
72. Agêbog suargané kakung, klambi jubah kalung tasbih, milêh ngaba mata gêlap, kocap luhuring awidi, nêtêpang siman kagungan, nto sima panganggo muani.
73. Jawi Bali sané tuhu, panganggo lami tuah kélingin, yéning nganggo cara Arab, dudu tata Jawa Bali, punika tata silihan, matêngkuluk nganggo ngarbi.
74. Méwêh yan dêsêk puniku, ring nara né nguda budi, Jawa Bali nganggo Wlanda, punika talêr utami, laksana ptêng dadi têrang, manut agêming narpati.
75. Mênusa kang sangêt bingung, manglah slaka siu ringgit, aba luas nuku suarga, maring Mêkah munggah haji, sangu panauré kontan, suargané tampi mani.
76. Mulih suarga ko yén lampus, ênto jadma tan pabudi, yén cidra nagih ring sira, jati tangan nora nampi, ring widiné mutang ala, uh kapok lamun pinêhin.
77. Madé Awas malih matur, tuturé Muhamad murid, mitutur daging kitabnya, né saking Arab nagari, yén narané wus mangrasa, kanat alah Mêkah nagari.
78. Sirna dosané kang sampun, yéning pêjah munggah suargi, Ni Wanari ya mananggal, nika jadma papinêh cêrik, batuné cén adi ada, mangicalang dosan jadmi.
79. Ênto mênusa mata pitu, tong nganggo mata sasiki, matané sanga kalingan, minab séro maningalin, samar ya kalingan padang, kasasar ya nyêmbah suci.
80. Dadi jadma kirang tutur, anyud ring rêmbaging santri, kocapang dosané têlas, tirta tarékat suci hning, anggéna nyiramang jadma, jaba jro kocap ya brêsih.
81. Mênusa né sampun lampus, nora uning munggah suargi, mênusa né kari gsang, nora harsa munggah suargi, nangingké maka suargannya, munggah ucapan maurip.
82. Kêbo sampi jaran wêdus, suargané ya katêgakin, ngamah ngundap sambil ngigal, yén i mênusa wus ngêrti, suargané sané kagêga, né suci padangé brêsih.
83. Yén mênusa suba tuhu, nora muatang munggah suargi, boga sadrasané mulya, punika sané ulati, kalêm ring samaning jadma,sok da magawé makuli.
84. Buina namané kasumbung, kaucap prayogya tinggi, manah lêga daar utama, ngalêganin kadi nguni, kadi duké jagat sama, noranaké yuh prihatin.
85. Mênusa nora dué papusuh, mudi kiring sawêngi, maring widi mutang ala, mapinunas mangda suargi, apang kasub kaucapang, dadi agung kucap gumi.
86. Glahé jumah joh ruruh, sampé liu ngutang pipis, ka Mêkah mli rurung suarga, Nabi aba luuas alih, Bali Jawa masih ada, né madan Muhamad Nabi.
87. Dagingnya agama tuhu, jatinnya wantah sawiji, kéwala da adi nyacad, apang da kasipat widi, sêngguhang apa tuah saja, bisan awaké ngadanin.
88. I Madé Wungu masaur, sami uning mbok nyaurin, Ni Wanari raris nanggal, adi téjaning urip, I Madé masaur bangras, pamatangé madurgami.


Pupuh Durma

1. Suba nunggal déwané manadi atma, apa né buin rasanin, japa mantra hilang, puja sruti muang wéda, diana lawan samagi, tong ada gawénnya, suba maraga Hyang widi.
2. Duaning liu tuturétong ada gunannya, panyawisné Wanari, jani tuah cihnayang, né jati mahotama, kamoksané pang maciri, apang pasaja, pragiwaka tau gumi.
3. Madé Awas raris dané manyihnayang, mangincêp lapa sidi, mangalêpas raga, Ni Wanari ngawasang, tatingkahnyané sami, ninggalang pranawa, yadin pralina margi.
4. Sandangannyané karuntuhang samian, ya nawa sanga sami, ragané ngaligas, pramana das matinggal, Ni Wanari ngaling aris, ah uh ah salah, uduh tuyuh Made Tangi.
5. Sabdannyané Ni Wanari dadi goda, têngkêjut Madé Tangi, katut busanannya, ngadêg dané atanya, êncén kirang miwah pêlih, êmbok ninggarang, yaning êmbok jati ririh.
6. Duaning tuyuh tur sué adi manglêpas, kéwêh mbok ngantênin, tondén madan pragat, nu adi nyandang mlajah, I Madé raris nyaurin, êmbok té nyihnayang, Ni Wanari têlas ngiring.
7. Magrêbyug moksah atmané ring tahulan, manuut sêlaning bukit, marga sasunutan, murwa tanana simpang, manuut sêlané mipit, tan critaning awan, ring Smara buana mamukti.
8. Kacêrita Madé Wungu mamlêngokang, êngsêknyané tidong gigis, déning katinggalan, Ni Wanari wus pêjah, kujang jani manuutin, matungtung jêngah, I Madé mangumilmil.
9. Manyêlémpoh I Madé raris manyumbah, ring sawan Ni Wanari, wanginé tan sama, luir jawuhing gagandan, mimpugan ngêbêkin puri, sampun sinêmbah, musna sawan Ni Wanari.
10. Kagét ada sabda mantara karênga, cai Madé néjani, déning adi tuna, tinggal êmbok pang mêlah, lamun buat mlajahang diri, pitu lima ya, sidi nadi tinggalin.
11. Uling patang puluh dina awasang, sa dua tlu mamargi, dini adi pang mêlah, I Madé ibuk manah, tuara ingêr ya ring wangsit, tur masêlsêlan, né buat tusing amungin.


Pupuh Dêmung

1. Das lêmahé bangun ngêling, masêlsêlan, padidian sêtata nyingkrung, tur kadurus ibuk, nyén sih anaké takonin, mémé bapa suba lina, katinggalin sanak wiku, munyiné pada kacluat, maguyuan sarwa pingit, suba jani katinggal, dija pacang buin masadu.
2. Pnabéan wus tinggalin, tuara ida, mapitutur sané putus, lali duké ditu, énggalan mapamit mulih, tuah Widiné manitahang, mênusa né tuara patut, mamutusang kawruhan, anak nyampat upami, ilang luu buké katah, sapunika ya luir ipun.
3. Apa jua alih-alihin, nunggu gêsang, nêmu papa ya satuuk, tuara pacang ibuk, katkaning marga pati, mangalih kawitan suba, ditu kulanguné puput, tuara tuyuh buin mamanjak, maring sawané sai, ya ta mamanjakin timpal, ngamongin awak tong krangsuk.
4. Bêkêlé siu tuah tindihin, pacang sanguang, uling gêsang sampé lampus, tong têlah ya satruuk, apané ja antos dini, ana ring Madura désa, tong ada kagunan ipun, I Madé raris majalan, munggah ring wana giri, tan mari mamuatang lina, singnya ada sadia ditu.
5. Duk kapan titiang tan wani, manulamya, maring margi dané manrus, apang sarêng puput, sarêng dané Ni Wanari, tan ucapan maring awan, kacunduk wandira agung, ring têlênging wana wasa, ditu dané malinggih, matangkis nyawisang gênah, nangun tapa sarwa kukuh.
6. Mangênang raga mamurti, sapung tangan, atata sila alungguh, sampun mapidukuh, mangarcana Sang Hyang Widi, tur matitis ngrana sika, wus mangrana dané sampun, tur amari angambunga, nglinayang suksma aris, nanging adnyana sukla, tan warnan mangké suénipu.
7. Kêtug linuh ujan angin, agênturan, aputêran ikang andaru, miwah séndung agung, muang gêlap nyandêr atitir, I Madé tan ana obah, ilang gêlap kagét rauh, Sang Hyang Durga kliwat krura, amigis tur acêngil, rambut brit kalintang akas, suarané luir guruh atruh.
8. Sang tapa tan ana gingsir, goda hilang, gumanti kang siti kêbus, rênnyanané kumrus, buta sungsang raris mijil, makêplug ring pangajêngnya, manyulangkang tur mangêlur, I Madé mamati raga, tan ana rungu manêngil, buta ilang tur ya galang, gêgandan tulia makêbiur.
9. Pitung siki widiadari, rupa sampat, ayu anom tur anêrus, sarauhé mangidung, duga duga ning agati, mangigêl sarwi médêran, manyêlémpoh tur mangrumrum, munyi manis mêgat-mêgat, nguda i déwa jêngis, minab bêndu tana ménga, titiang rauh déwa rêngut.
10. Durus ratu pasuécanin, titiang lara, manyadia rauh mahulun, manawa tan tuhu, déwa maring citéng krasmin, lara méwêh kasêmaran, ulangun titiang ring ratu, suwé ban titiang mamuatang, wibagia ko kapanggih, wéhin ratu titiang tamba, sakit dalêm sakit langu.
11. Akuéhan raris tan pakris, déwa mcikang, aturang titiang satuuk, asung ngusud-usud, yadian lédang mamcikin, ada lén masaur dabdab, titiang tanggung né aukud, pupuné nugi klasang, kalih susuné rupit, putih gading mapidada, tungtungné bang wisan ipun.
12. Pitung wêngi maka lami, sang kaniaka, sor kasoran arêp ipun, pagêh Madé Wungu, warapsari mulih jêngis, Ni Wanari nanggal prapta, saha ganda ya kumius, uduh déwa Madé Awas, laksanané pati, sang tapa nglina asuksma, Om kara kunci sampun.
13. Lunga ya raris kaambil, Ni Wanaria, iring êmbok adi mantuk, né kancingé jmut, I Madé saha mangambil, tinut ring sapamargannya, tumuli ngunggahin gunung, midêr-idêr maring alas, mangungsi gunung sari, warapsara sami mêndak, saha dupané kumukus.
14. Warapsariné tan mari, mangajumang, sanjiwani manis alus, tan warnanên maring hênu, katêkan ikang inungsi, maring sura laya ngaran, adius ring tirta marum, mula tuah ênggon kalanguan, kaêmban ring widiadari, ring smara buana inak, jênêk muputang ulangun.
15. Mani ratna tan kikitin, sarwa praba, sarwéndah mangalalangun, dituné ulangun, cara-cara warapsati, juru songsong warapsara, siangé sêtata ditu, sang rua ditu kaêmban, luir ya katuran sari, gêgitayan tur atêmbang, sarwi ya atêmbang gambuh.


Pupuh Gambuh

1. Nuju wêngi puput, ukun sungsang manuju, sapta wara muang panca wara nujonin, coma manisé puniku, tanggal Walandi ginêntos.
2. Sampun kétung tuju likur, bulan Juliné kawuwus, isaka siu sanga tigang dasa siki, nuju pukul kutus, inucap kawuwus rêko.
3. Krunan ipun maduk, salah pasang tong nyak mupuh, antuk jugul kabatêk ban pongah juari, milu-milu mangapus, anggon nyalimurang oon.
4. Inggih titiang cêndêk matur, nunas ampura ring sang mahyun, mamaos satua cêrita puniki, ucap ipun lintang sêgul, kabatêk ban manah sogol.
5. Katah salah pupuh, kabatêk ring manah buut, imuda masang sastra kéh salah gênding, dadi suarané ngacuh, kaliput manahé momo.
6. Aksama pakulun, antuk ida dané ipun, mamaosin inggitan dinica iki, ica ngaturin ratu, sumalin asing kaon.

Puput

Naskah ini dikumpulkan dan diketik kembali dalam huruf Kawi-Latin oleh I Wayan Sutedja, Buruan, Penebel Tabanan


sumber : http://widyasastra.blogspot.co.id/2010/12/geguritan-gurun-lutung.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Toko Online terpercaya www.iloveblue.net
Toko Online terpercaya www.iloveblue.net

Daftar harga buku:

Buku-Buku HARE KRSNA (Hare Krishna):
No Judul Harga
1 Bhagavad-gita Besar 185.000
2 Bhagavad-gita Sedang 115.000
3 Bhagavad-gita Kecil 85.000
4 Srila Prabhupada 100.000
5 Srimad-Bhagavatam Skanda III Jilid 3 75.000
6 Second Chance (Kesempatan Kedua) 42.000
7 Kehidupan Berasal Dari Kehidupan 37.500
8 Kembali Lagi 32.000
9 Dialog Timur Barat 27.500
10 Jawaban Segala Pertanyaan 25.000
11 Sri Isopanisad 25.000
12 Pedoman Etika Vaisnava 25.000
13 Krishna dan Ayat-Ayat Suci Bhagavad-gita 23.500
14 Gita Mahatmya 22.000
15 Avatar 18.000
16 Ajaran Prahlada Maharaj 18.000
17 Krsna Sumber Kebahagiaan 10.000
18 Poster Susunan Alam Semesta 30.000
19 Srimad-Bhagavatam Skanda IV 80.000
20 Krsna Book (1 Set) 300.000
21 Krsna Book (@ 1 volume) 60.000
Buku-buku Media Hindu :
No Judul Harga
1 21 Butir Mutiara Terserak 30.000
2 Arti Menjadi Seorang Hindu Bagiku? 25.000
3 Astrologi Hindu 30.000
4 Atmabodha 40.000
5 Bagaimana Menjadi Hindu 25.000
6 Dialog Dengan Penghuni Sorga 30.000
7 Dialog Gandhi Dengan Misionaris 40.000
8 Hindu Agama Terbesar di Dunia 22.000
9 Hindu Agama Universal 22.000
10 Hindu Akan Ada Selamanya 40.000
11 Hindu Kami Datang Padamu 30.000
12 Jalan Menuju Tuhan 35.000
13 Kado Dari Dewata Agung 20.000
14 Kamu Adalah Tuhan 40.000
15 Pandangan Hidup Hindu 30.000
16 Pandangan Hindu Atas Kristen dan Islam 30.000
17 Pesan Abadi Veda 40.000
18 Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 1 40.000
19 Pesan Universal Bhagavad Gita Vol. 2 40.000
20 Peta Jalan Veda 40.000
21 Petunjuk Untuk Yang Ragu 30.000
22 Saya Beragama Hindu 22.000
23 Surga dan Neraka Tiga Agama 40.000
24 Semua Agama Tidak Sama 30.000
25 Spiritualitas Hindu Untuk Kehidupan Modern 28.000
26 Tuhan Upanisad Menyelamatkan Masa Depan Manusia 40.000
27 Upanishad Himalaya Jiwa 30.000
28 Veda dan Injil 40.000
Buku-buku Paramita :
No Judul Harga
1 101 Cerita Kakek 52.800
2 101 Cerita Nenek 39.600
3 108 Mutiara Weda 52.800
4 108 Renungan Suci 1 30.000
5 108 Renungan Suci 2 30.000
6 108 Renungan Suci 3 30.000
7 12 Kumpulan Dongeng Hindu 20.400
8 300 Masalah (Dahsyatnya Gayatri Mantra) 72.000
9 33 Hal Yang Mempengaruhi dan Merubah 20.400
10 Aab Jagat 14.400
11 Acara Agama Hindu 31.200
12 Acarya Sista : Guru dan Dosen yang Bijaksana 72.000
13 Adi Sankaracharya 24.000
14 Adiparwa Jaya Kuno dan Indonesia 76.800
15 Agama Hindu 20.400
16 Agama Hindu, dari, untuk dan oleh orang Muda 26.400
17 Agama Realitas atau Tahayul 16.800
18 Agama Tirta dan upakara 16.800
19 Agama Veda & Filsafat 28.800
20 Agem-agem Kepemangkuan 20.400
21 Agnihotra 24.000
22 Ahimsa Dharma dan Vegetarian 26.400
23 Ahimsa Dharma 33.600
24 Ajaran moral Dalam Bhagawadgita 30.000
25 Ajaran Weda Dalam Filosofi Hindu 26.400
26 Ajeg Bali, Ajegnya Bhagawadgita 19.200
27 Aksara Bali dalam Usada 52.800
28 Aku Anak Hindu 20.400
29 Aku Ingin Kebahagiaan 18.000
30 Alam Kehidupan Sesudah Mati 20.400
31 Alih Aksara Pangayam-ayam 13.200
32 Alur Sebuah Dialog Hati 20.400
33 Analisis Upacara Wana Kertih 37.200
34 Anandadayi Bersama Sai 56.400
35 Anda Calon sukses, Berkah Menantimu, Sambutlah 30.000
36 Aneka Rupa Gending Bali 24.000
37 Ang Ah lan Ah Ang 18.000
38 Anti kekerasan dan Anti Diskriminasi 22.800
39 Anugerah & Harta Karun Kehidupan 33.600
40 Apa yang terjadi pada Jiwa setelah Kematian 52.800
41 Argha Patra Pinandita 126.000
42 Argha Patra Praktis 22.800
43 Arthasastra 126.000
44 Arti & Fungsi Sarana Persembahyangan 30.000
45 Arti Mimpi 20.400
46 Asana, Pranayama, Mudra & Banda 99.600
47 Asta Kosala Kosali 26.400
48 Asta Kosala Kosali lan Astha Bhumi 26.400
49 Astavakra Samhita 36.000
50 Aswameda parva 44.400
51 Atharva Veda Samhita III 192.000
52 Atharwa Veda Samhita I 192.000
53 Atharwa Veda Samhita II 198.000
54 Atman Brahman Aikyam 24.000
55 Aturan Membangun Rumah Menurut Hindu 18.000
56 Awengi Ring Hotel Sentral 18.000
57 Awet Muda dan Panjang Umur dengan Ayur Weda 36.000
58 Ayur Veda Ilmu Pengobatan Tradisional India 33.600
59 Ayur Weda 49.200
60 Aywawera dan pemahamannya 18.000
61 Babad Arya 26.400
62 Babad Dalem Tarukan 37.200
63 Babad I Gusti Ngurah Telabah 20.400
64 Babad Ksatria Taman Bali 26.400
65 Babad Nusa Penida 20.400
66 Babad Nyuhaya 30.000
67 Babad Prasasti Dalem dan Pande 37.200
68 Babad Pulasari 16.800
69 Babad Raja Anglurah Panji Sakti 69.600
70 Babad Raja-Raja Bali 24.000
71 Babad Tangkas Kori Agung 20.400
72 Bacakan Banten Pati Urip 18.000
73 Bali Dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi 102.000
74 Bali Shanti 1 46.800
75 Bali Shanti 2 39.600
76 Bali Shanti 3 36.000
77 Bali Shanti 4 39.600
78 Barong Landung 20.400
79 Bayu Agung 16.800
80 Bayuh Oton 16.800
81 Bebas dari Rasa Takut Menuju Keyakinan 10.800
82 Belajar Singkat Bahasa Hindi 26.400
83 Benarkah di Hindu ada Moksa? 42.000
84 Berang-Berang dan Srigala 13.200
85 Berbakti pada Leluhur, Upacara Pitra Yadnya 26.400
86 Berbagai Jalan Meditasi 24.000
87 Berbisnis menurut Agama Hindu 50.400
88 Berjalan Pada Jejak-jejak Vedanta 24.000
89 Berkorban/Yadnya adalah Kesenanganku 9.600
90 Berfikir Benar Dasar Mencapai Kebahagiaan 16.800
91 Berpolitik Menurut Hindu 57.600
92 Bhagavad Gita 105.600
93 Bhagavata Purana tentang Neraka 13.200
94 Bhagavata untuk Anak-anak 20.400
95 Bhagawad Gita (Nyanyian Tuhan) 73.200
96 Bhagawad Gita (Pancama Weda) 51.600
97 Bhagawad Gita Inggris Indonesia 96.000
98 Bhagavadgita Menurut Mahatma Gandhi 30.000
99 Bhagawadgita Teks Bahasa Bali 84.000
100 Bhakti & Kesehatan 32.400
101 Bhakti Yoga 19.200
102 Bhama Kretih 21.600
103 Bharata Yudha & Pandawa Seda (Komik) 182.400
104 Bharata Yudha (Komik) 117.600
105 Bhegawan Agastya Prana 13.200
106 Bhisma Parwa 66.000
107 Bibliografi Literatur Hindu 21.600
108 Bolong & Gilik 13.200
109 Brahma Astra 16.800
110 Brahma Sutra 96.000
111 Brahma vidya Teologi Alam Semesta 73.200
112 Brahman 33.600
113 Buddha 13.200
114 Buku Harian Intisari Pedoman Hidup 45.600
115 Buku Mewarnai Dewa Dewi 26.400
116 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas I 19.200
117 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas II 19.200
118 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas III 19.200
119 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IV 21.600
120 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas V 21.600
121 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VI 21.600
122 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VII 27.600
123 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas VIII 30.000
124 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas IX 32.400
125 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas X 34.800
126 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XI 34.800
127 Buku Pelajaran Agama Hindu SD kelas XII 37.200
128 Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi 37.200
129 Bunga Rampai Babad dan Rerajahan Kajang di Bali 26.400
130 Calon Arang 30.000
131 Cahaya Kebajikan Ganesa 92.400
132 Cahaya Kekuatan Batin dan Kebijaksanaan 24.000
133 Cahaya Sai Rama 10.800
134 Cakepan Alit Lontar Jajimatan 13.200
135 Cakepan Alit Pengasih-asih Leak Manusa lan Dewa 12.000
136 Cakepan Alit Puja Weda Mantra 44.400
137 Canakya Nitisastra 42.000
138 Cara Jitu Cepat Kaya dan Tenang 13.200
139 Cara Praktis Untuk Memahami Agama Hindu 50.400
140 Caru 16.800
141 Caru Eka Sata 13.200
142 Catur & Sad Paramita 26.400
143 Catur Guru Bhakti 34.800
144 Catur Marga 56.400
145 Catur Purusartha 37.200
146 Catur Veda 462.000
147 Ceng Blonk Dalang Inovatif 61.200
148 Cerdas Spiritual Melalui Bhagavadgita 20.400
149 Cerita Anekdot dalam Kehidupan 26.400
150 Cerita Rakyat Bali 19.200
151 Citra Wanita dalam Kekawin Ramayana 25.200
152 Curahan Air Keabadian (Amrita Varshini) 16.800
153 Curahan Belas Kasih (Anugraha Vaharshini) 21.600
154 Dahsyatnya Gayatri Mantra 33.600
155 Dainika Upasana 22.800
156 Daksina Menhadirkan kekuatan Lingga Yoni 16.800
157 Dalem Keling Wamsakarta Ksatrya Taman Bali 24.000
158 Dalem Tarukan 13.200
159 Dampak Puasa 26.400
160 Dana Punia dan Penebusan Dosa 24.000
161 Dasaksara, Saiva Siddhanta & Kanda Pat 18.000
162 Dasa Awatara 24.000
163 Dasar-Dasar Budi Pekerti 21.600
164 Dasar-Dasar Psikologi Agama 37.200
165 Dasar Filsafat Agama-Agama 33.600
166 Dasar-dasar Filsafat 26.400
167 Dasar-dasar Kepemangkuan 66.000
168 Dasar-dasar Kesulinggihan 88.800
169 Dasar-dasar Astrologi Hindu 73.200
170 Daun Yang Berkisah 24.000
171 Deva Siva 26.400
172 Devi Savitri 13.200
173 Dewa & Doa 20.400
174 Dewa Dewi Hindu 21.600
175 Dewa Ganesha 18.000
176 Dhammapada 31.200
177 Dharma Caruban 13.200
178 Dharma Bandhu 37.200
179 Dharma Jalan Menuju Kebahagiaan dan Moksa 52.800
180 Dharma Pemacul 13.200
181 Dharma Sewanam (Indahnya Melayani Sesama) 33.600
182 Dharma, Tapa dan Yoga 13.200
183 Dharmagita 37.200
184 Dharmatula 38.400
185 Dharmayana Leluhur Kepurwa Bumi 37.200
186 Dharmayatra ke Pura Semeru Agung 26.400
187 Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengalaman … 48.000
188 Dialog Spiritual 32.400
189 Dialog Spiritual II 33.600
190 Diksa, Pintu menapaki Jalan Rohani 50.400
191 Disiplin dan Sadhana Spiritual 24.000
192 Djegeg Bagus 36.000
193 Doa Harian Untuk Bhagavan 20.400
194 Doa Sehari-hari Keluarga dan Masyarakat Hindu 19.200
195 Doa Untuk Anak Hindu 19.200
196 Doa Sehari-hari Menurut Hindu 12.000
197 Doa-doa Penting Dalam Atharva Veda 24.000
198 Dosa Menurut Hindu 26.400
199 Dua Warisan Leluhur memberantas Kemelaratan 19.200
200 Dudonan Karya Mamungkah 16.800
201 Dunia Adalah Papan Catur 90.000
202 Eksistensi & Efektifitas istem banjar Suka Duka 48.000
203 Energi Aura 27.600
204 Ensiklopedi Hindu 240.000
205 Ensiklopedia Pura I 240.000
206 Ensiklopedia Pura II 240.000
207 Ensiklopedia Pura III 240.000
208 Esensi Bunyi Gamelan 48.000
209 Esensi Falsafah Jawa 30.000
210 Esensi Uang Kepeng Dalam Ritual Hindu 21.600
211 Etika Hindu 24.000
212 Etika Pendidikan Agama Hindu 13.200
213 Etika Susila Untuk Pelayanan Umat Manusia 13.200
214 Evaluasi Pendidikan 33.600
215 Evolusi Melalui Reinkarnasi & Karma 26.400
216 Filosofi Simbol Hindu 39.600
217 Filsafat 108 Sang Hyang Kala di zaman Kali 72.000
218 Filsafat Desa Adat Bali 66.000
219 Filsafat Hindu Nawa Darsana 48.000
220 Filsafat Ilmu 26.400
221 Filsafat Ilmu: Bagaimana & Untuk Apa Ilmu pengetahuan 129.600
222 Filsafat Manusia dalam Perspektif Hindu 34.800
223 Filsafat Pancasila Dalam Perspektif Hindu 46.800
224 Filsafat Pendidikan 48.000
225 Filsafat Pendidikan Agama Hindu 36.000
226 Filsafat Saiva Siddhanta 32.400
227 Filsafat Seni Sakral dalam Kebudayaan Bali 24.000
228 Filsafat Timur 26.400
229 Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia 54.000
230 Filsafat Wayang dalam Panca Yadnya 20.400
231 Fungsi dan Membuat Tipat 22.800
232 Gaguritan Panrestyan Watu Gunung 6.000
233 Gaguritan Parikesit Pralaya 14.400
234 Gaguritan Pralayaning Panca Kumara 6.000
235 Gaguritan Watugangga 6.000
236 Galungan Naramangsa 31.200
237 Gandhi dalam Dialog Hindu Kristen 26.400
238 Gandhi dan Masyarakat Tanpa Kekerasan 37.200
239 Ganesa 26.400
240 Gayatri Sadhana 33.600
241 Gede Ombak Gede Angin 26.400
242 Gegitan Kembang Rampe Dharmayana Pariksa 13.200
243 Gegitan Kembang Rampe I 13.200
244 Gegitan Kembang Rampe II 13.200
245 Gegitan Kembang Rampe III 13.200
246 Geguritan Aji Pelayon 13.200
247 Geguritan Begawan Bisma 34.800
248 Geguritan Galungan 13.200
249 Geguritan Ganda Wirasa 36.000
250 Geguritan Goa Giri Putri 16.800
251 Geguritan Jnana Siddhi 13.200
252 Geguritan Kaki Manuh Cakepan I 24.000
253 Geguritan Kaki Manuh Cakepan II 21.600
254 Geguritan Kebo Tarunantaka 19.200
255 Geguritan Ken Arok - Ken Dedes 16.800
256 Geguritan Kreta Langu 13.200
257 Geguritan Marga Sunya 13.200
258 Geguritan Pawiwahan 20.400
259 Geguritan Pengantar Agama Hindu 24.000
260 Geguritan Sandhyakalaning Majapahit 20.400
261 Geguritan Savasana 20.400
262 Geguritan Sima Kertaning Bumi 20.400
263 Geguritan Siwaratri 14.400
264 Geguritan Siwa Latri Kalpa 13.200
265 Geguritan Sucita Subudi 57.600
266 Geguritan Sutasoma I 20.400
267 Gerhana Prahara 60.000
268 Gita Bhakti 13.200
269 Gita Itihasa Dewi Sita Mesatya 6.000
270 Grhasta Asrama 66.000
271 Gunung Menyan Segara Madu 33.600
272 Hanuman 13.200
273 Hari Raya dan Kekawin Siwaratri Kalpa 39.600
274 Hari Raya Anggara Kasih 13.200
275 Hari Raya & Puasa dalam Agama Hindu 36.000
276 Hari Raya Hindu Bali & India 16.800
277 Hidup dengan Para Resi Himalaya 82.800
278 Hidup Ini Seperti Petir 26.400
279 Hidup Ini Seperti Piknik 21.600
280 Hidup Rukun Menurut Hindu 20.400
281 Hidup Sehat dengan Akupresur 33.600
282 Hindu Agama Universal 39.600
283 Hindu Dharma 184.800
284 Hindu untuk Masyarakat Umum 31.200
285 Hinduisme sebuah Pengantar 36.000
286 Hita Upadesa 60.000
287 Horoskop Barat India Bali Jawa Cina dan Kalender 1901-2100 118.800
288 Horti Basa Bali 21.600
289 Hubungan Pura Agung Blambangan 13.200
290 Hukum Adat 16.800
291 Hukum Evolusi Roh 16.800
292 Hukum Hindu Serta Perkembangannya 33.600
293 Hukum Karma 26.400
294 Hukum Karma dan Cara Menghadapi 24.000
295 Hyang Pitara 24.000
296 I Balian Putus 16.800
297 Ibu Durga 19.200
298 Ibu Gangga (Ma Gangga) 19.200
299 Ilmu Hanuman 19.200
300 Ilmu Pengetahuan & Spiritual 51.600
301 Ilmu Pengetahuan eksakta Hindu kuno 43.200
302 Impian dan Kenyataan 38.400
303 Indahnya Lika Liku spiritual 45.600
304 Indik Wewangunan 76.800
305 Instrospeksi Diri 31.200
306 Intisari Ajaran Hindu 51.600
307 Intisari Ajaran Saiva Sidhanta 13.200
308 Intisari Bhagawadgita 66.000
309 Intisari Sejarah Linguistik 33.600
310 Intisari Upanishad 24.000
311 Intisari Veda (HC) 60.000
312 Intisari Veda (SC) 52.800
313 Intisari Yajna Dalam Ajaran Hindu 26.400
314 Isa Upanisad 13.200
315 Itihasa 156.000
316 Jaga Satru 18.000
317 Japa Yoga 37.200
318 Jawaban atas Pertanyaan 19.200
319 Jejak-jejak Sadhu 16.800
320 Jenis-jenis Tebasan 16.800
321 Kaedah Beryadnya 38.400
322 Kaedah Beryadnya II 28.800
323 Kajeng kliwon 20.400
324 Kakawin Nitisastra 78.000
325 Kakawin Ramayana Jilid I 73.200
326 Kakawin Ramayana Jilid II 72.000
327 Kakawin Ramayana Jilid III 120.000
328 Kala Badeg 21.600
329 Kala Tattwa 13.200
330 Kalender 200 Tahun 66.000
331 Kalender 2200 Tahun (Tahun 1 s/d 2200 Masehi) 188.400
332 Kama Bang Kama Putih 26.400
333 Kamasutra dari Watsyayana 56.400
334 Kamus Bahasa Bali 165.600
335 Kamus Nama-nama Sanskerta Indonesia 82.800
336 Kamus Saku 30.000
337 Kamus Sanskerta - Indonesia 74.400
338 Kamus Umum Buddha Dharma 88.800
339 Kanda Empat (Bhuta, Dewa, Lare, Sari) 24.000
340 Kanda Empat Bhuta 19.200
341 Kanda Empat Dewa 22.800
342 Kanda Empat Rare 19.200
343 Kanda Empat Sari Sakti Tanpa Guru 16.800
344 Kanda Empat Tanpa Sastra 26.400
345 Kanda Pat Catur Sanak 16.800
346 Kanda Pat Madu Muka 16.800
347 Kanda Pat Pamurtian 16.800
348 Kanda Pat Pengaradan 16.800
349 Kanda Pat Prasanak 16.800
350 Kanda Pat Rare 16.800
351 Kanda Pat Sari 16.800
352 Kanda Sanga 19.200
353 Kanda Sanga Tanpa Sastra 13.200
354 Karma Yoga 15.000
355 Karmaphala 56.400
356 Kata-kata Mutiara Renungan Harian 33.600
357 Katuturaning Barong Swari Lan Dalang 13.200
358 Kearifan Lokal Sain Asli Bali 26.400
359 Kebahagiaan Di balik Tantangan dan Penderitaan 21.600
360 Kebahagiaan Kunci Meraih Kesuksesan 32.400
361 Kebangkitan seorang Hindu 36.000
362 Kebenaran Sejarah Agama Hindu 180.000
363 Keberuntungan Anda Tahun 2007 21.600
364 Keberuntungan Anda Tahun 2008 21.600
365 Kedamaian di tengah-tengah Prahara 26.400
366 Kedudukan Pemangku dalam Beryadnya 22.800
367 Kedudukan Perempuan Hindu 36.000
368 Kejayaan Ganesa 46.800
369 Kekuatan Dewa Agni dan Dewa Indra 13.200
370 Kekuatan Yadnya 33.600
371 Kemah Sadhana 28.800
372 Kemahaesaan Tuhan Dalam Veda 19.200
373 Kemuliaan Sai paduka 21.600
374 Ken Arok, Ken Dedes, leluhur Raja-raja Majapahit 13.200
375 Kenali Dirimu 33.600
376 Kepemimpinan (Leadership) dalam Agama Hindu 13.200
377 Kepemimpinan Hindu 13.200
378 Kepemimpinan Hindu Astra Brata 24.000
379 Kepemimpinan Hindu dalam Lontar Wrati Sesana 26.400
380 Keprotokolan & MC 26.400
381 Kerangka Dasar Agama Hindu 26.400
382 Kesaktian & Keampuhan Mantra Gayatri 10.800
383 Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu 26.400
384 Kesehatan & Meditasi Matahari Terbit 52.800
385 Kesehatan dan Spiritual 46.800
386 Kesempurnaan Diri 10.800
387 Kasuksmaning Pelinggih Ring Pamerajan 30.000
388 Kesusastraan Bali 24.000
389 Ketuhanan Bali 16.800
390 Keutamaan Manusia & Pendidikan Budi Pekerti 66.000
391 Kewangen 16.800
392 Khrisna Bhakti 10.800
393 Kiat Praktis Belajar di Perguruan Tinggi 18.000
394 Kiat-kiat Praktis meraih kerja 13.200
395 Kidung Bhajan Mala 74.400
396 Kidung Jerum Kundangdya 16.800
397 Kidung Lungsir Petak 10.800
398 Kidung Panca Yadnya 22.800
399 Kidung Suci 45.600
400 Kidung Suci Kirtanam 10.800
401 Kidung Tantri 24.000
402 Kidung Tantri Manduka Wyakarana 60.000
403 Kidung yadnya 10.800
404 Kisah Singkat Kehidupan Svami Vivekananda 20.400
405 Kisah-kisah Mengagumkan Para Dewa Hindu 20.400
406 Kitab Aji Sngkya 1947 18.000
407 Komodifikasi Tari Barong 50.400
408 Konsentrasi dan Meditasi 60.000
409 Konsep & Praktik Agama Hindu di Bali 132.000
410 Konsep Filosofi Hindu 13.200
411 Konsep Kesuksesan Umat Hindu 43.200
412 Konsep panca Sradha 46.800
413 Konsep Sraddha 50.400
414 Konsepsi Monotheisme Dalam Agama Hindu 18.000
415 Kosmologi Hindu 82.800
416 Krsna 13.200
417 Kumpulan Cerita Pendek Keagamaan Hindu 26.400
418 Kumpulan Dharma Wacana Profesional 26.400
419 Kumpulan Karya Pilihan tentang Sadhana 31.200
420 Kumpulan Kisah Bhakti Para Bhakta 30.000
421 Kumpulan Lagu-lagu Arathi 13.200
422 Kumpulan Ringkasan Lontar 21.600
423 Kunang-kunang Anarung Sasi 33.600
424 Kunci Kekayaan meneropong Managemen 24.000
425 Kundalini I 37.200
426 Kundalini Yoga 36.000
427 Kusumadewa 21.600
428 Langkah-langkah Emas 44.400
429 Langkah-langkah Kecil Meningkatkan Kadar Religiusitas 30.000
430 Lava dan Kusa 16.800
431 Laya Yoga 21.600
432 Leak Mayoga Dikala Purnama 21.600
433 Leak Ngamah Leak 43.200
434 Leak Sari Rahasia Kesaktian Mpu Peradah 16.800
435 Lebu Guntur 10.800
436 Legenda Gong Belaluan 31.200
437 Leluhur Orang Bali 24.000
438 Lentera Spiritual 3 43.200
439 Lima Nilai Kemanusiaan 16.800
440 Lontar Jajimatan 13.200
441 Lontar Kuranta Bolong 13.200
442 Lontar Pengejukan Leak 12.000
443 Macan Raden 16.800
444 Maha Dahsyat Gayatri Mantra Menepis Badai 60.000
445 Maha Sakti Gayatri Mantra 66.000
446 Maha Sidhi Gayatri Mantra 50.400
447 Mahabharata 163.200
448 Mahabharata A (Komik) 60.000
449 Mahabharata B (Komik) 60.000
450 Mahabharata C (komik) 60.000
451 Mahabharata D (Komik) 60.000
452 Mahabharata Jilid Lengkap (Komik) 225.600
453 Mahagotra Arya Tri Sanak 16.800
454 Mahanarayana Upanisad 48.000
455 Maharsi Vyasa 13.200
456 Maitri Upanisad 24.000
457 Makanan Satvik & Kesehatan 21.600
458 Makanan Satvik & Kesehatan 26.400
459 Makna Filosofis Upacara & Upakara 16.800
460 Makna Hari Raya Hindu 37.200
461 Makna Upacara Yadnya I 60.000
462 Makna Upacara Yadnya II 60.000
463 Manawa Dharmasastra 148.800
464 Mandukya Upanisad 74.400
465 Manggala Upacara 33.600
466 Mantra dan Belajar Memantra 48.000
467 Mantra Gayatri (Sabda Brahma, Ibu dari Veda) 10.800
468 Mantra, Inisiasi, Meditasi & Yoga 21.600
469 Mantra, Tantra dan Mujizat 10.800
470 Manusia dan Uang 10.800
471 Manusia Perspektif Teologi Universal 28.800
472 Mari Belajar Bahasa Sansekerta 1 36.000
473 Masakan Bali 20.400
474 Matematika dalam Qur'an & Veda 44.400
475 Matematika Veda 76.800
476 Matsya Avatara 12.000
477 Mau Apa Dengan Hidup 22.800
478 Meditasi 20.400
479 Meditasi Kesempurnaan Manusia 50.400
480 Meditasi Adyatmika 31.200
481 Meditasi Bio Energi Ratu Bagus 97.200
482 Meditasi Buddhis 25.200
483 Meditasi Cahaya 19.200
484 Meditasi Jiwa Premana 2 33.600
485 Meditasi Jiwa Premana 1 31.200
486 Meditasi Pada Kesempurnaan Manusia 51.600
487 Meditasi Pada Om 24.000
488 Meditasi Satya Sai 36.000
489 Meditasi Yoga Tradisi Himalaya 16.800
490 Majejahitan dan Metanding Edisi 1 (HC) 92.400
491 Majejahitan dan Metanding Edisi 1 (SC) 84.000
492 Majejahitan dan Metanding Edisi II 84.000
493 Melalui Kematian Kita Lahir Kembali 31.200
494 Melenyapkan Kebimbangan Umat 31.200
495 Memahami Agama Lewat Fenomena Sains 20.400
496 Memahami Catur Marga 31.200
497 Memahami Konsep Siwa Budha di Bali 34.800
498 Memahami Perbedaan Catur Varna, Kasta dan Wangsa 43.200
499 Membaca Orang 13.200
500 Membaca Wajah 18.000
501 Membangun Masyarakat Berkualitas 21.600
502 Membangun Pura di Pulau Jawa 16.800
503 Membangun Rumah Tangga Sukinah 36.000
504 Membedah Kasus Konversi Agama 79.200
505 Membentuk Kepribadian Anak dalam Kandungan 22.800
506 Membentuk Siswa Berkarakter Mulia 46.800
507 Memberi Makna Sebuah Kehidupan 24.000
508 Membina Anak-anak 74.400
509 Membina Keluarga Sejahtera 19.200
510 Memekarkan Nuansa Spiritual 20.400
511 Memelihara Janin Dalam Kandungan 48.000
512 Menantang Arus Menegakkan Kesejatian Dharma 37.200
513 Mencegah Stress Bersama Hindu 20.400
514 Mendayagunakan EQ dan SQ melalui Psikologi Hindu 33.600
515 Mendidik Anak Suputra 10.800
516 Menembus Kegelapan 50.400
517 Menggali Nilai Etika Dalam Cerita Purana 25.200
518 Mengangkat Nilai-nilai agama 19.200
519 Mengapa Bali disebut Bali 48.000
520 Mengapa Berdana 21.600
521 Mengapa Membaca Reg Veda 19.200
522 Mengapa? Tradisi dan Upacara Hindu 37.200
523 Mengapa Saya Memilih Vegetarian 25.200
524 Mengasuh Anak Menurut Bhagawan 9.600
525 Mengelola Perpustakaan Secara Efektif dan Efisien 19.200
526 Mengenal Agama-agama 60.000
527 Mengenal Barong dan Rangda 16.800
528 Menggapai Kedamaian Sejati 19.200
529 Menguak Misteri Pementasan Barong dan Rangda 26.400
530 Mengurai benang Kusut Simpul-simpul Dharma Wacana 20.400
531 Meningkatkan Kesadaran Diri Sejati Atman 31.200
532 Meningkatkan Profit Perusahaan 19.200
533 Menjadi Orang Tua Mulia dan Berguna 16.800
534 Menjadi Pemangku Siapa Takut? 18.000
535 Menjadi Pemimpin Efektif 18.000
536 Menjangan Sakaluang 39.600
537 Menyayangi Alam, wujud Bhakti pada Tuhan 34.800
538 Menyelam dalam Lautan Ramayana 9.600
539 Menyembah Simbol Merupakan Realisasi Brahman 20.400
540 Menyingkap Rahasia Siva di Bumi 19.200
541 Menyingkap Rahasia Yoga 19.200
542 Merawat Diri Untuk Menjaga Kesucian Lahir Batin 37.200
543 Merealisasi Moksa 13.200
544 Merkantilisme Pengetahuan Dalam Bidang Pendidikan 69.600
545 Merta Matemahan Wisia 26.400
546 Metode Penelitian Kwalitatif dalam Ilmu Agama 13.200
547 Misi & Visi Guru Spiritual 21.600
548 Misi & Visi Illahi 31.200
549 Mlaspas & Ngenteg Linggih 16.800
550 Moksa Brahman Atman Aikyam 33.600
551 Moksa Universalitas dan Pluralitas Bhagawadgita 19.200
552 Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharmah 26.400
553 Mukjizat Sai Baba 37.200
554 Mukjizat Tirtha 16.800
555 Mulat Sarira 13.200
556 Mutiara Dharma 26.400
557 Mutiara Hindu dalam Budaya Bali 48.000
558 Mutiara Hindu Sebagai Bahan 26.400
559 Namah Sivaya Santaya 60.000
560 Negarakertagama & Pararaton 34.800
561 Nama-nama Sesayut 24.000
562 Namasmarana 13.200
563 Narada Bhakti Sutra 45.600
564 Naskah Kelabang Sebit 25.200
565 Nawa Darsana : 9 Sitem Filsafat Hindu 37.200
566 Nawa Dharsana 52.800
567 Nawa Sangga Tirthayatra 37.200
568 Nawa Usadha Bali 82.800
569 Ngaben 33.600
570 Ngaben Khusus Pranawa 13.200
571 Ngaben Ngelanus 37.200
572 Ngaben Sarat 20.400
573 Ngaben Sederhana 16.800
574 Ngalinggihang Dewa Hyang 13.200
575 Nganteb Piodalan Alit lan Sesana Pemangku 16.800
576 Ngereh Ritual, Supranatural, Tradisional 19.200
577 Ngulati Dewasa lan Wariga 24.000
578 Nguntul Tanah Nulengek Langit 16.800
579 Nilai Filosofis Penjor 31.200
580 Niti Sastra 26.400
581 Nyepi Berlandaskan Kitab Suci Veda 19.200
582 Ogoh-ogoh 18.000
583 OM Sairam 10.800
584 Orag Bali di Himalaya 26.400
585 Padang Tuh 18.000
586 Paindikan Maturan Penyabranan 13.200
587 Palmistri Hindu 16.800
588 Panca Datu (edisi Revisi) 36.000
589 Panca Sraddha 39.600
590 Panca Tantra 31.200
591 Pancaran Bhagavata 30.000
592 Pancaran Dharma 21.600
593 Pancaran Kasih Tuhan 21.600
594 Pancaran Kebijaksanaan (Jnana Wahini) 18.000
595 Pancaran Kedamaian 24.000
596 Pancaran Kedamaian 36.000
597 Pancaran Penerangan 20.400
598 Pandangan Gender Pada Smerti 22.800
599 Pandawa Seda 60.000
600 Panduan Guru Mengajar Pendidikan Agama Hindu 39.600
601 Panduan Singkat Dharma Wacana 13.200
602 Pangastawa Istha Dewata 16.800
603 Pangastawa Pitra Yadnya 19.200
604 Panggilan Veda 57.600
605 Panrestyan Pandawa Korawa 12.000
606 Para Guru Spiritual India Abad ke Dua Puluh 60.000
607 Para Guru Spiritual India Abad ke Sembilan Belas 60.000
608 Parasara Dharmasastra 43.200
609 Parisada Hindu Dharma dengan Konsolidasinya 56.400
610 Paritta Suci 18.000
611 Parwati 13.200
612 Patanjali Raja Yoga 60.000
613 Pawintenan Saraswati 10.800
614 Pedoman Pinandita 66.000
615 Pecalang 26.400
616 Pedoman Altar, Bhajan, Meditasi Sai Study 21.600
617 Pedoman Calon Pinandita dan Dharmaning Sulinggih 16.800
618 Pedoman Hidup Untuk Meraih Kebahagiaan 26.400
619 Pedoman Memimpin Upacara Yadnya 22.800
620 Pedoman Memimpin Upacara Dewa Yadnya 26.400
621 Pedoman Penyelenggaraan Pesraman 13.200
622 Pedoman Sembahyang Umat Hindu 22.800
623 Pejati dan Suci 24.000
624 Pelajaran Bahasa Sansekerta 97.200
625 Pelajaran Bahasa Sanskerta Tahap 1 18.000
626 Pelangi Dharma 15.600
627 Pelestarian Lingkungan dalam Agama Hindu 43.200
628 Pemangku Juga Manusia 13.200
629 Pembentukan Karakter Bangsa 24.000
630 Pemikiran Hindu 88.800
631 Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi 36.000
632 Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi 31.200
633 Peng. Agama Hindu III Veda 16.800
634 Pengalaman Spiritual Bersama Guru Jilid 1 62.400
635 Pengantar Acara Agama Hindu 21.600
636 Pengantar Beberatan Pemangku 39.600
637 Pengantar Dasar Kepemimpinan Kuna Nusantara 46.800
638 Pengantar Etika dan Moralitas Hindu 51.600
639 Pengantar Filsafat Hindu 32.400
640 Pengantar Hukum Hindu 36.000
641 Pengantar Kitab Itihasa 19.200
642 Pengantar Managemen Bernuansa Hindu 32.400
643 Pengantar Tantra Sebagai Jalan Menuju Kegelapan 26.400
644 Pengaruh Budhi 26.400
645 Pengarusutamaan Gender Menurut Agama Hindu 12.000
646 Pengenalan Dasar Sanskerta 16.800
647 Pengetahuan & Pengendalian Prana 26.400
648 Pengorbanan Sang Arjuna 16.800
649 Peranan Linguistik dalam Analisis Bahasa Puisi 22.800
650 Perempuan dan Kepemimpinan Tranformasional 30.000
651 Percik Pemikiran Padepokan Maruti Suta 39.600
652 Perjalanan Sang Jiwa 60.000
653 Perkawinan dan Kehidupan Keluarga 13.200
654 Perkawinan yang Ideal 21.600
655 Perkawinan Magelar Warang 16.800
656 Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan 26.400
657 Permata & Batu-batu Mulia 46.800
658 Persepsi Umat Hindu Tehadap Svarga Neraka 103.200
659 Pesan Langit dan Bumi 18.000
660 Pesan-pesan upanisad 18.000
661 Pesucian dan Penyapa 13.200
662 Peternakan Berwawasan Kebudayaan dan Agama Hindu 24.000
663 Petunjuk Teknis Dharma Wacana 19.200
664 Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu 13.200
665 Pikiran misteri & penaklukkannya 82.800
666 Pinandita Sangging 10.800
667 Pindah Agama, Mengapa? 24.000
668 Pitra Pakerti 16.800
669 Pitra Puja Ngaben lan Nyekah 37.200
670 Pokok-pokok Wariga 36.000
671 Pokok-pokok Ajaran Hindu 66.000
672 Pola Pikir Wawasan kebangsaan 33.600
673 Prana Suci Kundalini 16.800
674 Pranawa OM 31.200
675 Prasasti dan Bade Pande 30.000
676 Pratima Bukan Berhala 31.200
677 Prawerti dan Niwerti Marga 26.400
678 Prema Yoga 30.000
679 Primbon Dewata Seri Mitologi Tanaman, Binatang dan Mahluk 26.400
680 Primbon Dewata Seri Seluk Beluk Tentang Mimpi 66.000
681 Profesi Jaksa 24.000
682 Proses Kremasi & Esensi Perjalanan Atman Menuju Moksa 37.200
683 Proses Penciptaan Alam Semesta 26.400
684 Proses Terbentuknya Bayi Dalam kandungan 13.200
685 Puasa/Brata Ekadasi Mahatmya 21.600
686 Puisi Modre Samar Gantang 18.000
687 Puja Pali-pali 13.200
688 Puja Trisandhya, Kramaning Sembah 10.800
689 Puja Trisandhya, Kramaning Sembah, Kidung Pancayadnya 19.200
690 Puja Walaka 22.800
691 Pujastawa 10.800
692 Punarbawa 37.200
693 Pupulan Carita Cutet Bali Anyar 28.800
694 Pupulan Pidarta Basa Bali 13.200
695 Pura Besakih 52.800
696 Purana Agni 24.000
697 Purana Bhagavata 26.400
698 Purana Bhavisya 24.000
699 Purana Brahma 21.600
700 Purana Brahmanda 24.000
701 Purana Brahmavaivarta 24.000
702 Purana Garuda 24.000
703 Purana Kurma 24.000
704 Purana Linga 19.200
705 Purana Markandeya 31.200
706 Purana Matsya 24.000
707 Purana Narada 24.000
708 Purana Padma 21.600
709 Purana Siva 24.000
710 Purana Skanda 24.000
711 Purana Vamana 24.000
712 Purana Varaha 24.000
713 Purana Vayu 24.000
714 Purana Vishnu 24.000
715 Purana, Sumber Ajaran Komprehensip 72.000
716 Purnama Tilem 19.200
717 Putra Sesana 13.200
718 Putra-putra Siva 30.000
719 Putru Pasaji 10.800
720 Rahasia Om 39.600
721 Rahasia Pemujaan Sakti Durgha Bhairavi 21.600
722 Rahasia Pikiran 26.400
723 Rahasia Surga di Telapak Kaki Ibu 30.000
724 Rahasia Tantra, Yantra, Mantra 51.600
725 Ramalan Joyoboyo, Ronggowarsito, Sabdopalon 37.200
726 Ramalan Nasib 66.000
727 Ramayana 163.200
728 Rangkuman Widhi Sastra 60.000
729 Rare Angon 31.200
730 Rare Angon dan Catur Yajnya 39.600
731 Reformasi Agama Hindu 44.400
732 Reformasi ke Arah kemajuan yang Sempurna 45.600
733 Reinkarnasi, Hidup Tak Pernah Mati 26.400
734 Rendah Hati, Bahagia dan Bijak 10.800
735 Renungan Filsafat Hindu 27.600
736 Renungan Filsafat Hindu II 36.000
737 Renungan Jnana Buddha Siwa 37.200
738 Rerajahan (Fungsi dan Manfaatnya) 49.200
739 Rerajahan lan Pengatawa Caru 13.200
740 Rg Veda Samhita Mandala I, II, III 205.200
741 Rg Veda Samhita Mandala IV, V, VI, VII 188.400
742 Rg Veda Samhita Mandala VIII, IX, X 264.000
743 Ritual ke Spiritual 30.000
744 Ritual Veda Homa Tattwa Jnana 19.200
745 Roga Sanghara Bumi 22.800
746 Runtuhnya Kemuliaan Manusia 20.400
747 Sabda Satya Sai I 37.200
748 Sabda Satya Sai IV 56.400
749 Sabda Satya Sai V 51.600
750 Sadhana (Disiplin Spiritual) 42.000
751 Sanskrit - English Dictionary 510.000
752 Sai Humor 24.000
753 Sai Meditasi 19.200
754 Sai Miracle 34.800
755 Sai Prasanti Bhajan 37.200
756 Saitri 24.000
757 Saiva Siddhanta 16.800
758 Salinan Lontar Aswameda Parwa lan Adi Parwa 22.800
759 Salinan Lontar Bhama Kretih 24.000
760 Salinan Lontar Kusumadewa, Wrati Siwa Sasana, Wariga Gemmeht 52.800
761 Salinan Lontar Siddhimantra Tattwa 50.400
762 Salinan Lontar Taru Premana 12.000
763 Sama Veda Samhita 140.400
764 Samhita Vacana Agama Hindu 60.000
765 Samsara Perjalanan Sang Jiwa 37.200
766 Sandhya dan Agnihotra 18.000
767 Sanggah Kemulan 16.800
768 Sangging Tata Pati Undagi 46.800
769 Sanghyang Buda Kecapi 24.000
770 Sankrit - English Dictionary 495.600
771 Sarasamuccaya 51.600
772 Sarasamuccaya Smerti Nusantara 52.800
773 Sareng Mapauruk Aksara Bali 16.800
774 Sarining Vrespatikalpa 24.000
775 Sarjana yang Bodoh 10.800
776 Sarva Gita Sarah (SC) 60.000
777 Sarva Gita Sarah (HC) 66.000
778 Satya Dharsan 21.600
779 Saya Bangga Beragama Hindu 45.600
780 Seha Puja Pinandita Catur yajna 26.400
781 Sejarah dan Babad Keloping 31.200
782 Sejarah Kerajaan Blambangan 99.600
783 Sejarah mahagotra Tirta Harum 48.000
784 Sejarah Pangeran Bendesa Manik Mas 20.400
785 Sejarah Perjalanan Danghyang Nirartha 1453 - 1520 46.800
786 Sejarah Perkembangan Agama Hindu 24.000
787 Sekilas Metode Tentang Dharma Wacana 33.600
788 Sembahyang Menurut Hindu 31.200
789 Senyum 79.200
790 Serial Walian Sakti Meditasi Kesehatan Jiwa Premana I 31.200
791 Seri 1 Arsitektur Tradisional Bali : Filosofi Konsep dan Aplikasi 54.000
792 Seribu Nama Siwa 36.000
793 Seribu Nama Wisnu 32.400
794 Seribu Nama Wisnu, Mantra dan Arti 32.400
795 Sesayut Lan Tebasan 13.200
796 Setapak Sirih Sejuta Pesan 10.800
797 Sihir Bali 24.000
798 Sikap Vedanta Terhadap Agama 50.400
799 Siksa dan Jnana 36.000
800 Sila dan Vinaya 38.400
801 Sipta Durmanggala 18.000
802 Sira Nika Tyang 32.400
803 Sistem Filsafat Hindu Lengkap 60.000
804 Sistem Kawin Lari Adat Tradisi Lombok 32.400
805 Sistem Pendidikan Agama Hindu 36.000
806 Sisya Sesana 21.600
807 Sisya Sista 60.000
808 Siva 13.200
809 Siva Purana 36.000
810 Siva Purana Vol. I 103.200
811 Siva Purana Vol. II 132.000
812 Siva Purana Vol. III 120.000
813 Siva Sakti Svarupa 16.800
814 Siva Samhita 31.200
815 Siwa Siddhanta Tattva dan Filsafat 60.000
816 Sivaratri 26.400
817 Siwa Kalisa 13.200
818 Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa (Siwaratri) 20.400
819 Siwaratri 26.400
820 Siwaratri di Era Modern 26.400
821 Slokantara (Cover Biasa) 66.000
822 Slokantara (Cover Lux) 60.000
823 Soca Mautama 16.800
824 Sorandaka 37.200
825 Sraddha dan Bhakti 24.000
826 Spiritualitas Transformasi ke Dalam dan Ke Luar Diri 37.200
827 Sraddha dan Bhakti 24.000
828 Sri Guru Phitam 30.000
829 Sri Krisna Lila 13.200
830 Sri Rama 13.200
831 Sri Upanisad 48.000
832 Srimad Bhagavatam 169.200
833 Stop Pembohongan, Pembodohan & Penistaan 26.400
834 Studi Banding Antar Agama 33.600
835 Stuti & Stava 148.800
836 Suara Bathin, Inner Voice 26.400
837 Subak Konsep Pertanian Religius 43.200
838 Subha Asubhakarma 30.000
839 Sukinah (Membangun Rumah Tangga) 33.600
840 Suksmaning Banten 31.200
841 Suluh Hidup Lentera Kecil 13.200
842 Suluh Hidup Lentera Kecil 2 26.400
843 Sumber Hukum Hindu 27.600
844 Sundarigama 22.800
845 Sungai Gangga, Mandira dan Pura 26.400
846 Surya Namaskara 33.600
847 Surya Sevana 66.000
848 Susastra Hindu 24.000
849 Sutasoma Pangeran Rembulan 21.600
850 Svami Sivananda Penebar Cinta Kebajikan 51.600
851 Svarga Rohanika Parva 13.200
852 Svami Vivekananda : Untaian Indah Pemikiran dan Wejangan 18.000
853 Tadah Kala 19.200
854 Tantra dan Sex 10.800
855 Tantra yoga 16.800
856 Tantri Kamandaka (Nandhaka Harana) 50.400
857 Tanya jawab Ajaran Hindu I (Prasnottara Vahini) 16.800
858 Tanya jawab Ajaran Hindu II (Upadesa Merta) 32.400
859 Tanya Jawab Hindu bagi Pemula 64.800
860 Tanya jawab tentang Bhagavatam purana 13.200
861 Tanya Jawab Tentang kehidupan Illahi 13.200
862 Tanya Jawab tentang Ramayana 10.800
863 Tat Twam Asi 30.000
864 Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu 96.000
865 Tata Cara Sembahyang & Pengertiannya 16.800
866 Tata Letak Tanah & Bangunan 19.200
867 Tata Susila Hindu 20.400
868 Tata Titi dan Tutur Kamoksan di Bali 37.200
869 Tatanan Upacara Ngenteg Linggih 13.200
870 Tatanan Upakara lan Upacara Manusa yadnya 24.000
871 Tataning tetanding Banten Sesayut 26.400
872 Tattwa 33.600
873 Tattwa Hindu Bagi Pandita & Pemangku 21.600
874 Tattwa Jnana 19.200
875 Tentang Hidup dan Kehidupan 22.800
876 Tenung Pewacakan Rare 43.200
877 Teologi & Simbol Dalam Agama 88.800
878 Teologi Hindu, Tema, Wacana dan Struktur 126.000
879 Teologi Sanatana Dharma 132.000
880 Teologi Sosial 86.400
881 Teologi, Filsafat, Etika dan Ritual dalam Susastra Hindu 24.000
882 Teori Organisasi 60.000
883 Terangnya Sinar Atma Jnanam 33.600
884 Terapi Laut 37.200
885 Tetandingan Lan Sorohan Bebanten 26.400
886 Teologi Hindu 16.800
887 Tinjauan Tabuh Rah dan Judi 13.200
888 TirTirta Yatra ke Nusa Penida 13.200
889 Thirta Yatra Perjalanan ke tempat-tempat Suci 66.000
890 Tokoh-tokoh cerdik dalam Cerita Rakyat 26.400
891 Tradisi Bali dan Lombok 31.200
892 Transformasi Kebudayaan Bali Menuju Abad XXI 50.400
893 Transformasi Pertanian 46.800
894 Tri Hita Karana (Kajian, Theologi, sosiologi, ekologi) 36.000
895 Tri Hita Karana Ekologi Ajaran Hindu 37.200
896 Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu 45.600
897 Tri Hita Karana & World Peace : Bali Hinduism Philosophy 43.200
898 Tri Kaya Parisuda 31.200
899 Tri Murti 34.800
900 Tri Rna 30.000
901 Trisandhya, Sembahyang & Berdoa 26.400
902 Tuhan Menciptakan Alam Semesta dan Manusia 32.400
903 Tuhan Siva dan Pemujaannya 51.600
904 Tuhan Sudah Mati? Untuk apa Sembahyang 97.200
905 Tujuan Pengembaraan kehidupan manusia 21.600
906 Tumpek Wariga 19.200
907 Tuntunan Indik Padewasan 16.800
908 Tuntunan Nganteb Upaka (Dewa Yadnya) 16.800
909 Tuntunan Praktis Dharma Wacana 43.200
910 Tuntunan Praktis Upacara Memandikan Mayat 16.800
911 Tuntunan Susila untuk Meraih Hidup Bahagia 16.800
912 Tuntunan Susila untuk Meraih Hidup Bahagia 2 16.800
913 Tutur Aji Saraswati 13.200
914 Tutur Bhagavan Agastyaprana 13.200
915 Tutur Bhuwana Kosa 37.200
916 Tutur Gong Besi (budha) 13.200
917 Tutur Gong Besi (sudira) 16.800
918 Tutur Lebur gangsa 16.800
919 Tutur Rare Angon 13.200
920 Tutur Usada 36.000
921 Ukuran Keris Utama 19.200
922 Ulap-ulap dan Rerajahan 33.600
923 Ulap-ulap Sruti Aksara Bali 16.800
924 Upacara Ritual perkawinan Agama Hindu Kaharingan 28.800
925 Upacara Bayi dalam kandungan 16.800
926 Upacara Mapreteka Layon 24.000
927 Upacara Malebur Sarwa Prateka 57.600
928 Upacara Mlaspas Karang 54.000
929 Upacara Mulang Pakelem di Danau Segara Anakan 32.400
930 Upacara Nyenuk 26.400
931 Upacara Nyiramang Layon 13.200
932 Upacara Pasupati sebagai Media Sakralisasi 19.200
933 Upacara Madiksa 24.000
934 Upacara Pasupati sebagai Media Sakralisasi 19.200
935 Upacara Pemujaan Durga Mahesasura 24.000
936 Upacara Piodalan Alit di Sanggah 26.400
937 Upacara Ritual perkawinan Agama Hindu Kaharingan 30.000
938 Upacara Yadnya Seri I (Melangkah ke persiapan) 26.400
939 Upacara Yadnya Seri II Bahan & Bentuk Sesajen 30.000
940 Upacara Yadnya Seri III Dewa Yadnya 24.000
941 Upacara Yadnya Seri IV Manusa Yadnya 26.400
942 Upacara Yadnya Seri V Pitra Yadnya 24.000
943 Upacara Yadnya Seri VI Bhuta Yadnya 21.600
944 Upacara Yadnya Jilid Lengkap 145.200
945 Upadesa 21.600
946 Upanisad-Upanisad Utama 162.000
947 Upawasa, Tapa dan Brata Berdasarkan Agama Hindu 30.000
948 Usada Bali Agung 66.000
949 Usada Bali Seri Menguak Dahsyatnya Khasiat Ramuan 84.000
950 Vana Parwa 36.000
951 Variasi Bahasa Kedudukan dan Peran Sai Baba 22.800
952 Vastusastra dalam Cinta & Romantika 16.800
953 Veda Abad 21 Vol. 1 73.200
954 Veda Abad 21 Vol. 2 86.400
955 Veda Sabda Suci 152.400
956 Veda Yang Agung Sumber Semua Dharma 52.800
957 Vedanta 66.000
958 Vedanta Merangkul Semua Agama 57.600
959 Vegetarianisme 13.200
960 Vijnana Bhairawa atau Kesadaran Tuhan 43.200
961 Visnu 13.200
962 Vrespati Tattwa 16.800
963 Vyakarana, Tata Bahasa Sanskerta 51.600
964 Wacana Dharma 13.200
965 Wacana Harian Sai Baba 42.000
966 Wacana Mutiara 26.400
967 Wacana Sai untuk Sadhaka 13.200
968 Wacana Spiritual 16.800
969 Wanita 13.200
970 Wanita Mulia Istana Dewa 39.600
971 Wariga Dewasa Praktis 30.000
972 Wariga Krimping 36.000
973 Warnaning sesayut lan caru 30.000
974 Weda Wakya III 66.000
975 Weda Wakya IV 72.000
976 Weda Wakya V 72.000
977 Wedaparikrama HC 66.000
978 Wejangan Filosofis dan Keagamaan Swami Vivekananda 39.600
979 Wejangan Sai Baba tentang Kepemimpinan 48.000
980 Wiku Sesana 92.400
981 Wiwaha Perkawinan 18.000
982 Wong Agung Wilis 33.600
983 Wrehaspati Tattwa 18.000
984 Wrespati Tattwa Sebgai Filsafat 34.800
985 Yadnya Sesa 16.800
986 Yajur Veda 36.000
987 Yajur Veda Samhita 177.600
988 Yaksa Prasna 21.600
989 Yama Niyama Brata 19.200
990 Yoga Kundalini 37.200
991 Yoga Suara Sekar Alit 13.200
992 Yowana 33.600